NG Gemeente Clocolan

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Vastetermynpos
Sluitingsdatum: 30 Junie 2021


Ons as gemeente is in biddende afhanklikheid van die Here en stel die bogenoemde vakature bekend.

GEMEENTEPROFIEL:

Ons is ’n diverse boeregemeenskap in die Oos-Vrystaat. Die gemeente beskik oor ’n groot kerkgebou, funksionele saal en ’n baie ruim pastorie. Ons het 236 lidmate en 54 dooplidmate en ervaar werklik die seen van die Here.

Ons Visie: Saam met mekaar en met God oppad in die wêreld.

LERAARSPROFIEL:

  • Gelegitimeerde leraars, proponente en emeriti met ervaring en ondervinding kan aansoek doen.
  • ’n Leraar wat afktief persoonlike verhoudings bou met sy gemeentelede en wat bereid is om deel te word van die groter gemeenskap.
  • ’n Leraar wat ’n voorliefde en begrip het vir ’n plattelandse gemeenskap.

VERGOEDING:

  • Volgens sinodale riglyne tot en met kerf 8. ’n Ruim pastorie word voorsien
  • ’n Vastetermynkontrak word aangebied.

DIENSAANVAARDING: 1 SEPTEMBER 2021 of so na as moontlik aan die datum.

AMPSPLIGTE:

Pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

BELANGSTELLENDES WORD VERSOEK OM OP DIE VOLGENDE TE LET:

  • Aansoeker moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud asook die waarneem van ’n oggenddiens.
  • Die kerkraad behou die reg voor om nie die vakature te vul indien ’n geskikte kandidaat gevind word nie.

SLUITINGSDATUM: 30 JUNIE 2021.

’n Volledige CV en die kontakbesonderhede van drie referente kan gestuur word aan die skriba by die volgende e-posadres: ngcloc@gmail.com

Navrae:

  • Gemeentevoorsitter: Pietie Eksteen: 082 337 5583.
  • Pre-advieskommissie: Vivienne Venter: 082 828 9874.
  • Gemeentebestuurder: Wilma Rautenbach 051 943 0049 tussen 08:00 en 13:00.

Alle seënwense aan belangstellende kandidate.

Word 'n vriend van Kerkbode