NG Gemeente Impalapark

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Jeugwerker
Sluitingsdatum: 15 Junie 2021


’n Nuwe pos by NG gemeente Impalapark word hiermee bekendgestel. Die pos is vir ’n voltydse jeugwerker vir ’n aanvanklike tydperk van twee jaar. Die moontlikheid bestaan om hierdie pos te verleng vir ’n verdere tydperk na verstryking van die aanvangstermyn. As nuwe pos bied dit vele geleenthede vir persoonlike groei en ontwikkeling.

Jeugwerkersprofiel:

Die geskikte kandidaat moet ’n lewende verhouding met die Here hê en die begeerte om Hom te dien. Hiermee saam moet die geskikte kandidaat ’n belydende lidmaat van die NG Kerk wees en ’n passie vir jongmense en die jeug hê asook om die evangelie met hulle te deel. Gewenste karaktereienskappe sluit in kreatiwiteit, integriteit en ’n positiewe gesindheid wat uitgeleef word met entoesiasme en inisiatief.

Pligte:

Die geskikte kandidaat ondersteun die Onderrigdiensraad en die leraar met die uitvoe­ring van die volgende pligte en take:

  • Die daarstel van groter betrokkenheid van die jeug by uitreike van die gemeente.
  • Die daarstel van groter gemeente betrokkenheid by die #Imagine beweging.
  • Die daarstel van en die betrokkenheid by ’n jong volwassene omgeegroep wat saam met die bestaande omgeegroepbediening funksioneer.
  • Die ontginning van bronne en die bou van netwerke met skole in die omtrek.
  • Hulp en ondersteuning aan die leraar met kinderdienste, finalejaarkategese, gesinsbediening, nagaan en selektering van kategesemateriaal en missionale aksies in die gemeenskap.
  • Ander take en pligte soos bepaal deur die Onderrigdiensraad.

Vergoeding en voordele:

  • ’n Mededingende vergoedingspakket sal aangebied word met inagneming van kwalifikasies.
  • Aansoeker moet beskik oor ’n geldige bestuurderslisensie met eie vervoer asook eie akkommodasie.

Aansoek:

Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV met drie referente se kontakbesonderhede. CV’s moet vergesel word van ’n beskrywing van jou siening oor die rol van ’n jeugwerker en ’n kort beskrywing van jou sterkpunte en groei-areas. Rig alle CV’s aan: kerkkantoor@ng-impalapark.co.za

Navrae:

Deon Styger (082 882 7386) of dr Marius Gertzen (083 235 6201).

Sluitingsdatum: 15 Junie 2021.

Word 'n vriend van Kerkbode