NG GEMEENTE GOODWOODPARK

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: VOLTYDSE LERAARSPOS

Sluitingsdatum vir aansoeke: 18 Julie 2022.


Die gemeente maak in biddende afhanklikheid bogemelde vakature bekend met die voorneme om die pos vanaf 1 Oktober 2022 te vul. Die gemeente het tans ’n deeltydse vastetermynleraar wat veral fokus op ouer lidmate en sodoende die voltydse leraar ondersteun.

Gemeenteprofiel: Goodwoodpark is ’n voorstedelike gemeente in Goodwood, met ongeveer 550 lidmate waarvan byna 60% van die belydende lidmate bo 60 jaar is. Die gemeenskap is divers, en dit bied groot moontlikhede om die gemeente uit te bou om meer divers en inklusief te wees.

Leraarsprofiel en vaardighede: Die suksesvolle applikant moet:

 • ’n Gelegitimeerde NG leraar wees met minstens 10 jaar ervaring in die meeste bedieninge.
 • Die gemeente se visie om sy roeping uit te leef volgens Johannes 15:16 omarm en uitbou.
 • Energiek sy/haar roeping uitleef.
 • Iemand wees vir wie menseverhoudinge belangrik is, en wat dit kan bou en onderhou.
 • Tegnologies vaardig wees.
 • Toepaslike leierskap kan modelleer soos nodig om spanne en indiwidue te begelei en te motiveer.
 • Gemeenskapgerig wees en erns maak met die kerk se missionale rol en verantwoordelikheid.
 • Die vermoë en passie hê om op alle vlakke van die samelewing te kommunikeer; opmerksaam wees vir behoeftes van mense, asook die vermoë om brûe te bou tussen verskillende portuurgroepe in die gemeente en gemeenskap.

ANDER PASSIES: Uitbreiding van die koninkryk van God; uitbou van ekumeniese bande; jeugbediening in al sy fasette en liefde vir sang en musiek.

Vernaamste pligte: Die bogemelde vaardighede en passies van die verwagte profiel, is sterk aanduidend wat as primêr beskou word vir die gemeente. Uiteraard word verwag dat die leraar alle pligte soos vervat in Art 9 van die Kerkorde sal uitvoer met spesiale aandag aan:

 • Die leidende rol in gemeentebediening, jeugbediening, getuienisbediening en sterk ondersteunende rol in pastoraat, barmhartigheid en die bestuur van die gemeente.
 • Huisbesoek en eredienste.

Vergoeding: Sal met die suksesvolle kandidaat beding word volgens sinodale vergoedingskale van die Wes-Kaap. ’n Pastorie is beskikbaar.

Aansoeke moet per e-pos gerig word aan Schalk van Heerden by: vheersw1@telkomsa.net en Egbert Steyn by: egbert.steyn.2011@gmail.com. Aansoeke moet die volgende bevat:

 • ’n CV met besonderhede van drie referente,
 • Voltooide vraelys – Kontak die gemeente se kerkkantoor by info@ngkerkgoodwoodpark.co.za vir die vraelys.

Algemeen: Navrae kan gerig word aan Henk Fourie (ouderling), 066 254 4459, of Egbert Steyn (brugleraar), 082 820 0929. Kandidate wat op die kortlys geplaas word, sal gekontak word vir gesprekke en onderhoude.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 18 Julie 2022.

Word 'n vriend van Kerkbode