NG ST HELENA WELKOM

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: VASTETERMYNPOS

Sluitingsdatum: 12 Januarie 2022


Die kerkraad van NG St Helena Welkom wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Gemeenteprofiel:

Welkom is ’n plattelandse stad in die Vrystaat met ’n landelike inslag. Grotendeels bestaan die gemeenskap uit ouer lidmate sowel as ekonomies aktiewe lidmate gerugsteun deur landbou-aktiwiteite. Die gemeente bestaan uit ongeveer 290 belydende en 59 dooplidmate.

Leraarsprofiel:

’n Leraar vlak een tot vier van die NG Kerk wat begrip en liefde toon vir ’n plattelandse gemeenskap se unieke behoeftes en omstandighede.

Pligte:

  • Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.
  • Oortuig wees van die roeping van die Here om as leraar diensbaar te wees in die gemeente.
  • Skrifgetroue Woordverkondiging doen, geheg wees aan die gereformeerde leer en belydenisskrifte van die kerk.
  • ’n Hart hê vir die aktiewe bediening met die doel om ’n verskil te maak in ons gemeenskap, gemaklik wees met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewenstadiums.
  • ’n Passie hê vir die bediening van die Woord aan ons ouer lidmate, jeug en jongmense in die gemeente.
  • Beskik oor leierseienskappe om die gemeente in alle fasette (erediens, kategese, Bybelstudie, gemeentelike bedieninge, ens.) te laat groei en betrokke wees by die organisering van funksies en basaars.

Vergoeding en voordele:

Hierdie vakature is ’n voltydse pos met ’n onbepaalde termyn. ’n Vergoedingspakket binne die raamwerk van die sinodale skaal word aangebied, verkieslik met die ondervinding gepaardgaande met ’n vlak een tot vier vergoeding. Die volledige vergoedingspakket, wat ’n ruim pastorie insluit, sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

’n Volledige CV met persoonlike besonderhede, onlangse foto, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente te stuur aan: ngsthelena@telkomsa.net.

Navrae:

Johan Botha 082 440 1387 (Leierouderling)

Thys Strydom 082 569 2416 (Finansies)

Gerrie Groenewald 083 284 2498 (Onderleierouderling)

Skriba: Hettie Speller Burls 057 352 4616 (08:00-12:00 Dinsdag tot Vrydag)

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode