NG Gemeente Ladismith (Wes-Kaap)

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Voltydse leraar

Termyn: Onbepaald.

Sluitingsdatum: 13 Mei 2022.


Gemeenteprofiel:

Ladismith is ’n plattelandse dorp geleë in die Klein-Karoo, in die Wes-Kaap. Die gemeente bedien tans 444 belydende lidmate en 99 dooplidmate. Die ouderdomsverspreiding is soos volg: 0-6 (31), 7-13 (39), 14-18 (27), 19-25 (15), 26-45 (109), 46-59 (92), 60+ (257). Binne die gemeentegrense is ook ’n ouetehuis asook ’n aftree-oord. Dit is hoofsaaklik ’n landbougemeenskap.

Die gemeente se visie is: “Geanker in die Stroom, skyn ons lig”.

Leraarsprofiel:

 • Die geskikte kandidaat moet ’n gelegitimeerde predikant binne die NG Kerk wees.
 • Alle ampstake soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde moet verrig word.
 • Die geskikte kandidaat moet effektief binne die leefwêreld en konteks van ’n plattelandse gemeente kan funksioneer en bedien.

Die volgende sal in die aansoeker se guns tel:

 • Toepaslike ondervinding van vorige gemeente(s).
 • ’n Geesvervulde, energieke, jong leraar wat oud en jonk passievol kan bedien.
 • Fokus op, en ondervinding van, geestelike toerusting, en kleingroepbediening.
 • Iemand wat nuut kan dink oor kerkwees binne die konteks van Ladismith-gemeente.
 • Missionale gerigtheid op die gemeenskap.
 • Kreatiewe, vernuwende en aktuele prediking.
 • Die vermoë om verandering te bestuur.

Vergoeding:

Die sinodale skaal word as riglyn gebruik. ’n Ruim pastorie word voorsien.

Diensaanvaarding:

So spoedig moontlik (onderhandelbaar).

Aansoekproses:

 • Aansoeke moet vergesel word van ’n CV nie langer as drie bladsye nie asook die kontakbesonderhede van drie referente.
 • Van alle aansoekers sal verwag word om ’n toepaslike vraelys te voltooi wat u by die kerkkantoor kan aanvra en saam met u aansoek stuur na die skriba, mev Lizbé Rossouw, Sel: 079 963 5980, e-pos ngkerk@cyber-tel.co.za
 • Aansoeke kan elektronies ingestuur word na ngkerk@cyber-tel.co.za  en moet die kerkkantoor teen 13 Mei 2022 bereik.

Navrae:

Voorsitter van die Kommissie vir Diensverhoudinge: Mnr Marius Brewis, Sel: 082 415 8801.

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode