NG Gemeente Petrus Steyn

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 16 Julie 2021


GEMEENTEPROFIEL:

Die NG Gemeente Petrus Steyn is ’n plattelandse gemeente, geleë in die Noordoos-Vrystaat, ongeveer 200 km vanaf Johannesburg via die R59 en 280 km vanaf Bloemfontein. Die gemeente is in 1914 gestig en bestaan reeds deur die genade van die Here, vir die afgelope 106 jaar. Die gemeente bestaan uit ongeveer 220 belydende en 40 dooplidmate, wat verdeel is in vyf plaaswyke en agt dorpswyke. Daar is ’n aftree-oord in die gemeente asook ’n laerskool en uitstekende hoërskole met koshuise in Heilbron (44 km), Reitz (35 km) en Bethlehem (90 km). Die gemeente ondersteun Skrifgetroue vernuweing en verandering.

LERAARSPROFIEL EN AMPSPLIGTE:

Die volgende is vir die kerkraad baie belangrik.

 • Die aansoeker moet in ’n innige verhouding met die Here leef en oortuig wees van die roeping van die Here om as leraar diensbaar te wees in die gemeente.
 • Van die aansoeker word Skrifgetroue Woordverkondiging en -standpunte verwag, veral tov die Maagdelike geboorte, Opstanding, Hemelvaart en wederkoms van Jesus Christus en dat Hy die enigste Verlosser van die wêreld is, wat entoesiasties aangebied word en geestelike groei bevorder. Ook dat Hy wonderwerke gedoen het en dat die duiwel bestaan. Hy/sy moet ook al die dwaalleringe van die Algemene Sinode tov bogenoemde verwerp,asook die standpunte van 2019 tov selfgeslagverhoudinge.
 • Iemand wat geheg is aan die gereformeerde leer en belydenisskrifte van die kerk.
 • Iemand vir wie veral huisbesoeke en ander pastorale besoeke belangrik is.
 • Iemand wat lief is vir jeugbedieng en aanklank vind by die jeug.
 • Iemand wat lief is vir lofprysing waar gebruik gemaak word van die orrel en alternatiewe begeleiding.
 • Die aansoeker moet ’n aanvoeling hê vir die plattelandse bediening in die Vrystaat en meelewend wees in die wyer gemeenskap.
 • Iemand wat begrip het vir die uitdagings wat die landbou hedendaags beleef en die invloed daarvan op lidmate en die totale gemeenskap.
 • Moet ook kennis neem dat Petrus Steyn gemeente ’n dolerende gemeente is met al die implikasies daarvan.

VERGOEDING:

Pakket onderhandelbaar, wat ’n ruim pastorie, wat beskikbaar is vir inwoning, insluit.

AANSOEKE:

Aansoeke moet vergesel word van ’n CV wat nie langer as drie bladsye is nie, met kontakbesonderhede van ten minste twee verwysings sowel as ’n stem/video-opname van twee preke. Rig aansoeke aan:

Sluitingsdatum: 16 Julie 2021.

NAVRAE:

 • Kontrakleraar: Stephen Heyns – 083 231 7556.
 • Leierouderling: Mike Botha – 072 427 7364.
 • Skriba: Danette van der Westhuizen – 079 894 5072.

Die kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode