Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

NG Gemeente Welgemoed: Voltydse predikant (gemeenteleraar)

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.


Voltydse predikant (gemeenteleraar): Onbepaalde termyn

Sluitingsdatum: 14 Julie 2023.

Gemeenteprofiel

Welgemoed NG Gemeente is in die noordelike voorstede van Kaapstad geleë. Dit is ’n gevestigde geloofsgemeenskap in Bellville en vorm deel van die Ring van Bellville. Lidmaattal 1 540 (1 155 belydende lidmate en 385 dooplidmate). Daar is tans drie predikante en een deeltydse jeugwerker in diens van die gemeente.

Predikantprofiel

 • ’n Predikant (gemeenteleraar) van die NG Kerk / VGK en bedienaar van die Woord wat die legitimasieverklaring onderteken het.
 • Aansoekers se VBO-punte moet aan die vereistes wat deur die sinode gestel word voldoen.
 • Minstens tien jaar ondervinding van gemeentebediening en bewese ervaring van die bediening aan tieners.
 • Afrikaanssprekend (inherente posvereiste) en Engels vaardig.
 • Rekenaargeletterd.
 • Uitvoering van pligte/verantwoordelikhede vereis geïntegreerde samewerking in spanverband synde die predikante, administratiewe bestuurder, jeugwerker, en gemeenteleierskap.

Fokusareas

 • Al die pligte verbonde aan die amp van predikant soos uiteengesit in Artikel 9 van die Kerkorde.
 • Prediking by die oggenderedienste, asook informele aanddienste en ander geleenthede (bv begrafnis-, Pinkster- en Kersdienste).
 • Pastoraat en geestelike mentorskap aan lidmate en huisgesinne in wyke soos deur die kerkraad gereël.
 • Leiding in Bybelstudiegroepe en kleingroepe, asook die bestuur en uitbreiding van die kleingroepbediening van die gemeente.
 • Verantwoordelik vir die tienerkategese en bediening en begeleiding van tieners, asook verantwoordelik vir oorsig oor die kinderbediening.
 • Verantwoordelik vir die koördinering van die aktiwiteite van familiebediening en sinvolle integrasie met die werksaamhede van die ander bedieninge van die gemeente.

Vergoeding

Die vergoeding sal redelikerwys bepaal word volgens sinodale riglyne, inaggenome die suksesvolle kandidaat se profiel, en beskikbare begroting. Die Totale Koste van Indiensneming sal binne mandaat met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. Ondersteuning met behuising vind toepassing.

Aansoeke

Aansoeke moet ’n omvattende CV, persoonlike bedieningsvoorkeure, gewaarmerkte afskrifte van ID-dokument, kwalifikasies en die volledige name/kontaknommers van drie onlangse referente insluit.

Aansoeke moet vertroulik gemerk en gerig word aan:

 • Die Voorsitter: Kerkraad
 • Per hand/pos: Diasstraat 15, Welgemoed, 7530 of
 • Per e-pos: Mnr Fritz Brand (administratiewe bestuurder) – fritz.brand@ngkwelgemoed.co.za

Navrae oor die inhoud van die advertensie kan gerig word aan:

 • Mnr Fritz Brand: 021 913 2320.
 • Mnr De Jongh Borchardt (leierouderling): 082 999 9979 of e-pos: dejonghb@sarugby.co.za

Kandidate op die kortlys sal aan ’n professionele/gestruktureerde keuringsproses onderwerp word. Sodanige kandidate moet vir onderhoude beskikbaar wees op ’n datum, tyd, en plek soos deur die pre-advieskommissie bepaal. Die proses kan toetsing (met inbegrip van psigometriese assessering) en praktiese evaluering insluit.

Sluitingsdatum: 14 Julie 2023.

Diensaanvaarding:  Datum vir diensaanvaarding sal met die suksesvolle kandidaat ooreengekom word.

 • Die advertensie is aangepas na publikasie.

Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.

LUISTER - Kerkbode se weeklikse podsendings.