NGK Paarlberg

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Medeleraarspos
Sluitingsdatum: 6 Augustus 2021


In afhanklikheid van die Here en met die leiding en wysheid tans tot ons beskikking, wil die kerkraad graag ’n leraar beroep.

Gemeenteprofiel: Paarlberg NG Kerk is ’n gemeente in die noordelike gebied van Paarl met ’n totale lidmaattal van ongeveer 1 800.

Gemeentevisie: Voornemende kandidate moet hulleself vereenselwig met die gemeente se visie, nl geliefd, gevorm en gestuur.

Gemeentefokus: Die kandidaat se roepingsverstaan moet aansluit by die gemeente se fokusareas.

 • Ons wil leef vanuit verhoudings van wedersydse omgee, versorging en vorming.
  In lyn hiermee wil ons ’n nuwe pastorale model ontwikkel waar die lidmate pastorale verantwoordelikheid met die predikante deel. Ons wil die kleingroepbediening verder uitbou. (Geliefd)
 • Ons is ernstig oor dissipelskap en wil sisteme van wedersydse mentorskap skep, eredienste uitbou tot geleenthede van ware lering, aanbidding en oorgawe, asook ander leer- en ontwikkelingsgeleenthede vir lidmate skep. By die jeugbediening wil ons jongmense in die bediening van die hele gemeente laat tuiskom en gesinne ondersteun om saam te groei in hulle navolging van Jesus. (Gevorm)
 • Ons wil verhoudings en netwerke in die gemeenskap en met ander gemeentes uitbou
  om waarlik ’n verskil te maak in die omgewing waar die Here ons geplaas het. (Gestuur)

Leraarsprofiel: Voorkeur sal gegee word aan ’n leraar wat:

 • gekenmerk word deur goeie menseverhoudings en ware omgee.
 • ’n hart het vir die gemeenskap se nood.
 • reeds ’n paar jaar bedieningsondervinding het.
 • ’n goeie luisteraar en kommunikeerder is.
 • bereid is om verantwoordelikheid vir die gesins- en jeugbediening te neem.
 • belangstel in kleingroepbediening.
 • gemaklik is met alle ouderdomsgroepe.
 • ’n gegronde spiritualiteit het en die Woord verantwoordelik, relevant en Christus-gesentreerd verkondig.
 • goed in spanverband kan saamwerk.
 • lidmate kan bemagtig om hulle gawes en roeping uit te leef.
 • innoverend, buigsaam en veerkragtig is en geloofsonderskeidend werk.
 • nuwe inisiatiewe kan beplan én implementeer.

Aansoeke: Rig navrae aan Hannelie de Villiers by skriba@paarlbergkerk.co.za vir volledige besonderhede en gedetailleerde aansoekprosedure.

Sluitingsdatum: 6 Augustus 2021.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2022.

Die kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode