NG Gemeente Meyerspark

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse leraar (Onbepaalde termynpos)
Sluitingsdatum: 28 Februarie 2021


Die kerkraad van NG Meyerspark stel bogenoemde vakature bekend.

GEMEENTEVISIE: Die gemeente se visie is “Volgelinge van Jesus”.

GEMEENTEPROFIEL:

NG Meyerspark in die ooste van Pretoria bestaan uit 980 lidmate waarvan 80 dooplidmate is. Binne die grense van die gemeente is verskeie aftree-oorde. Die gemeente is ’n omgeegemeente met ’n hart vir die evangelie. Die pos word ondersteun deur ’n pastorale hulp.

DIE SUKSESVOLLE KANDIDAAT IS IEMAND WAT:

  • die Here liefhet, ’n hart het vir mense en ’n passie vir die evangelie;
  • in hierdie uitdagende tye bereid is om visionêr op te tree en saam met die gemeente ’n pad te loop;
  • beskik oor goeie, gesonde menseverhoudinge;
  • beskik oor goeie kommunikasie, rekenaar- en sosiale mediavaardighede;
  • gemeenteprosesse verstaan en ontvanklik is vir vernuwing.

PLIGTE: Soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

VERGOEDING EN VOORDELE:

In ooreenstemming met die aanbeveling en salarisskale van die Algemene Sinode.

’n Behuisingstoelaag word betaal, aangesien die gemeente nie oor ’n pastorie beskik nie.

AANSOEKERS MOET DIE VOLGENDE INLIGTING VERSKAF:

  • Volledige CV.
  • Motivering vir aansoek.
  • DRIE referente met kontakbesonderhede.

Aansoekers wat vir onderhoude genooi word, woon onderhoude op eie koste by.

Rig aansoeke per e-pos aan ngmeyerspark@absamail.co.za (Vir aandag: Die Kerkraad).

Aansoeke sluit 28 Februarie 2021.

Diensaanvaarding: 1 Augustus 2021.

Navrae per e-pos of skakel die kerkkantoor (012 803 1531).


Die kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstellings te doen nie.