Dutch Reformed Church of Zambia

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Medeleraarspos
Sluitingsdatum: 26 September 2021 om 13:00


Die kerkraad van die Dutch Reformed Church of Zambia wag in afhanklikheid aansoeke in vir die bostaande pos.

Gemeenteprofiel:

Die Dutch Reformed Church of Zambia is ’n multi-kulturele gemeente wat die suide van Zambië bedien. Eredienste vind in Afrikaans en Engels plaas by verskeie bedieningspunte wat sowat 600 km van mekaar is. Dit is ’n unieke gemeente wat graag in ’n konteks wat baie verander die koninkryk van God sigbaar wil maak.

Leraarsprofiel:

In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, sal dit voordelig wees as die leraar:

 • ’n Passie het vir God, die koninkryk en mense.
 • Visionerend en kreatief kan dink.
 • Verhoudings as belangrik ag.
 • Gemaklik is in ’n unieke konteks wat gedurig verander.
 • Gemaklik is om te bedien in Afrikaans en Engels.
 • Gemaklik is om in ’n multi-denominale gemeente te bedien.
 • Gemaklik is om afstande te reis tussen bedieningspunte.

Studente wat aan die einde van 2021 beroepbaar sal wees is ook welkom om aansoek te doen.

Vergoeding en voordele:

 • Volgens sinodale skaal.
 • Behuising in die gemeubileerde pastorie in Lusaka.
 • ’n Voertuig vir bedieningsdoeleindes.
 • Die aanstelling sal onderhewig wees aan die goedkeuring van ’n werkspermit.

Aansoek:

 • Stuur ’n volledige CV met drie referente en ’n dekbrief aan: werner.nel@drcz.org.zm
 • Skryf ook in minder as 500 woorde waarom u voel die Here u na die gemeente roep.
 • Die volledige aansoek moet asb in Engels wees.

Dienstermyn: Vier jaar-termynpos met moontlikheid om te verleng.

Sluitingsdatum: 26 September 2021 om 13:00.

Diensaanvaarding: 1 November 2021 of so spoedig moontlik daarna, maar nie later as 1 Februarie 2022.

Navrae:

 • Ds Werner Nel: +260 96 070 6030 (WhatsApp) of werner.nel@drcz.org.zm
 • Ouderling Dawid Koen: +260 96 928 6646 (WhatsApp)

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.


Belangrike inligting:

Aansoekers behoort seker te maak wat die situasie in Zambië is met betrekking tot seksuele oriëntasie, selfdegeslagverhoudings en -verbintenisse. Indien daar enige navrae is, kan die aktuarius van die Noordelike Sinode, ds Attie Nel (+2782 418 5054), daaroor gekontak word, ten einde aansoekers se privaatheid te beskerm en enige moontlike vooroordeel te voorkom. Enige gesprek met die aktuarius staan los van die beroepsproses en inligting van so ’n gesprek sal nie met die pre-advies of enige ander persoon betrokke by die gemeente gedeel word nie.

Word 'n vriend van Kerkbode