NG Gemeente Vaalwater

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Deeltydse leraar
Sluitingsdatum: 14 September 2021


Hiermee word ’n deeltydse predikantspos (onbepaalde termyn) in die NG Gemeente Vaalwater bekend gestel.

Gemeenteprofiel:

Vaalwater is ’n klein plattelandse gemeente in die Noordelike Sinode. Die gemeente is geleë in die Waterberge, tussen Modimolle (±60 km) en Le­phalale (±90 km). ’n Groot deel van die gemeente is aan boerdery (saai, beeste, wild) verbonde. Daar is 175 belydende en 45 dooplidmate wat verdeel is in nege plaaswyke en een dorpswyk. ’n Meer volledige profiel kan by die kerkkantoor aangevra word.

LERAARSPROFIEL:

 • ’n Gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wat geroepe voel om die gemeente op te bou tot ’n aktiewe dienende gemeente.
 • Die aansoeker moet ’n aanvoeling hê vir die plattelandse bediening en meelewend wees in die wyer gemeenskap.
 • Iemand wat begrip het vir die uitdagings wat die landbou hedendaags beleef en die invloed daarvan op lidmate en die totale gemeenskap.
 • Samewerking met alle bedieninge is belangrik.
 • Iemand vir wie veral huisbesoeke en ander pastorale besoeke belangrik is.
 • ’n Persoon wat maklik kan kommunikeer, buitekerklikes kan identifiseer, en hulle laat welkom voel en aanmoedig om deel van die gemeente te wees.
 • Gemaklik in die gebruik van multimedia, nl klanksisteem, projektor, rekenaarvaardigheid tydens eredienste en ander sosiale platforms om die prediking en gemeente-aktiwiteite te ondersteun en te bevorder.
 • Finalejaar teologiese studente is ook welkom om aansoek te doen, aangesien die aanstelling van ’n leraar eers na afloop van legitimasie van studente sal plaasvind.

Pligte:

 • Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding en voordele:

 • Skaal 1 – wat jaarliks onderhandelbaar is.
 • Behuising, vervoer en ander byvoordele sal tydens die onderhoud onderhandel word.

Aansoek:

 • Aansoeke kan per e-pos gestuur word na kantoor@vaalwater.ng.org.za met die kontakbesonderhede van drie referente.
 • Kandidate wat die kortlys haal sal versoek word om ’n skakel na ’n aanlyn/YouTube-preek te verskaf.
 • Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud.
 • ’n Onlangse foto van die aansoeker en sy/haar gesin is opsioneel, maar sal waardeer word.

Sluitingsdatum: 14 September 2021.

Diensaanvaarding: 2 Januarie 2022 of soos onderhandel.

Navrae:

 • Kerkkantoor (08:00-12:00): 014 755 3702.
 • Saakgelastigde: 084 325 5361.
 • Voorsitter van die kerkraad: Hennie van Eeden 078 018 0189.
 • Leraar: Dr Terence Cooke 082 775 9570.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode