NG SUIDER-PAARL GEMEENTE

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: GEMEENTELERAAR

Sluitingsdatum: 29 Julie 2022 om 12:00.


Suider-Paarl Gemeente nooi predikante wat resoneer met ons gemeente se belydenisverklaring (http://www.suiderpaarl.co.za/), en geroepe voel, om hulle inligting voor te lê vir oorweging vir hierdie pos.

Gemeenteprofiel:

Suider-Paarl Gemeente se visie is: Vir Christus, mekaar en ander. Ons jaartema is: Leef Nuut! Ons leef ons visie uit deur leerbaar te wees, mekaar te versorg, gasvry te wees en Christus uit te leef in die wêreld. Getuienis, families en geestelike groei lê ons baie na aan die hart. Dit doen ons deur op goeie verhoudings te fokus.

Suider-Paarl Gemeente het twee bedieningspunte naamlik in die Paarl en in Klapmuts.

Die gemeente bestaan uit 1 660 belydende en 730 dooplidmate en word tans bedien deur twee voltydse leraars (waarvan een aftree), een deeltydse leraar, ’n jeugwerker, ’n kinderkoördineerder en ’n maatskaplike werker.

Ons glo in belewenisgedrewe eredienste, waar mense uitstap met ’n geloofservaring. Ons glo dat die erediens ’n ontmoeting met God moet wees, asook ’n ontmoeting met medegelowiges. Ons fokus op kinders en die gesin, en ons probeer ’n gasvrye, vriendelike omgewing skep vir gemeentelede en besoekers.

Leraarsprofiel:

 • Iemand wat die Here liefhet en ’n roeping het om in sy diens te staan.
 • ’n Gelegitimeerde van die NG Kerk, met ’n gesonde waardering vir die Gereformeerde tradisie.
 • Hom/haar gemaklik kan uitleef binne ons gemeentekonteks.
 • Iemand verkieslik jonger as 45 jaar, met gemeente-ervaring.
 • Iemand wat gemaklik is om alle ouderdomme te bedien.
 • Skrifgetrou en dinamies preek met ’n aanvoeling vir liturgie en aanbidding.

Die pos behels die volgende:

Gemeentebediening soos voorgeskryf in Artikel 9 van die KO. Van die moontlike areas waarop die persoon se bediening kan fokus, is:

 • Bediening van jong gesinne.
 • Behulpsaam met versorging van Klapmuts-lidmate.
 • Uitbrei van die kleingroepbediening.
 • Uitreike en barmhartigheidsbediening in ons wyer omgewing.
 • Ons wil graag aan iemand ruimte gee om sy/haar passie te kom uitleef in ons gemeente.

Belangstellendes moet asseblief die volgende elektronies aan ons voorsien by admin@suiderpaarl.co.za:

 • ’n Kort CV, nie langer as drie bladsye.
 • Drie kontakbare referente.
 • Kort bekendstellingsvideo van ongeveer vyf minute, waarin genoem word hoekom aansoek gedoen word, spesifieke gawes, passie, belangstellings, visie en roeping.
 • ’n Skakel na ’n onlangse preek.

Sluitingsdatum: 29 Julie 2022 om 12:00.

Diensaanvaarding: 1 November 2022, of so gou moontlik daarna.

Die totale koste van indiensneming (TKVI) geskied volgens sinodale riglyne. Dit sluit ’n gratis pastorie in.

Navrae: Mev Madeleine Fourie 021 863 2700 of admin@suiderpaarl.co.za

Aansoekers sal teen 10 Augustus 2022 ingelig word of hulle genooi gaan word vir ’n onderhoud. Aansoekers moet beskikbaar wees in die week van 15 Augustus met ’n beroep wat op 22 Augustus uitgebring word.

Deur die indiening van u CV, gee u toestemming dat die inligting soos vervat in u CV, onderworpe aan die terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Protection of Personal Information Act) deur Suider-Paarl Gemeente vir die beroepingsproses gebruik kan word.

Die gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoekers te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode