SGV: Goudland spoel terug na 2015-besluit

Een van die NG Kerk se tien streeksinodes meen die kerkverband se jongste besluit oor selfdegeslagverbintenisse (SGV) geld nie vir hulle nie. Maar nie alle leraars in die streek is dit met die leiers eens nie.

“Die Sinode van Goudland beveel aan, na uitklaring met die (Algemene Sinodale Moderamen), dat die hele Algemene Sinode 2019-besluit insake selfdegeslagverbintenisse nie vir die Sinode van Goudland geld nie.” Só lui een van drie besluite wat die Sinodale Bestuurskommissie (SBK) van die Goudland Sinode op 20 Oktober in Randfontein oor selfdegeslagverhoudinge goedgekeur het. Ds Johan Brink, moderator van die Goudland Sinode en predikant by NG gemeente Fochville-Noord, het dié besluite in die sinodale nuusbrief, Goudlandpos, aan leraars, kerkrade en skribas, van die Goudland Sinode oorgedra.

Die besluite is:

  1. “Die Sinode van Goudland herbevestig die 2015-besluit insake die goedgekeurde selfdegeslagverbintenissebeleid en versoek gemeentes en leraars om dit toe te pas.
  2. Die Sinode van Goudland beveel aan, na uitklaring met die ASM, dat die hele Algemene Sinode 2019-besluit insake selfdegeslagverbintenisse nie vir die Sinode van Goudland geld nie.
  3. Die Sinode van Goudland beveel aan, na uitklaring met die ASM, dat leraars en kerkrade nie nodig het om besluite oor die selfdegeslagverbintenisse 2019-besluit te neem nie, aangesien die Algemene Sinode self erken dat die selfdegeslagverbintenissebesluit nie vir die Sinode van Goudland geld nie”.

Maar nie alle leraars in Goudland is tevrede met hierdie verwikkeling nie. Ds Alewyn Burger, predikant by NG gemeente Klerksdorp-Wilkruin, het hom sterk uitgespreek: “Die Algemene Sinode (het) na ure, dae en maande se luister na al die kante van al die argumente oor selfdegeslagverhoudinge tot ’n besluit gekom wat sê: ‘Ons is by ’n vasgelooptheid. Ons wil nie voorskriftelik wees nie, want dis ingewikkeld. Dis maklik om te sê: ‘Die Bybel sê so.’ Maar daar is baie dinge wat die Bybel sê wat vandag lankal nie meer net so aanvaar word nie,” verduidelik Burger. Volgens hom sê Goudland se leiers nou in effek: “Nee, ons het die antwoord. Ons besluit sommer namens ons hele sinode dat die besluite van die AS nie vir ons geld nie.”

2 thoughts on “SGV: Goudland spoel terug na 2015-besluit

  1. Nic Botha says:

    Hoekom doen leraars wat hulle in ‘n vasgelooptheid met God se Woord bevind, nie die regte ding en verlaat die bediening nie, eerder dat hulle lidmate verwar en mislei. As jy nie meer glo wat die Bybel sê nie, en nie meer die Belydenisskrifte van die kerk onderskryf nie, vat jou goed en loop. Niks en niemand forseer jou om ‘n leraar in die N G Kerk te wees nie, behalwe natuurlik ‘n lekker groot salaris met goeie voordele!

  2. Chael TerBlanche says:

    Ek verstaan nie hoe die sinode ‘n onregmatige besluit kan aanvaar as geldend op hulle nie? Is dit nie dalk die besluit van 2007 nie?

Comments are closed.