‘Die kerk verloor sy kernroeping’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Pieter Cloete van Durbanville skryf:

Dit wil voorkom of ’n klein groepie in die kerk, bestaande uit die fakulteite waar ons predikante opgelei word, in simbiose met die sinodale leierskap en hulle gevolg bestaande uit ’n aantal predikante, hulleself as so gesaghebbend beskou dat hulle die breë kerk / lidmate kan manipuleer en daarmee kan wegkom. Al wil die ASM graag met beswaardes praat, is dit duidelik alleen binne die raamwerk van sinodebesluite. Praat daaroor klink gewoon na onderskrywing van postmoderne denke en of die waarheid eintlik nie bestaan nie, of dat dit nie meer saakmaak wat jy glo nie.

Selfdegeslagverbintenisse binne die kerk staan nie alleen nie. Daar is ’n uitgebreide liberale pakket wat ook insluit die obsessie oor sosiale geregtigheid, skuldbelydenis en restitusie binne die verwysingsraamwerk van identiteitspolitiek, die uitgebreide veldtog van die LGBTQI+-beweging, feministe se agenda oor vroueregte, die ongekwalifiseerde aanslag op patriargie en die omarming van die nuwe seksleerplan vir skole (Comprehensive Sexuality Education). Dit is ook duidelik dat aborsie op dieselfde manier as selfdegeslagverhoudings deur die kerk hanteer gaan word.

Wat in die agtergrond verdwyn, is die roeping van die kerk oor die sieleheil van sy lidmate en die redding van ’n verloregaande mensdom. Die kerk verloor sy kernroeping, of gaan voort asof daar geen probleme geskep is nie deur die wegbeweeg van die belydenisbasis ten gunste van liberale sosiale agendas wat veel wyer strek as die selfdegeslagproblematiek. Almal is skynbaar gered, ongeag hulle geloofsoortuigings. Vandaar die afskaling oor die laaste jare van sending as prioriteit. Die kern van die krisis is dat die Algemene Sinode in ’n rigting beweeg waar die gesag van die Skrif as God se onfeilbare openbaring in die gedrang is en dat daar groot verskille oor Skrifverstaan en afwyking van die gereformeerde leer en belydenis, oor tyd ontstaan het.

Een van die grootste probleme is dat plaaslike gemeentelede stellig nie die erns van die saak verstaan nie. Die meeste lidmate is blykbaar min bekommerd oor wat in die kerkverband aangaan – solank hulle net in hulle gemeente gelukkig is. Nogtans is daar ’n stortvloed van beswaarskrifte wat geïgnoreer word en prominente predikante wat hulle besorgdheid oor die saak uitgespreek het. Prof Hoffie Hofmeyr doen byvoorbeeld ’n oproep dat kerkleiers tot inkeer moet kom.

Die NG Kerk is reeds as geloofsgemeenskap verdeel en om dit struktureel aanmekaar te hou, is nie volhoubaar nie. Dit raak veral lidmate in gemeentes wat hulle nie met die groeiende liberale tendense kan versoen nie en gay persone wat ’n onbybelse boodskap van die kerk kry. Dit is ’n hartseersaak om te besef dat die kerk waartoe lidmate dikwels lewenslank verbind is, ’n ander NG Kerk is as die een waarin hulle grootgeword het, die Here leer ken het, oor jare by koninkrykswerk betrokke kon wees en deur stormagtige tye bewus was van ’n geloofsgemeenskap wat hulle dra.

8 thoughts on “‘Die kerk verloor sy kernroeping’

 1. Stan Theron says:

  Ek is roerend met hierdie KB artikel eens. Die 19e eeuse Kerk het juis in verwerping van die kritiese, liberale teologie die WOORD en opvoeding tot ver in Afrika uitgedra sonder enige politieke bedoelings en selfs teen die Britse beleid! ‘n Artikel rondom 1900 het die destydse kritiese “skyn-gelowige” tendense so beantwoord asof dit geskryf is met ‘n oog op ‘n tyd soos nou! Die skyn-emosionele beheptheid met eenheid op grond van Joh 17 is aan die WRK uitgewys deur ene E Kaesemann as foutiewe eksegese waarop ek by die NTWSA voortgewerk het en getoon dat dit die eenheidsbegrip juis aanwend sonder begrip van die multivoudige “eenheidsboodskap” van Jesus soos in die hele Johannesboek aangedui. Ek beplan om later vanjaar ‘n meer volledige stuk voor te hou by ANZABS waar ek sedert 2000 nC lid is.

 2. PeetZeeman says:

  Sekere leiers en geleerdes in die NGK het die gesin as fondamentsteen van alle interpersoonlike verhoudings laat verval en afgebreek in navolging van die Nuwe Wereldorde (Postmodernisme) waarvoor hulle so lief is.
  God se Geregtigheid is vervang met ‘n Onbybelse begrip wat hulle handhaaf oor liefde. God is in Sy liefde regverdig en in sy Geregtigheid is Hy liefde. Mag Sy Gees ons terug lei na Sy Woord.

 3. Sarel Strydom says:

  Ek is gewone man van die straat af wat dikwels met verklatende woordeboek artikels moet lees. Skrydf die mense dan net vir die mense mrt Teologiese opleiding
  Die Kerk waaroor geskryf en gepraat word bestaan uit ons, die gewone mense. ‘N Klein groeppie mense wat veronderstel is om in Leiersposissie te wees , het fit reg gekry om tweedrag te saai ln God se Kerk. Ons Leiers , lyk dit vermy bestuur die Kerk soos ‘n Politieke party en lidmate moet maar net inval.
  Daar word baie gepraat van die liefde van God of die God van Liefde en daardeur moet alles geregverdig wotd maar vergeet dat God haat ongehoorsaamheid en dit gebeur wanneer jy die Woord wil.buig om.jou eie wil en siening te regverdig.

 4. Riaan Estewrhuyse says:

  Vriende in groot liefde verskil ek van julle. Ek dink die eerste keer in die geskiedenis van die kerk word daar met Jesus se oe na mense gekyk. Word mense onvoorwaardelik aanvaar vir wie hulle as mense is. Vir die eerste keer kan ek regtig trots wees op ‘n kerk wat almal met groot liefde aanvaar. Dankie vir ‘n enorme werk wat julle as kerk doen en die manier waarop julle dit doen. Ek is baie trots om deel van so ‘n kerk te wees.

 5. ROBERT L BARRIE says:

  Predikante sit en wag dat mense na hulle toe moet kom…. beweeg nie meer in gemeente nie en ken net aaanhangers en nie hulle lidmate nie en wat met hulle aan gaan nie. MBWA – management by walking around. Kom weg van die kring wat praat en aan almal in gemeente werk wil gee en eindelik niks doen nie

 6. Marita says:

  Jesus het nie almal en alle sienings onvoorwaardelik aanvaar nie. Lees gerus weer Matteus 23. Moenie Jesus se liefde vir mense vergeet nie. Moet ook nie Sy oordeel oor goddeloses vergeet nie.

 7. Otto Jaekel says:

  Ek leer vanoggend vir die eerste keer in my as 70 jaar op aarde van ‘n nuwe soort Christen, waarteen daar ook heftige besware is. Die sg “apologists”
  As ek so na die briewe op hierdie blad kyk sien die skrywers die “apologists” as die “liberale” waarmee hulle klaarblyklik nie huis kan hou nie, omdat hulle klaarblyklik vashou aan “gevestigde “belief systems” en waar die “liberale” in en om die tradisionele “belief systems” in gesprek tree en die toepassing van Levitiese Wette en ook later byvoegings daartoe aan die hand van mensgemaakte rituele, sonder inagneming van die veranderings wat in en rondom ou gebruike en sieninge, maak uitleef. Kan as ons Christene vashaak by wat as “reg” beskou was in die verlede, dit net so toepas vandag, terwyl ons weet dat die wereld van vandag hemelsbreed verskil van toeka en dat daar toe spesifieke reels en regulasies opgestel is om die Israeliete na die Beloofde Land te lei?
  Wat beteken Christenskap? Dit beteken dat daar ‘n familie bestaan van diverse religieuse tradisies wat ontstaan het, of gesentreerd is op en om die lewe en denke van Christus. Ek glo dat die lesers saam met my sal stem dat die lewe en denke van Christus die van Sy Vader verteenwoordig en weerspieel.
  Die uitstaande kenmerk van Jesus se lewe op aarde was Sy bereidheid om vir my met my al my sondes, ook op die manier van hoe ek Sy voorbeeld nie uitleef nie, te vergeef. Hoe roep Hy my nie om ‘n dissipel van Hom, in Sy Koninkryk op aarde, te wees nie, deur ‘n bietjie van Sy onvoorwaardelike liefde in en om my te toon, soos wat Hy elke dag gedoen het nie. Regverdig ek alles deur sulke denke? Buig ek die Woord deur met empatie, vriendelikheid en aanvaarding van andere wat nie ‘n ewebeeld van my is nie, te omarm in ‘n poging om Jesus aan ‘n gebroke wereld te toon?
  Sou ek dit uitleef en deernis uitstraal na hulle wat oor my pad kom, glo ek dat ek so ‘n klein deeltjie van Jesus se oproep, spesifiek aan my as ‘n kind van Hom, om ‘n dissipel te wees na kom!
  Mooi loop in die voetspore van Jesus!

 8. Johan Myburgh says:

  Die bybel se dat ons weens ‘n tekort aan kennis ten gronde sal gaan. Ek is net ‘n gewone christen wat elke dag my bybel lees, en aan my verhouding met die 3-eenheid werk. Ek was geskok deur ‘n video van prof Dirkie Smit, waar hy 2 maal tydens een van sy voorlegging met sy elmboog op die rostrum leun, terwyl hy vermakerig se dat die bybel maar net ‘n biblioteek is wat deur verskeie mense geskryf is – dit terwyl die bybel vir my se dat dit “Die Woord van God” is, en deur die Heilige Gees geinspireer is.

  Met die “nuwe liberale” siening wat die NG Kerk tans volg kon ek nou al (ek is besig met ‘n studie) 55 verse uit die bybel skeur en weggooi; sondag se die predikant vanaf die preekstoel dat ons in die hele bybel glo as die Woord van God. Wanneer dit by verskeie onderwerpe (soos bv homoseksualisme) kom se die kerk dat dit aanvaarbaar is; en so skeur hulle daardie vers uit die bybel wat se dat dit “‘n gruwel” is vir die Here.

  God se Woord is nie meer Sy Woord nie, maar die woord van liberales wat vandag aan die stuur staan van ons christelike opvoeding. Ek is bevrees dat die algemene bevolking nie meer opstaan vir Jesus nie; en reeds geindoktrineer is deur die liberales wat besig is om die bybel oor te skryf.

Comments are closed.