Moreletapark Gemeente

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Medeleraar onbepaalde termynpos
Sluitingsdatum: 13 Augustus 2021


Gemeenteprofiel:

Moreletapark-gemeente is ’n voorstedelike makro-gemeente in die ooste van Pretoria. Ons gemeente streef daarna om in ’n noue verhouding met God, mekaar en die wêreld te leef; asook om God se visie vir ons uit te leef, naamlik “Jesus alles in elkeen”. Ons doen dit deur ons missie, wat vir ons baie hoë prioriteit geniet, naamlik: “Elkeen is doelgerig ’n dissipelmaker”.

Hierin speel ons waardes van verhoudings, diensbaarheid en gehoorsaamheid ’n kardinale rol. Al hierdie is slegs moontlik as die fondasie waarop ons bou in plek is, naamlik: Skrifgetrouheid, die werking van die Heilige Gees en Gebed.

Die geskikte kandidaat sal die verantwoordelikheid hê om in ’n makro-gemeente, bestaande uit alle kulturele en sosio-ekonomiese klasse te bedien, met ’n Afrikaanse, Engelse- (MConnect) en ’n Afrikatale-bediening (Shining Light) wat sterk funksioneer. Die gemeente versorg en bou sy lidmate op deur kleingroepe.

Leraarsprofiel:

Moreletapark-gemeente is op soek na ’n gelegitimeerde, dinamiese, visionêre leier wat ’n sterk roeping ervaar om in ’n makro-konteks gemeentebou en -bediening te behartig.

Jy is die geskikte kandidaat as jy jouself in die volgende profielbeskrywing herken:

 • Jy ’n sterk roeping ervaar om in vandag se konteks voorstedelike lidmate te bedien met ’n fokus op dissipelskap.
 • Jou verhouding met God vooropstel en Geesvervuld sy gawes uitleef.
 • Jy iemand is wat die Woord van God as die hoogste gesag in jou lewe aanvaar, met ’n lewe wat getuig van getrouheid aan sy Woord.
 • Jy aanklank vind by die evangeliese karakter van die gemeente en ’n passie vir evangelisasie hê.
 • Jy die diversiteit van ons samelewing met sy verskillende kulture verstaan en oor verskillende kultuurgrense kan werk.

Moet aan meeste van die vaardighede voldoen:

 • Visionêre denke.
 • Beskik oor goeie leierskapvaardighede wat ’n span mense kan lei en in spanverband kan saamwerk.
 • Vermoë om effektief te beplan.
 • Die neem van inisiatief in verskeie omstandighede.
 • Die mobilisering, opleiding en visionering van dienswerkers.
 • Bestuurservaring in ’n gemeente of van sekere bedieninge van ’n gemeente.

Die volgende kan tot jou voordeel strek:

 • Indien jy passievol is oor die erediens en aanbieding daarvan.
 • Indien jy onder die ouderdom van 40 jaar is.
 • Indien jy uitstaande kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels (verbaal en skriftelik) het.
 • Indien jy oor kreatiewe denke en ’n werkswyse wat innoverend die bediening kan uitbou, beskik.

Die kerk beleef uitdagende tye; daarom is ’n persoon nodig wat nuut dink oor kerkwees in ’n moderne tyd en veranderende gemeenskappe.

Volledige CV met drie referente moet elektronies gestuur word.

Sluitingsdatum: 13 Augustus 2021.

Navrae: Lizl Strauss (HR-beampte).
E-pos vir aansoeke: HR@moreleta.co.za

Die gemeenteraad hou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode