NG Kerk Philippolis: Leraar – Bepaalde / Deeltydse leraarspos

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

NG KERK PHILIPPOLIS

VAKATURE: LERAAR – BEPAALDE/DEELTYDSE LERAARSPOS

(ONDERHANDELBAAR)

Die gemeente van Philippolis is geleë in die Suid-Vrystaat, 180 km vanaf Bloemfontein en 60 km vanaf Trompsburg. Ons is ’n tipiese gemeente op die platteland, met al die uitdagings wat klein gemeentes bied. Philippolis val onder die Ring van Fauresmith en bestaan uit 137 belydende en 36 dooplidmate.

Bedieningsareas wat vir ons as gemeente fokuspunte is:

  • Gesonde verhoudinge en uitbou van die gemeente met groot klem op huisbesoek.
  • Jeugbediening met die oog op die voortbestaan en toekoms van die gemeente.

Leraarsprofiel:

In aansluiting by die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde, moet die leraar:

  • ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig hê en dit beskou as ’n roeping om in sy diens te staan.
  • ’n Gelegitimeerde leraar (moontlik emeritusleraar) van die NG Kerk wees wat ’n aptyt het om hom/haarself vir nog ’n paar jaar energiek in diens van die Here, op die platteland, beskikbaar te stel.
  • Met kreatiwiteit, motivering, energie en goeie beplanning, in spanverband met die kerk raad, die gemeente te lei.

Vergoeding en voordele:

’n Vergoedingspakket met ’n totale koste van indiensneming van R324 000,00 per jaar, plus ’n netjiese ruim pastorie, is onderhandelbaar met die suksesvolle kandidaat.

Beroepingsprosedure:

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die ontvangde aansoeke te maak nie.

Aansoeke:

Stuur asseblief ’n volledige CV (nie langer as vier bladsye nie) met drie toepaslike referente elektronies na:

Die Skriba: Pulani Simes

     Tel: 051 773 0014 (Werksure Maandag tot Vrydag 09:00-14:00)

     E-pos: ngphil@vodamail.co.za

Sluitingsdatum: 30 Junie 2022.

Enige navrae kan ook aan bogenoemde gerig word.

Word 'n vriend van Kerkbode