NG Kerk Vergelegen

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

VAKATURE: LERAAR

Sluitingsdatum: 20 Julie 2022.


In biddende afhanklikheid van die Here wag die NG Gemeente Vergelegen aansoeke in vir die voltydse leraarspos op kontrakbasis. Die kontrak is vir twee jaar met ’n moontlikheid om dit te verleng. Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk is welkom om aansoek te doen vir die pos.

Gemeenteprofiel: Vergelegen is in die Noordwesprovinsie, 150 km noord van Vryburg en 195 km wes van Mahikeng, teen die Botswanagrens en het ’n kerkgebou, ’n pastorie, ’n winkeltjie en ’n koöperasie. Dit is ’n baie klein plattelandse gemeente in ’n uitgestrekte boeregemeenskap. Die gemeente het twee preekpunte wat albei elke Sondag bedien word. Grondpaaie is deel van ons lewe. Die gemeente bestaan uit 40 belydende lidmate en 14 dooplidmate.

Leraarspligte en -profiel:

  • Gewone predikantspligte volgens Art 9 van die Kerkorde.
  • Besonderse aandag aan huisbesoeke en wyksbyeenkomste (bv Bybelstudies).
  • Begrip en passie hê vir die uitdagings van ’n plattelandse gemeente.
  • Egpaar moet belangstel en betrokke wees (waar nodig) in die aktiwiteite van die lidmate.

Vergoedingspakket:

  • Onderhandelbaar volgens Noord-Kaapland sinodale riglyne.
  • Gratis huisvesting in die pastorie.
  • Reistoelaag.

Aansoeke: CV van hoogstens vyf bladsye met vermelding en besonderhede van drie referente.

Kontakbesonderhede:

  • Stuur CV per epos aan: ngkerk.vergelegen@gmail.com
  • Navrae kan gerig word aan:

Ouderling: Frans Engelbrecht Sel: 083 443 8236.

Leraar: Ds DAR Venter Sel: 083 266 2533.

Skriba: Sonet de Wet Sel: 083 417 3622.

Sluitingsdatum: 20 Julie 2022.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Word 'n vriend van Kerkbode