Dutch Reformed Church in Zambia

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Medeleraarspos
Sluitingsdatum: 15 Desember 2021 om 13:00


Die kerkraad van die Dutch Reformed Church of Zambia wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Gemeenteprofiel:

Die Dutch Reformed Church of Zambia is ’n multi-kulturele gemeente wat die suide van Zambië bedien. Eredienste vind in Lusaka, Livingstone en Chisamba plaas. Dit is ’n gevestigde gemeente wat 102 jaar oud is, en is deel van die Noordelike Sinode van die NG Kerk.

Leraarprofiel:

In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, sal die voordelig wees as die leraar:

 • ’n Passie het vir God, die koninkryk en mense.
 • Visionerend en kreatief kan dink.
 • Verhoudings as belangrik ag.
 • Gemaklik is in ’n unieke konteks wat gedurig verander.
 • Gemaklik is om te bedien in Afrikaans en Engels.
 • Gemaklik is om in ’n multi-denominale gemeente te bedien.
 • Gemaklik is om afstande te reis tussen bedieningspunte.
 • Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n 10-dag besoek aan Zambië.
 • Studente wat aan die einde van 2021 beroepbaar sal wees is ook welkom om aansoek te doen.

Alhoewel daar ’n klein Engelse komponent aan die bediening is, fokus hierdie pos primêr op Afrikaanse bediening. Dr Moses Zulu, die medeleraar is primêr verantwoordelik vir die Engelse bediening.

Vergoeding en voordele:

 • Volgens sinodale skaal.
 • Behuising in die gemeubileerde pastorie in Lusaka.
 • ’n Voertuig vir bedieningsdoeleindes.
 • Twee retoer vliegkaartjies jaarliks tussen Lusaka en Johannesburg.
 • Aansoekers met kinders sal tuisonderrig sterk moet oorweeg.
 • Die aanstelling sal onderhewig wees aan die goedkeuring van ’n werkspermit.

Aansoek:

 • Stuur ’n volledige CV met drie referente en ’n dekbrief aan: info@drcz.org.zm
 • Skryf ook in minder as 500 woorde waarom u voel die Here u na die gemeente roep.
 • Die volledige aansoek moet asb in Engels wees.

Sluitingsdatum: 15 Desember 2021 om 13:00.

Diensaanvaarding: 1 Februarie 2022 of so spoedig moontlik daarna.

Navrae:

 • Ouderling Dawid Koen: +260 96 928 6646 (WhatsApp).
 • Ouderling Driekie Smith: +260 96 676 4352 (WhatsApp).

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.


Belangrike Inligting:

Aansoekers behoort seker te maak wat die situasie in Zambië is met betrekking tot seksuele oriëntasie, selfdegeslag verhoudings en verbintenisse. Indien daar enige navrae is, kan die aktuarius van die Noordelike Sinode, ds Attie Nel (+27 082 418 5054), daaroor gekontak word, ten einde aansoekers se privaatheid te beskerm en enige moontlike vooroordeel te voorkom. Enige gesprek met die aktuarius staan los van die beroepsproses en inligting van so ’n gesprek sal nie met die pre-advies of enige ander persoon betrokke by die gemeente gedeel word nie.

Word 'n vriend van Kerkbode