NG Kerk Overkruin

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 15 November 2021

NG gemeente Overkruin is geleë noord van die Magaliesberg in Wonderboom, Pretoria met ongeveer 1 409 belydende en 273 dooplidmate. Ons nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om aansoek te doen vir ’n voltydse medeleraarspos.

Gemeenteprofiel:

 • Die gemeente se karakter en visie is om te aanbid, om te gee en hoop te bring.
 • Ons het twee eredienste, ’n oggenddiens met orrelbegeleiding en ’n aanddiens met orkesbegeleiding. Ons is bekend vir hartlike samesang en gebruik graag Afrikaanse sowel as Engelse liedere wanneer ons die Here loof, prys en aanbid.
 • Die gemeente benut multimedia tegnologie ten volle in die bereiking van ons doelwitte.
 • Die gemeente beskik oor ’n gefokusde, omvattende seniorvolwassebediening ten einde aan spesifieke behoeftes te voldoen sowel as ’n intergeneratiewe jeugbedieningstrategie.
 • Ons is welbekend vir aktiewe deelname aan verskeie uitreikaksies binne en buite gemeentegrense.
 • Ons is trots op samewerking met buurgemeentes, skole en instansies ten einde die multikulturele samelewing se behoeftes aan te spreek.

Leraarsprofiel:

Daar sal van die geskikte kandidaat verwag word om medeverantwoordelikheid te aanvaar vir alle fasette van gemeentewerk soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde. Daar sal verder van hom/haar verwag word om onder andere die volgende funksies te verrig:

 • Bewese leierseienskappe en bestuursvaardighede wat op visionêre wyse toegepas word en in spanverband kan saamwerk.
 • Inspirerende effektiewe Skrifgetroue prediking vir verskillende teikengroepe;
 • Vaardig in intergeneratiewe eredienste vir in-persoon sowel as virtuele erediensgangers.
 • Die gemeente het ’n spesifieke behoefte aan ’n geïntegreerde benadering ten opsigte van ’n uitgebreide gesinsbediening waar kinders, ouers en grootouers saam op die geloofsreis geneem word in tye van verandering met bepaalde uitda­gings.
 • Die uitbou van ’n gasvrye en stimulerende atmosfeer waarbinne lidmate deelneem aan die bedieninge.
 • Toerusting van lidmate vir die uitleef van hul roeping teenoor mekaar en die wêreld.
 • Handhawing en uitbreiding van missionale verhoudinge met die breër gemeenskap waarbinne die gemeente funksioneer.

VERGOEDING:

’n Vergoedingspakket volgens sinodale riglyne sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

AANSOEKE:

 • Stuur asb aansoeke elektronies voor of op 15 November 2021 aan: Die Skriba, mev Naomi Bekker-Kapp, by deofaverenaomi@gmail.com
 • Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV met vermelding van drie referente.
 • ’n Aanvullende motivering (maksimum twee bladsye) moet die aansoek vergesel waarin aangedui word hoe die kandidaat met sy/haar besondere talente en gawes tot die funksionering van die gemeente kan bydra gegewe die uitdagings, maar ook geleenthede wat tans ondervind word. Hoe dink en droom jy oor die Kerk?
 • Kandidate wat oorweeg word kan genooi word vir ’n preekbeurt en ’n onderhoud.
 • Die pre-advieskommissie behou die reg voor om op eie inisiatief ook inligting aangaande die aansoeker in te win vir oorweging.

Sluitingsdatum: 15 November 2021.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2022 of so spoedig moontlik daarna.

Navrae:

Die gemeenteraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode