NG KLOOFENDAL

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Vakature: Pastorale hulp (Vastetermynkontrak) met opdrag ‘Jeugbediening’

Sluitingsdatum: 31 Mei 2022.


In biddende afhanklikheid van die Here stel ons die pos aan belangstellende persone met die nodige kwalifikasies/vaardighede bekend.

Gemeenteprofiel:

Die NG Gemeente Kloofendal is ’n voorstedelike gemeente in Roodepoort aan die Wesrand van Johannesburg met die visie en missie wat God ons gegee het, naamlik om ’n Geesvervulde gemeente te wees wat God verheerlik, Jesus navolg, lief is vir mekaar en met dieselfde liefde uitreik na die omgewing en die wêreld om dissipels te maak. Ons glo dat God self ons hier op die Wesrand bymekaargebring het en ons sal toerus om, nieteenstaande die moeilike huidige omstandighede, bostaande visie en missie te verwesenlik.

Ons erken en aanvaar die Heilige Gees se leiding en ons onderwerp onsself as gemeente aan die beheer van die Heilige Gees.

Ons glo in die Bybel as die onfeilbare Woord van God en verwerp alles wat daarmee in stryd is. Ons onderskryf dus die gereformeerde leer soos vervat in die amptelike belydenisskrifte van die NG Kerk.

Die gemeente bestaan tans uit 401 belydende en 70 dooplidmate.

Die pos: Pastorale hulp met opdrag “Jeugbediening”.

Verantwoordelik vir:

1) die voorbereiding en aanbieding van die kinderkerk op Sondagoggende,

2) sosiale/geestelike jeugbyeenkomste op ’n gereelde basis,

3) die pastorale bediening van die jeug en hulle ouers,

4) strategiese beplanning en struktuering van die gemeente se jeugbediening, saam met die Jeugkommissie, vir goedkeuring deur die kerkraad, en

5) die lei van eredienste by geleentheid indien daartoe gemagtig.

Profiel van die suksesvolle kandidaat:

Die kerkraad sal besondere waarde heg aan ’n persoon wat:

1) Hom of haar met bogenoemde visie en missie kan vereenselwig.

2) Hom of haar met die amptelike belydenisskrifte van die NG Kerk vereenselwig.

3) In spanverband kan funksioneer.

4) Gefokus is op die bediening en pastorale versorging van die jeug.

5) Betrokkenheid kan bewerkstellig by gemeentelede.

6) Nie ouer as 35 jaar is nie.

7) Oor ’n gepaste teologiese kwalifikasie in die NG Kerk beskik.

8) ’n Gelegitimeerde van die NG Kerk, wat by geleentheid die eredienste kan lei, sal ’n sterk aanbeveling wees.

Vergoeding:

’n Vergoedingspakket tot ’n maksimum totale koste van indiensneming van R20 000 per maand. Die pos kan ook as ’n deeltydse pos gestruktueer word om die suksesvolle kandidaat in staat te stel om ’n ander deeltydse betrekking teen vergoeding te aanvaar.

Aansoeke en die vul van die vakature:

Indien u sou belangstel in die pos, stuur asseblief u CV met ten minste twee referente voor 31 Mei 2022 per e-pos aan johan@ngkloofendal.co.za. Daar is geen verpligting op die gemeente om alle kandidate te woord te staan nie, maar dit kan van die kandidate op ’n kortlys verwag word om vir ’n onderhoud aan te meld by ons gemeentesentrum te Opallaan 19, Kloofendal, Roodepoort.

Die vakature sal nie gevul word deur ’n beroep uit te bring nie, maar deur ’n suksesvolle kandidaat, kontraktueel vir ’n vaste termyn aan te stel. Die kerkraad behou egter die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Vir verdere inligting kontak gerus vir:

Johan van Schoor, gemeentebestuurder, Tel: 083 275 1308.

Dr Adré van den Berg, leraar, Tel: 083 625 1707.

Word 'n vriend van Kerkbode