NG Gemeente Selectionpark

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Vastetermyn leraarspos – Termyn van drie jaar
Sluitingsdatum: 16 September 2021


In biddende afhanklikheid en leiding van ons God en Hemelse Vader rig die kerkraad van die NG Gemeente Selectionpark ’n hartlike uitnodiging aan leraars om aansoek te doen.

Gemeente en omgewingsprofiel:

Die gemeente Selectionpark is sentraal geleë in Springs aan die Oos-Rand. Die lidmateprofiel bestaan uit 391 belydende en 75 dooplidmate, met ’n lidmaatskap van 50% ouer as 46 jaar.

Selectionpark-laerskool is binne loopafstand van die pastorie en daar is twee hoërskole in ’n radius van ongeveer agt kilometers vanaf die pastorie. Daar is twee nabygeleë privaat hospitale, wat beskik oor geneeshere en ander mediese praktisyns.

Leraarsprofiel:

 • ’n Leraar wat oortuig is dat die Heilige Gees hom/haar gelei het om aansoek te doen sodat hy/sy die gemeente sal lei in ’n lewende verhouding met Jesus Christus, ons enigste Verlosser en Saligmaker.
 • ’n Geesvervulde, gelegimiteerde predikant van die NG Kerk wat die Here Jesus liefhet en Hom toegewyd dien.
 • ’n Persoon met goeie luister- en fasiliteringstyl van leierskap, wat lidmate kan mobiliseer, bemagtig en verenig om hulle gawes in die bediening van die gemeente uit te leef.
 • Bediening van lewendige, dinamiese en Skrifgetroue prediking wat alledaagse praktiese implikasies uitdra en geestelike groei in die gemeente bevorder.
 • In spanverband kan werk met goeie verhoudinge en persoonlike kontak en wat ouer en jonger persone sal besoek en begelei.
 • Netwerkvorming met verskeie rolspelers in die gemeenskap en sustergemeentes in Springs is ’n vereiste.
 • Wat betrokke is by alle gemeente-aktiwiteite en so kan help met die vestiging van toepaslike gemeentestrukture.
 • ’n Goeie aanvoeling vir sang en musiekbediening.
 • Beskik oor goeie multimediavaardighede en die toepaslike gebruik daarvan tydens eredienste.
 • Onder leiding van die Heilige Gees, uitvoering gee aan ampspligte, soos vervat in Kerkorde Artikel 9.

Vergoeding:

 • ’n Vergoedingspakket word in ooreenstemming met die riglyne soos deur die sinode voorsien en is onderhandelbaar.
 • ’n Ruim gerieflike pastorie is beskikbaar op die kerkperseel.

Aansoeke:

 • Belangstellendes word genooi om ’n volledige CV met hulle persoonlike besonderhede asook kontakbesonderhede van drie referente, te stuur aan die saakgelastigde: E-pos: ngkerk.selectionpark@gmail.com
 • Kandidate wat die kortlys haal, moet waar moontlik, saam met hul gades vir onderhoude en preekbeurte beskikbaar wees.

Navrae:

Kan telefonies gerig word aan leierouderling, Johan Olivier by 083 445 1153.

Sluitingsdatum: 16 September 2021.

Algemeen:

Daar kan van kandidate op die kortlys verwag word om tydens ’n preekbeurt, ’n multimedia-aanbieding te lewer aan die hand van die tema van die boodskap.

Beroepingsvergadering:

Die beroepingsvergadering sal na afhandeling van onderhoude plaasvind, waarna die suksesvolle kandidaat, in kennis gestel sal word.

Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling te maak uit die aansoeke wat ontvang is nie.

Word 'n vriend van Kerkbode