Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2023

NG Gemeente Dordrecht: Voltydse leraarspos

Dié advertensie verteenwoordig die standpunte van die adverteerder en nie noodwendig dié van Kerkbode nie.


Sluitingsdatum: 30 Desember 2023.

Die NG Gemeente Dordrecht is ’n plattelandse gemeente, geleë tussen die Stormberge in die Oos-Kaap.

Gemeentekonteks

Die gemeente is gestig in 1857 en bestaan tans uit 180 belydende lidmate en 50 dooplidmate. Hierdie vakature is ’n driejaartermyn voltydse leraarspos. Die gemeente resorteer binne die Ring van Dordrecht en die Oos-Kaapse Sinode.

Die gemeente bely dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Deel van die visie van die kerkraad is om die bediening aan ons gesinne en gemeenskap uit te bou met die oog op gemeentegroei.

Leraarsprofiel

Alle belangstellende proponente, beroepbare leraars en emeriti tot die ouderdom 68 jaar.

Kerkorde artikel 9 vorm die basis van die leraar se ampswerk in die gemeente.

Die volgende is vir die kerkraad belangrik:

  1. Daar word van hom/haar verwag om in toegewyde verhouding met die Here te leef.
  2. Van die aansoeker word Skrifgetroue Woordverkondiging en standpunte verwag.
  3. Die bediening van die Woord word belangrik geag om geestelike groei te bevorder:

3.1 deur leiding te neem binne die gemeenskap;

3.2 goeie menseverhoudinge, toeganklikheid en pastorale versorging;

3.3 betrokke te wees binne die gemeenskap.

Vergoeding

Ons bied vergoeding volgens sinodale riglyne vir predikante, maar dit sal onderhandel word.

Behuising sal voorsien word. Reiskoste sal gedek word.

Aansoeke

Indien jy geroepe voel om vir die pos op Dordrecht aansoek te doen, stuur asseblief ’n volledige CV, getuigskrifte en afskrifte van akademiese kwalifikasies en akte van legitimasie. Aansoeke moet vergesel wees van ’n voltooide vraelys wat per aanvraag gestuur sal word na aansoekers.

Aansoekers op die kortlys mag versoek word om in persoon ’n preek in ons gemeente aan te bied.

Rig aansoek aan:

Voorsitter: NG GEMEENTE DORDRECHT. E-pos: NgKerkdordrecht@lcom.co.za

Sel: Oudl Van Aardt Greyling – 082 782 7674.

Sluitingsdatum: 30 Desember 2023.


Geborg
Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand