Steinthal Kinder- en Jeugsorgsentrum (Tulbagh)

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Bestuurder
Sluitingsdatum: 13 September 2021


Steinthal Kinder- en Jeugsorgsentrum is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ’n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende:

  • Bestuur van die Kinder- en Jeugsorgsentrum om sodoende ’n optimale versorgingsdiens in ’n terapeutiese milieu aan kinders en jeugdiges te verseker binne bepalings van die Kinderwet.
  • Bestuur en ontwikkeling van alle personeel.
  • Opstel en bestuur van die Kinder- en Jeugsorgsentrum se begroting.
  • Voorraadbeheer en batebestuur.
  • Gehalteversekering.
  • Bemarking en fondsinsameling.
  • Skakeling met kliënte, beheerraad, gemeenskap en vennote.
  • Administratiewe pligte.

Die ideale kandidaat beskik oor ’n toepaslike naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ’n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige ervaring van die bestuur van ’n Kinder- en Jeugsorgsentrum, asook enige toepaslike ondervinding sal as sterk aanbeveling dien.

Vergoeding behels ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftreeskema, asook ruim verlofvoordele gedurende skoolvakansies.

Rig ’n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor 13 September 2021 aan: Direkteur: Menslike Hulpbronne, Badisa Privaatsak X8, Bellville 7535 of e-pos: mhb@badisa.org.za

Word 'n vriend van Kerkbode