‘Kom ons herstel die fondasie’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Chris Smith van Westonaria skryf: Wanneer daar ’n ernstige stryd is, moet albei terugkeer na dit wat gemeenskaplik is. Dit wat saambind. Vanuit daardie eenheid en dit wat gedeel word, kan die sake dan rustig bespreek word en gesoek word na oplossings.

Die probleem in die kerk is egter juis dat die eenheid rondom die gemeenskaplike waardes besig is om te ver te verbrokkel. Om dit te illustreer, wil ek aansluit by die artikel van Nelis Janse van Rensburg en ’n paar aspekte daarvan gebruik om die verbrokkeling te illustreer.

Lees ook: ‘Die Here se liefde is eenvoudig, onvoorwaardelik …’

Heel tereg word aangedui dat Christus in die kerk heers deur sy Woord en Gees. Dit is waar en dit is juis waar die haakplek is. Die besluit van Algemene Sinode 2019 rondom selfdegeslagverhoudings (SGV) het juis plaasgevind sonder om die Skriftuurlike gronde aan te dui. Heel tereg noem Nelis: “Dit moet vanuit die Skrif duidelik word of glad nie ’n standpunt van die kerk wees nie”. Daar is gestel dat sommige: “eien ons nie selfs met die uitleg van die Skrif die mag van Christus vir onsself toe nie”.

Daarom die vraag: Het die pro-SGV besluit van die AS2019 nie dalk, deur hulle besluit, juis die mag van Christus vir hulle self geneem nie? Die Skrif is nie eens uitgelê nie! Die ingediende Skriftuurlike besware teen die soortgelyke AS 2015 besluit is geïgnoreer. Die “mag van Christus”, soos Nelis dit stel, kom uit die Woord van God. Het diegene wat na die Woord verwys, besware vanuit die Woord aandui – en dit is geïgnoreer, dan magsmisbruik gepleeg?

Lees ook: Meningsverskil in NG Kerk: ‘Nederige liefde is die sterkste getuienis’

Dit word gestel dat die AS2019 nie “tot ’n finale slotsom gekom het nie”. Dit is nie korrek nie. SGV is aanvaarbaar gemaak. Daar is ’n keuse gemaak. Dit is duidelik uit die volgende:

  1. Daar is opdrag gegee dat ’n formulier vir die bevestiging van SGV opgestel moet word.
  2. Daar word na die AS 2007 verslag verwys. Latere sinodes het dit as voldoende en omvattend beskryf. Dit is egter wel ironies dat juis na hierdie verslag verwys word. Die verslag het twee kante aangedui, met ’n Bylaag 1 (Pro-SGV) en Bylaag 2 (Teen SGV). Die AS 2019 het meeste van die voorstelle van Bylaag 1 aanvaar ten koste van die aanbevelings in Bylaag 2. In terme van hierdie verslag, het die AS 2019 wel ’n keuse gemaak. Dit is duidelik dat Bylaag 1 toegepas is, in terme van:

i) Dit word die keuse van kerkrade. Elke kerkraad besluit selff

ii) SGV-persone kan in die amp dien.

iii) Opstel van ’n formulier vir bevestiging van SGV.

Dit is opmerklik dat Bylaag 2 (Teen-SGV) juis waarsku dat so ’n Pro-SGV keuse, soos in bylaag 1, die gesag van die Woord sal bevraagteken (Sien verslag, bl 25 punt 1.2.1) Ek haal aan: “Hierdie motivering is van mening dat die verskillende konklusies waartoe daar rakende homoseksualiteit gekom word, nie bloot ’n verskillende lees van die Bybel verteenwoordig nie, maar dat dit ten diepste oor die gesag van die Skrif gaan.”

Aan die ASM: Kom ons pas almal die beginsel, soos genoem deur Nelis, toe: Terug na die fondasie, die Woord, soos verstaan deur die gereformeerde belydenis.

Word 'n vriend van Kerkbode