NG Kerk Witpoortjie

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Leraar (Vastetermynpos [Kontrakpos] vir drie jaar)
Sluitingsdatum: 31 Julie 2021


GEMEENTEPROFIEL:

 • Witpoortjie is ’n voorstedelike gemeente geleë in die weste van Gauteng en is deel van die Ring van Roodepoort (Sinode Goudland).
 • Die gemeente is ’n stedelike eenmansgemeente (pastorale gemeente).
 • Van karakter is die gemeente sterk behoudend met Gereformeerde Spiritualiteit en stel ’n hoë premie op Skrifgetroue prediking.
 • Die gemeente is ’n tipiese stedelike gemeente en bestaan grootliks uit ouer persone.

LERAARSPROFIEL:

In aansluiting by ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, moet die leraar:

 • Iemand wees wat die Here liefhet en ’n roeping het om in sy diens te staan.
 • Entoesiasties wees oor Gereformeerde Skrifgetroue prediking.
 • ’n Gelegitimeerde van die NG Kerk wees.
 • Pastorale versorging as belangrik ag.
 • Leiding kan neem en met die kerkraad en gemeente as span kan saamwerk.
 • Rekenaartegnologie en ander digitale media in sy bediening kan gebruik.
 • Jeug kan inspireer om betrokke te wees by die kerk, maar wat ook die behoeftes van ouer mense kan aanspreek.

VERGOEDING:

 • Vergoeding en byvoordele sal tydens ’n onderhoud verstrek word.
 • Die gemeente beskik nie oor ’n pastorie nie. ’n Behuisingstoelaag word voorsien.

AANSOEKE:

 • Volledige CV met drie toepaslike referente aan die skriba (elektronies).
 • Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir onderhoude in die week en ’n preekbeurt op Sondag.

SLUITINGSDATUM: 31 Julie 2021.

DIENSAANVAARDING: 1 Januarie 2022.

NAVRAE:

Die kerkraad hou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode