NG Gemeente Mareetsane

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Kontrak-leraarspos
Sluitingsdatum: 7 Mei 2021


GEMEENTEPROFIEL:

Ons is ’n klein plattelandse gemeente met ongeveer 130 belydende en 33 dooplidmate wat buite die gemeentegrense skoolgaan. Hier word hoofsaaklik graan- en beesboerdery beoefen. Ons gemeente is 60 km vanaf Mahikeng geleë. Ons val binne die Ring van Mahikeng en die Sinode van Noord-Kaapland, en skakel dienooreenkomstig by die groter kerkverband in.

LERAARSPROFIEL:

  • Geestelike groei en huisbesoek is vir ons belangrik.
  • Die leraar moet aandag gee aan ouer en jonger lidmate.
  • Prediking en pastorale sorg is van sentrale belang in die kontrak. Betrokkenheid van die leraar se gade by die gemeente, is vir ons belangrik.
  • Artikel 9 van die Kerkorde en die Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet 66 van 1995, onderlê die inhoud en beginsels van die kontrak.

VERGOEDING:

Ons bied ’n vergoedingspakket van R20 000 (bruto) per maand aan, plus ’n dertiende tjek. ’n Motortoelaag sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. Gratis inwoning in ’n ruim pastorie.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 7 Mei 2021.

AANSOEKE:

Stuur volledige CV aan: Die Voorsitter van die Kerkraad, per e-pos: ngkmareetsane@gmail.com

NAVRAE:

  • Leierouderling: Mnr Tienie Swanepoel – 083 443 1675.
  • Saakgelastigde: Me Janneke Visser – 082 544 9788; 018 332 2715.

Aanstelling sal vir minstens twee jaar wees met die moontlikheid dat dit verleng word. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud en preekbeurt, wat op koste van die gemeente sal geskied.

Die kerkraad behou hom steeds die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.