NG Gemeente Amsterdam (Mpumalanga)

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: LERAAR – VASTE/DEELTYDSE LERAARSPOS

(ONDERHANDELBAAR)

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 6 Mei 2022.

Gemeenteprofiel:

Ons visie: Soos ons Here Jesus Christus wil ons ook dien.

Die gemeente van Amsterdam is geleë in Mpumalanga, 70 km vanaf Ermelo en 48 km vanaf Piet Retief, naby Nerston – grenspos na eSwatini. Ons is ’n tipiese eenmansgemeente op die platteland, met al die uitdagings wat klein gemeentes bied. Amsterdam val onder die Ring van Wakkerstroom en bestaan uit 121 belydende en 28 dooplidmate.

Bedieningsareas wat vir ons as gemeente fokuspunte is:

  • Gesonde verhoudinge en uitbou van die gemeente.
  • Leiding t.o.v. suiwer en vernuwende liturgie.
  • Bediening van bejaardes.
  • Jeugbediening met die oog op die voortbestaan en toekoms van die gemeente, asook laerskoolbediening.

Leraarsprofiel:

In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, moet die leraar:

  • ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig hê en dit beskou as ’n roeping om in sy diens te staan.
  • ’n Gelegitimeerde van die NG Kerk wees.
  • Met kreatiwiteit, motivering, energie en goeie beplanning, in spanverband met die kerkraad, die gemeente kan lei.

’n Emeritusleraar wat aptyt het om hom/haarself vir nog ’n paar jaar energiek in diens van die Here, op die platteland, beskikbaar te stel, is welkom om aansoek te doen.

Vergoeding en voordele:

’n Vergoedingspakket met ’n totale koste van indiensneming van R400 000,00 per jaar, waarvan ’n netjiese ruim pastorie deel uitmaak, is onderhandelbaar met die suksesvolle kandidaat.

Beroepingsprosedure:

’n Gestruktureerde keuringsproses sal gevolg word. Geselekteerde kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud gedurende die week en ’n preekbeurt op ’n Sondag.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die ontvangde aansoeke te maak nie.

Aansoeke:

Stuur asseblief ’n volledige CV (nie langer as vier bladsye nie) met drie toepaslike referente elektronies na:

  1. Leierouderling: Jaap Naudé

Tel: 082 789 4510

    E-pos: admin02@bonnieb.co.za

  1. Die Skriba: Ursla Werner

    Tel: 017 846 9302 (Werksure Maandag tot Donderdag 08:00-12:00)

    E-pos: ngkamsterdam@gmail.com

Enige navrae kan ook aan bogenoemde gerig word.

  • Die kerkraad en gemeente van Amsterdam wag in diepe afhanklikheid van die Here vir u aansoek om hierdie pos.
Word 'n vriend van Kerkbode