Leraars ‘hoef nie’ SGV te bevestig – Claassen

Anders as staatsamptenare hóéf NG dominees nie selfdegeslagverbintenisse te bevestig nie.

“Die Wysigingswet op die Wet op Burgerlike Verbintenisse van 2020 is nie van toepassing op godsdienshuweliksbeamptes soos predikante nie,” volgens dr Gustav Claassen, die algemene sekretaris van die NG Kerk.

Die nuwe wysingswetsontwerp, wat reeds in werking is, verhoed huweliksbevestigers in diens van die staat om te weier om burgerlike verbintenisse tussen mense van dieselfde geslag te voltrek. “Dit is slegs op toepassing van amptenare wat voltyds in diens van die Departement Binnelandse Sake is,” verduidelik Claassen oor die wetgewing, wat deur Freedom of Religion South Africa (FOR SA), as “ongrondwetlik” beskryf is.

Daniela Ellerbeck, ’n regsadviseur vir FOR SA, het die maatreël as drakonies beskryf omdat dit die staat die mag gee om staatsamptenare te dwing om teen hulle gewetensbeswaar op te tree. “Hierdie wet is ’n aanranding op elkeen se reg om te lewe in ooreenstemming met hulle oortuigings,” luidens die verklaring.

  • Die Departement Binnelandse Sake het in Julie vanjaar aan gelegitimeerde NG predikante magtiging gegee om selfdegeslagverbintenisse te voltrek indien hulle sou wou.

One thought on “Leraars ‘hoef nie’ SGV te bevestig – Claassen

  1. Henrietta Klaasing says:

    Gaan Dr Gustav Claassen van die standpunt af uit dat daar GEEN NG lidmate is wat huweliksbeamptes en/of landdroste is wat staatsamptenare is nie? Of is hulle geloofsbesware van minder waarde as die van predikante wat “godsdienshuweliksbeamptes” is?

    “Die Departement Binnelandse Sake het in Julie vanjaar aan gelegitimeerde NG predikante magtiging gegee om selfdegeslagverbintenisse te voltrek indien hulle sou wou” – die feit van hierdie saak is dat Dr Gustav Claassen op sy eie die department genader het ten opsigte van hierdie magtiging. Wat van Kerkrade se kerkregte in hierdie verband?

    Ten minste is Daniela Ellerbeck van FORSA bereid om vir ALLE gelowiges van ALLE denominasies op te kom en te baklei, anders as die NGK se leierskap. Is daar ‘n verskuilde agenda?

    Watter waarborg kan Dr Claassen aan predikante met geloofsbesware gee dat daar nie teen hulle opgetree gaan word nie?

Comments are closed.