NG Gemeente Klerksdorp-Oos

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ons is God se Goeie nuus in die Wêreld

Vakature: Leraar vir vastetermyn van twee jaar
Sluitingsdatum: 10 Augustus 2021

(Die moontlikheid bestaan om die pos te verleng vir ’n verdere tydperk na die verstryking van die aanvangstermyn)


Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord.

GEOGRAFIES:

Klerksdorp, ook bekend as die Stad van Mense, is ongeveer 200 km van Gauteng op die N12-hoofweg. Klerksdorp staan ook bekend as die mediese hoofstad van die Noordweste en beskik onder andere oor drie private hospitale en ’n staatshospitaal.
Die stad het vyf model C-hoërskole en ’n aantal private hoërskole en laerskole. Die bekende Noordwes-Universiteit is ongeveer 45 km vanaf Klerksdorp. Klerksdorp beskik oor al die groot kettingwinkels en is die koopsentrum van omliggende dorpe.

OPSOMMING VAN GEMEENTEPROFIEL:

Klerksdorp-Oos is ’n gemeente van die Here Jesus Christus. Die gemeente het een leraar. Die vakature het ontstaan omdat die voltydse leraar gedurende Augustus 2021 na Skotland emigreer.
Die gemeente is 58 jaar oud, het 439 lidmate en is ’n voorstedelike gemeente.

LERAARSPROFIEL EN PLIGTE:

Aansoeke word ingewag vir dinamiese gelegitimeerde leraars. Persone wat medies geskik is om al sy/haar pligte uit te voer, mag aansoek doen.

 • ’n Prediker wat die evangelie met vreugde, erns en vrymoedigheid bedien.
 • In verhouding met die lewende God staan en ’n passie het vir God en sy koninkryk.
 • In spanverband met ringsleraars en kerkraad kan werk.
 • Geleenthede vir uitbreiding van koninkryk kan raaksien en ontwikkel.
 • ’n Musikale aanleg sal tot voordeel van die kandidaat wees.
 • Vaardig wees met ’n rekenaar en elektroniese media kan gebruik.
 • Kragtens Artikel 9 van die Kerkorde.
 • Huisbesoek bly ’n noodsaaklikheid vir die kerkraad.

VERGOEDING:

 • Die traktement sal bepaal word volgens die riglyne van Goudland Sinode tot en met vlak 5. Dit bly egter onderhandelbaar.
 • Sinodale aanbeveling vir reiskoste en diensvoorwaardes sal as riglyn dien.
 • Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie wat verkieslik deur die leraar bewoon moet word (onderhandelbaar).

AANSOEKE:

Volledige CV met verwysings.
Dit sal van die aansoekers verwag word vir ’n proefpreek of oudiopreek indien kerkraad weens omstandighede dit vereis.
Vir meer inligting kan die saakgelastigde mev Marinda Horn geskakel word. 018 468 1842.
E-pos: ngkerk@lantic.net

SLUITINGSDATUM: 10 Augustus 2021.

DIENSAANVAARDING: 1 Oktober 2021 (onderhandelbaar).

TELEFONIESE NAVRAE: Voorsitter van Diensverhoudinge, Piet Niemand, 060 411 5471/018 468 6842.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode