NG Gemeente Luckhoff

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Vastetermynpos: Drie jaar
Sluitingsdatum: 20 Julie 2021


Gemeenteprofiel:

NG Kerk Luckhoff is ’n plattelandse gemeente waarvan 80% van die gemeentelede uit die boerderygemeenskap kom. Dit is ’n baie vernuwende gemeente wat basies heeltemal wegbeweeg het van die tradisionele manier van doen. Lofprysing en aanbidding vorm ’n groot deel van die eredienste. Daar word ook sterk fokus op jeugbediening geplaas, aangesien ’n groot gedeelte van die gemeentelede jong mense is wat tans nie genoegsaam by die gemeente-aktiwiteite inskakel nie.

Ons leuse is “Lig, liefde en lewe”. Ons plaas baie klem op die bemagtiging van lidmate en funksioneer deur middel van ’n gawebediening.

Leraarsprofiel: Die ideale leraar moet:

 • ’n Toegewyde, entoesiastiese gelowige wees wat erns maak met sy/haar verhouding met God.
 • Inkoop in die visie van die gemeente.
 • Die gemeente begelei op die pad van lidmaatsbemagtiging en vernuwing.
 • Goeie menseverhoudings kan handhaaf.

Ampspligte:

 1. Aanbied van eredienste op Sondae.
 2. Die doen van huisbesoeke en pastorale versorging.
 3. Die hou van bidure in die onderskeie wyke.
 4. Hospitaalbesoeke in buurstede.
 5. Beskikbaar wees vir begrafnisse en huwelikseremonies sou die families dit so verkies.

Vergoeding:

Salaris volgens sinodale riglyne tot en met die derde (3de) skaal (maksimum) met gratis behuising asook ’n selfoontoelae en wi-fi van R2 000 per maand.

Aansoekprosedure:

 • Leraar kan ’n kort CV stuur na ngkluckhoff@gmail.com
 • Spesifiseer waarom u sal inpas by ons gemeente en hoe u voldoen aan die leraarsprofiel.
 • U moet ook bereid wees om na Luckhoff te reis vir ’n onderhoud en om ’n preekgeleentheid waar te neem, sou u die kortlys haal.
 • Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak of om ’n beroep uit te bring nie.
 • Diensaanvaarding sal onderhandel word.

Sluitingsdatum: 20 Julie 2021.

Navrae:

 • Klaas Viljoen, 082 411 3575.
 • Jacques Grobbelaar, 072 877 6721.
 • Bertha du Plessis, 082 966 3617.
Word 'n vriend van Kerkbode