Johann Ernst: Reaksie op verhoor

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Dr Johann H Ernst skryf op 27 Junie 2021:

Dr André Bartlett is skuldig bevind aan die oortreding van die 9de gebod, naamlik “jy mag geen valse getuienis teen jou naaste gee nie”. Al vyf die aanklagte het om dieselfde beweerde oortreding gehandel en daarom is die aantal aanklagte wat ingedien is van geen belang vir die uitkoms van hierdie ondersoek nie. Dat dr Bartlett nie aan die ander aanklagte skuldig bevind is nie, maak hom nie minder skuldig aan die oortreding van die 9de gebod nie. ’n Skuldigbevinding op een van die aanklagte is daarom ook genoeg om nie verdere aksie teen die bevindinge van die tugliggaam te neem nie. Dit kon goedskiks die enigste aanklag wees wat ingedien is, en dan was die uitslag presies dieselfde: skuldig aan die gee van valse getuienis teen die naaste.

In veral die openbare pers word hard probeer om die erns van hierdie oortreding in dié verband te onderspeel. Tog ís dr Bartlett skuldig aan die oortreding van die 9de gebod, ís hy daaroor getug en wórd daar regstellende optrede van hom vereis.

Dr Bartlett is nie tereggewys nie, maar hy is ’n amptelike tugmaatreël opgelê, naamlik bestraffing. Dit is hartseer dat ’n lid van die Algemene Sinodale Moderamen, moderator van ’n sinode, kerklike dosent by ’n universiteit en predikant van ’n gemeente deur ’n tugliggaam vir die oortreding van die 9de gebod bestraf word en dít oor wat hy ’n persoon wat ’n soortgelyke posisie beklee het met opset in die openbaar aangedoen het. Ongelukkig bly die toepassing van die tugmaatreël nou teenoor sy naam staan en word sy kerkraad, ring, sinode se regskommissie en die Algemene Taakspan Predikantesake daarvan in kennis gestel.

Dit is van belang om te weet wat die aanklag behels waaraan dr Bartlett skuldig bevind is. Dié aanklag lees: Dat die aangeklaagde hom in die openbaar en op ergerlike wyse skuldig gemaak het aan die oortreding van die negende gebod deur op 23 September 2018 in die Sondagkoerant Rapport tot oneer, belastering en veroordeling van dr Chris van Wyk te sê:

 • dat dr Van Wyk met guerrilla-oorlogvoering op sosiale media besig is;
 • dat dr Van Wyk niks amptelik doen nie, maar verdeeldheid saai met inskrywings op sy persoonlike Facebook-blad;
 • dat dr Van Wyk vir ds Janse van Rensburg en die res van die kerk se leierskap, waarvan dr Van Wyk self deel is, ondermyn;
 • dat dr Van Wyk se standpunt oor gay-wees en pedofilie neerkom op haatspraak;
 • dat dr Van Wyk met handskoene hanteer word en dat die kerk versuim om haar van sulke uitsprake te distansieer; en
 • dat iemand dr Van Wyk behoort aan te gee daaroor, maar dat dit lyk of niemand die moed het om teen hom op te staan nie.

Die tugliggaam het uitspraak ten opsigte van elk van hierdie valse uitlatings van dr Bartlett gegee en hom op elkeen (al 6) afsonderlik skuldig bevind en afsonderlik getug.

Dr Bartlett is tot die einde van 2021 gegee om die skade wat hy dr Chris van Wyk se goeie naam (fama) aangedoen het, te herstel. Daaroor moet ook terugvoering aan die Ring van Johannesburg gegee word. Uiteraard kan daar ’n verdere aanklag dien en ’n opvolgende tugmaatreël toegepas word as berou, bekering en herstel uitbly.

Daar sal tevredenheid wees as die verhouding met en die goeie naam van dr Chris van Wyk in kerklike geledere én in die openbaar deur dr Bartlett in ere herstel is. Dank aan die lede van die tugliggaam vir die moeisame hantering van die saak.

Word 'n vriend van Kerkbode

8 thoughts on “Johann Ernst: Reaksie op verhoor

 1. Charl Adams says:

  Die grootste jammerte vir my is dat André soos ‘n druipstert hond nou moet bieg oor, ‘…die skade wat hy dr Chris van Wyk se goeie naam (fama) aangedoen het …’
  Wat van die skade wat Van Wyk se onsensitiewe uitlatings in Rapport op die LGBTQI+ gemeenskap se verhoudinge met die kerk en wyer, tussen gewone Suid-Afrikaners, veroorsaak?
  Die verkeerde persoon was in die beskuldigingsbank.

 2. Muller Oosthuizen says:

  Dit sal goed wees as Dr Tokkie ook die erkenning gee dat André van 4 aanklagte onskuldig bevind is en ewe veel uitbreidend daarop kan reageer sodat die saak vir almal in kerklike geledere in die korrekte perspektief geplaas kan word.
  Die sg onderspeling in die openbare media het niks met die kerklike hantering te doen nie, ek verstaan nie hoekom dit as deel van die partydige, erg gedeeltelike en eensydige verklaring opgeneem is nie?
  Gaan Dr Ernst dieselfde onderneming doen en verhoudings help herstel wat hy deur sy gedrag en uitlatings veroorsaak het?

 3. Trisa Hugo says:

  Enige denkende mens met ‘n greintjie medemenslikheid en deernis vir sy naaste, sal sien dat die kerk besig is met skynheilige vervolging van mense wat liefde en regverdigheid predik. Ek troos myself dat die deursnee kerkganger waarskynlik nie eers weet wie André Bartlett is nie.

 4. Lyn van Rooyen says:

  Sou dr. Johann Ernst, wat vier klagtes aanhangig gemaak het waarop dr. Bartlett onskuldig verklaar is, nie dan nou met dieselfde maat aangekla moet word daaraan dat hy valse getuienis oor Dr Bartlett gelewer het nie? Hy het tog stellings gemaak wat die ondersoekliggaam as “nie waar” beskou het.

  Die manier waarop hy dit gedoen het, het ook die goeie naam van Dr. Bartlett en die welsyn van hom en sy gesin ernstig benadeel. Gaan regstelling en herstel van verhoudingen ook van hom verwag word? Hierdie plasing laat dit onwaarskynlik lyk

  Ek wil verskil van die vorige kommentator en bid dat die deursnee kerkganger wel weet wie Dr Bartlett is en hoe hy standpunt inneem teen onreg.

 5. Johannes D. Froneman says:

  Die plasing van ‘n verklaring met die verduideliking dat dit nie ‘n berig is nie, val vreemd op. Ek verstaan die redakteur moet versigtig wees, maar die Kerkbode is tog nie ‘n skakelblad van die NG Kerk nie. Toe die Kerkbode in 1982 die brief van 123 kerklui ontvang het, is dit gewoon vervat in ‘n voorbladhoofberig. Hoewel daar heftige reaksie teen die brief was, kan ek nie enige besware onthou teen die berig as sodanig nie. Dit is tog normale joernalistieke praktyk om ‘n verklaring te vervat in ‘n berig waar die inleiparagraaf die kern saamvat en sê wat die oorsprong is. Daarna kan die verklaring woordeliks volg. Nou lyk die of die Kerkbode so bang is iemand verwyt die blad van partydigheid. Dis tog onsinnig. ‘n Nuusblad publiseer verklarings van verskillende rolspelers. Lesers moet daarmee saamleef.

 6. N Wessels says:

  Ek trek nou finaal die hek tussen my en die NG Kerk toe. Die André Bartlett-debakel is belaglik, en dan word ene Tokkie weereens toegelaat om ‘n lang diatribe te lewer … en dit terwyl die land brand.

 7. AD says:

  Dit is belangrik om onderskeid te maak tussen ‘die kerk’ en ‘n lidmaat van die kerk. Soos Dr. Bartlett ook op sosiale media gesê het : Dit is nie ‘die kerk’ wat hom aangegee het nie, dit is ‘n enkele lidmaat van die kerk. Kom ons lê bietjie verdraagsaamheid aan die dag en skeer nie almal oor dieselfde kam nie. Hierdie geskil het bitter min met die groter kerk uit te waai behalwe dat dit erg hartseer is dat individue so liefdeloos kan optree.

 8. Ronell Bezuidenhout says:

  Ek voel verlee namens Johan Ernst (of oor die “tugliggaam” as dit ‘n gesamentlike verklaring sou wees) oor die styl en karakter van hierdie skrywe. Is dit hoe ‘n pastorale vermaning klink? Dat ‘n skuldigbevinde herinner word dat hy die albatros om sy nek gaan moet dra (Lees: “Ongelukkig bly die toepassing van die tugmaatreël nou teenoor sy naam staan”)?

  Waarom die openbare herinnering van Dr Ernst – dat almal eintlik moet kennisneem – dat Dr Bartlett op vyf klagtes skuldig bevind is, al is dit formeel net een? “Tug as bestraffing”. (Hoe anders het ek die tug verstaan!) “Uiteraard kan daar ’n verdere aanklag dien…” Amper asof Dr Bartlett gewaarsku word dat hy net nie “skeef moet trap” nie; hy word van nou af met ‘n vergrootglas dopgehou.

  Mag enige skeur in die verhouding tussen Drs Van Wyk en Bartlett inderdaad herstel.

Comments are closed.