NG Gemeente Jacobsdal (Vrystaat)

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: VOLTYDSE GEMEENTELERAAR

SLUITINGSDATUM: 31 Mei 2022 om 12:00.


In biddende afhanklikheid nooi die NG GemeenteJacobsdal alle gelegitimeerde

 predikante en proponente in die NG Kerk om aansoek te doen vir bogenoemde pos.

GEMEENTEPROFIEL:

NG Gemeente Jacobsdal is ’n gemeente in die Suidwes-Vrystaat. Jacobsdal is ’n plattelandse gemeenskap met ’n groot landbou-omgewing. Ons gemeente bestaan uit 488 belydende lidmate en 174 dooplidmate.

Daar is ’n goeie lidmaatverspreiding oor alle ouderdomsgroepe waarvan die grootste uit jongmense bestaan. Daar is twee goeie skole in Jacobsdal ’n hoër- en laerskool. Die gemeente plaas ’n hoë premie op spanwerk en samewerking binne die gemeente en gemeenskap.

Ons gemeente se visie is: “Verander vir Verandering”. Dat God ons sal verander sodat ons verandering in die wêreld teweeg kan bring.

LERAARSPROFIEL:

Daar sal van die kandidaat verwag word om verantwoordelikheid te aanvaar vir alle fasette van gemeentewerk soos vervat is in Artikel 9 van die Kerkorde.

Verdere aanbevelings en/of eienskappe:

  • ’n Kreatiewe en energieke, dinamiese persoon wat beskik oor tegnologiese sowel as bestuursvaardighede.
  • Gesonde, deelnemende, besorgde en liefdevolle menseverhoudinge en bereid wees om huisbesoek te doen.
  • Toewyding aan sy/haar roeping en die Skrif as enigste onfeilbare Woord van God met Woordgetroue, inspirerende en verstaanbare prediking.
  • Passie vir die geestelike versorging van die gemeente en wat met entoesiasme leiding, motivering en samewerking kan bewerkstellig.
  • Die leraar se daaglikse lewenswyse moet getuig van ’n intieme verhouding met die Here.
  • Ferm optrede met ’n liefdevolle hart.

VERGOEDING:

Die totale koste van indiensneming, insluitend behuising is onderhandelbaar met die kerkraad, volgens sinodale riglyne tot en met ’n maksimum van sinodale kerf 12.

AANSOEKE:

U AANSOEK MOET ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSLUIT:

  • Volledige CV met minstens drie referente.
  • Van alle aansoekers sal verwag word om ’n toepaslike vraelys te voltooi wat u by die kerkkantoor kan aanvra.
  • Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

SLUITINGSDATUM: 31 Mei 2022 om 12:00.

NAVRAE:

Hanta de Wet – Voorsitter van die kerkraad/ pre-advieskomitee (082 563 3663).

E-pos: dewetjohanna57@gmail.com

Sonja van Niekerk – Skriba ( 053-591 0121). E-pos: ngkjacobsdal@telkomsa.net

Word 'n vriend van Kerkbode