Ned Geref Kerk en die Ned Herv Kerk in Harare

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Leraarspos, vastetermyn
Sluitingsdatum: 30 Junie 2021


Gemeenteprofiel:

Die twee gemeentes het ’n samewerkingsooreenkoms gesluit en beroep saam ’n leraar wat beide gemeentes sal bedien. Gesamentlike eredienste word reeds gehou, terwyl ook besluit is om bedieninge in die gemeentes en gemeenskap te koördineer. Die gemeentes is tipiese stedelike gemeentes en bestaan grootliks uit ouer persone. Daar is ook lidmate wat buite die stedelike gebied woon. Die pos is ’n vastetermynpos vir drie jaar wat met wedersydse instemming verleng kan word.

Leraarsprofiel:

Die geskikte kandidaat moet

 • volledig en goed tweetalig wees (Afrikaans- en Engelssprekend – eredienste word om die beurt in Afrikaans en Engels gelei);
 • oor ’n fyn aanvoeling vir bediening aan alle ouderdomsgroepe beskik;
 • goeie gesondheid geniet.

Die gemeentes sal ’n lewenskragtige persoon wat pas geëmeriteer het, baie sterk oorweeg.

Posbeskrywing:

 • Die predikant moet die nuutgevormde samewerking tussen die NGK en die NHK as een gemeente, kan hanteer en uitbou.
 • Die predikant moet sy pligte volgens KO Artikel 9 van die NG Kerk en die kerkordelike bepalings 2.1.5. van die NH Kerk uitvoer.
 • Die beroep is onderhewig aan die suksesvolle verkryging van ’n werkspermit.

Vergoedingspakket:

 • Vergoeding en byvoordele sal tydens ’n onderhoud verstrek word.
 • Gemeubileerde huisvesting is beskikbaar.
 • ’n Voertuig vir gemeentelike gebruik in Zimbabwe word verskaf.

Aansoeke sluit op 30 Junie 2021.

 • Diensaanvaarding 1 Julie 2021 of so gou moontlik daarna.
 • Aansoeke moet vergesel wees van ’n verkorte CV (maksimum drie bladsye) met vermelding van die kontakbesonderhede van twee referente, en moet gestuur word aan drcharare@mango.zw

Navrae:

 • Oudl Deon Theron +263 77 224 6233 en oudl Rinus Grau +263 71 261 1536.
 • Ds Nicolaas Steenekamp, die konsulent van die NHK Harare, kan in die RSA gekontak word vir inligting – 073 279 3315.

Die kerkrade behou die reg voor om nie ’n beroep uit die aansoeke uit te bring nie.

Word 'n vriend van Kerkbode