NG COLESBERG

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSPOS

Gemeenteprofiel:

COLESBERG is ’n plattelandse dorp, langs die N1, in die Noord-Kaap en ongeveer 200 km vanaf Bloemfontein. Alhoewel die gemeente in die Noord-Kaap-provinsie geleë is, is ons sinodaal ingeskakel by die Oos-Kaapse Sinode. ’n Hele aantal vee- en wildsplase is binne die gemeentegrense. Die gemeente bestaan uit ongeveer 401 belydende en 87 dooplidmate wat verdeel is in vier plaas- en 14 dorpswyke. Binne die gemeente funksioneer ’n tehuis vir senior lidmate.

Leraarsprofiel:

  • ’n Leraar van die NG Kerk wat begrip en liefde toon vir ’n plattelandse gemeenskap se unieke behoeftes en omstandighede.
  • Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde, oortuig wees van die roeping van die Here om as leraar diensbaar te wees in die gemeente.
  • Skrifgetroue Woordverkondiging doen, verbind wees aan die gereformeerde leer en belydenisskrifte van die NG Kerk.
  • ’n Hart hê vir die aktiewe bediening met die doel om ’n verskil te maak in ons gemeente en gemeenskap.
  • ’n Passie hê vir die bediening van die Woord, en die verkondiging van die evangelie (die Goeie Nuus) van ons verlossing in Jesus Christus.
  • ’n Leier met goeie menseverhoudinge wat na lidmate op alle sosiale vlakke kan uitreik.
  • Rekenaargeletterdheid en -vaardigheid in die gebruik van tegnologie in die erediens.

Vergoeding en voordele:

’n Vergoedingspakket volgens die Oos-Kaapse sinodale riglyne word aangebied. Die volledige vergoedingspakket, wat ’n ruim pastorie by die kerkgebou insluit, sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Aansoeke:

’n Volledige CV, nie langer as drie bladsye nie, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente aan: ngkerkcolesberg@absamail.co.za

Beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n preekgeleentheid tussen 24 Julie en 7 Augustus 2022.

Sluitingsdatum: 31 Mei 2022.

Diensaanvaarding: 1 Oktober 2022 indien moontlik.

Navrae:

Fanie Slabbert, 082 921 0756 of Rian Lingenfelder: 083 309 8872.

Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling te maak uit die aansoeke wat ontvang is nie.

Word 'n vriend van Kerkbode