Vakature by Kerkbode: Uitvoerende Joernalis 

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Tydskriftemaatskappy, ’n afdeling van Bybel-Media, wag aansoeke in vir die pos van Uitvoerende Joernalis by Kerkbode, die amptelike digitale en gedrukte nuuskanaal van die NG Kerk. Dit is ’n voltydse betrekking wat op Wellington setel. Tyd kan wel gedeel word met Bybel-Media.

Die suksesvolle kandidaat sal rapporteer aan die redakteur van Kerkbode

Die posbekleër sal

 • daarna streef om die koerant en digitale platform ’n spieël vir die kerk en lidmate te maak.
 • gebalanseerd verslag doen oor amptelike standpunte, inligting, debatte of gesprekke in die kerk.
 • self stories vertel deur artikels onder tydsdruk te skryf.
 • weet hoe om ’n digitale gehoor deur sosiale media en die web uit te bou met die doel om onder meer vir adverteerders waarde te skep.
 • gedrukte uitgawes van Kerkbode in spanverband help beplan.
 • vryskutbydraes reël, redigeer en proeflees.

Die posbekleër moet 

 • oor bewese joernalistieke ervaring asook uitstekende taal- en skryfvaardighede beskik.
 • teologiese aanvoeling hê en die verskillende vertakkings en/of denkrigtings binne die kerk verstaan. 
 • oor goeie kennis en begrip van die kerklike strukture en prosedures beskik, en lojaal daarteenoor wees. 
 • ’n goeie spanspeler met uitstekende menseverhoudings wees.
 • bereid wees om persoonlikheidsevaluering en ’n vaardigheidstoets gedurende die keuringsproses te ondergaan.

Die posbekleër hoef nie ’n gelegitimeerde van die kerk te wees nie.

Rig aansoeke, tesame met ’n bondige CV en dekbrief, nie later nie as 5 Maart 2021 in elektroniese formaat per e-pos aan: leroux@bmedia.co.za

Navrae kan per e-pos gerig word aan leroux@bmedia.co.za