NG PATERSON

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR

SLUITINGSDATUM: 21 Januarie 2021


Paterson is ’n landelike gemeente in die Oos-Kaap wat strek van Kinkelbos in die suide tot by Olifantkoppas in die noorde, en sluit ook die dorpe, Paterson en Alicedale, en hul aangrensende landelike gebiede in. Die sentrum van die gemeente is Paterson, ’n dorp sowat 80 km vanaf Port Elizabeth (nou ook bekend as Gqeberha). Die gemeente is 115 jaar oud en het ongeveer 140 lidmate wat versprei is oor ’n radius van 30 tot 40 km. Die hoof-ekonomiese aktiwiteite in die bedieningsarea is boerdery, wildreservate en klein sakeondernemings. 

Ons gemeente wil ’n tuiste wees waar God se liefde tasbaar is. Ons gemeente bestaan uit alle ouderdomsgroepe en die bediening op Alicedale is multikultureel. Die kerk van Christus leef in uitdagende tye, daarom benodig ons ’n leraar wat nuut kan dink oor ons roeping as kerk in ’n moderne tyd en in veranderende gemeenskappe. 

Ons as NG Gemeente Paterson kan nie wag om aansoeke van passievolle leraars te ontvang nie. 

Leraarsprofiel:

Die geskikte kandidaat moet ’n voorliefde vir mense op alle ouderdomsvlakke hê en aan die volgende vereistes voldoen: 

  • moet ’n geordende NG Kerk leraar wees, 
  • verkieslik tussen die ouderdom van 30-50 jaar wees en oor omtrent 10 jaar bedieningservaring beskik. 
  • Hy/sy moet beskik oor natuurlike leierseienskappe wat in ’n span kan saamwerk, ten einde die leierskap te versterk en voortgesette groei in die gemeente te fasiliteer. 
  • Vaardighede wat strek oor al, of die meeste van, die volgende bedieningsareas: Verkondiging en Aanbidding, Pastorale Sorg, Barmhartigheidsbediening, Getuienisbediening, Lering en Toerusting, Jeug en Kinderbediening, Gemeenskapsbetrokkenheid, Bediening oor kultuurgrense; goeie administrasievaardighede.

Ander vereistes: Rekenaarvaardigheid en die gebruik van tegnologie in die bediening; meertaligheid sal ‘n sterk aanbeveling wees. 

Die suksesvolle kandidaat moet  ook: Lief wees vir die Here en sy/haar verhouding met Hom uitleef in noue kontak met mense. Visionêr en strategies kan dink om die gemeente te lei in haar geestelike groei. Haar/sy leierskapsrol wyer in die gemeenskap kan beoefen.

Gewortel in ons plattelandse karakter, wil ons graag hê dat ons leraars toeganklik sal wees vir almal en gemaklik in hulself, sowel as ‘n fyn aanvoeling sal hê vir die unieke uitdagings van ‘n oorwegend BOERDERY gedrewe gemeenskap. 

Vergoeding: Ons bied vergoeding volgens sinodale skaal vir predikante aan en die vergoeding sluit pastoriebehuising op die kerkperseel in.

Leraars wat geroepe voel om vir hierdie pos aansoek te doen, moet asseblief per e-pos die vraelys aangaande die pos aanvra by ons Skriba, Elza Lemmer, by gemeentepaterson@gmail.com.

Telefoniese vrae kan gerig word aan Hannelie Feuth by 083 501 3709.

Volledige aansoeke, wat CV’s met die name van 3 referente met hul kontakbesonderhede, sowel as die voltooide vraelys insluit, moet per e-pos gestuur word  aan gemeentepaterson@gmail.com VIR AANDAG: Voorsitter van die Kerkraad, teen nie later nie as 21 Januarie 2022. 

Kandidate wat die kortlys haal, moet waar moontlik, vir onderhoude en preekbeurte beskikbaar wees. Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling te maak nie.

Diensaanvaarding word beoog vir 1 April 2022. 

Word 'n vriend van Kerkbode