‘Waarheen is NGK op pad met gendergeregtigheid?’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Henrietta Klaasing van Randfontein skryf:

Op 8 Oktober 2019 neem die Algemene Sinode ’n amptelike vyfpunt-besluit oor genderge­regtigheid. Onder die derde punt word onder andere opdrag gegee dat “aandag gegee word aan patriargale teologie”. Die vierde punt gaan daaroor om ’n “hermeneutiese raamwerk te ontwikkel om patriargale tekste in ’n genderneutrale wêreld op ’n geldige en verantwoor­delike wyse te lees”.

LEES OOK: Kerksaak: Ook bínne kerk is vele standpunte’

Dit moet gelees word in die lig van die WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal) se definisie van “GENDER”, naamlik: die “identiteit wat deur die seksuele selfbeeld van mense bepaal word”. Daarteenoor word “GESLAG” biologies bepaal.

Die 2019-besluit het ook nuwe be­te­kenis gekry na die herrie wat onketen is onlangs op ’n legitimasiegeleentheid van NG Kerkstudente in Stellenbosch waar ’n vrouedominee na God as “Haar” verwys het. Die gedrukte media en sosiale media het gegons daaroor. Op Netwerk24 het dr Frederick Marais gesê ds Thirion het in haar verwysing die gehoor uitgenooi om oor die manlikheid of vroulikheid van God na te dink en self ’n keuse te maak. “Dit is natuurlik die werk van predikers om mense uit te daag om voortdurend te vra of hulle denke oor God nie verruim behoort te word nie en vandaar die vraag in haar preek.”

Patriargale teologie en bepaalde ma­niere waarop die Bybel gelees word, is in die spervuur. Kort voor die Algemene Sinode van 2019 verskyn daar ’n verkla­ring wat onderteken is deur vroueteoloë en -predikante van verskeie denominasies (ook van die NG Kerk) waarin gemeld word dat “patriargie ten diepste die siekte van die siel” is. Daarin word ook ’n beroep gedoen op geloofsgemeenskappe se leierskap om “daadwerklike aandag te gee aan hoe maniere waarop die Bybel gelees en toegepas word, geweld teen vroue en kinders in stand hou”.

LEES OOK: 2020-Bybelvertaling verskyn binnekort in groot letters

Dit wil voorkom asof die Wes-Kaapse sinode en die Teologiese fakulteit van die Universiteit Stellenbosch voorlopers is in die bevordering van sogenaamde gendergeregtigheid. In 2018 is aangekondig dat die Sinode van Wes-Kaapland vier MTh genderstudies binne bepaalde navorsingstemas rakende gen­der­geregtigheid borg. Een van die temas is “Alternatiewe tot patriargale teo­logie in kerklike en sosiale kontekste”. Beurshouers se klasgelde sal ten volle betaal word. Daar is ook ’n ekstra bedrag beskikbaar vir die navorsings­komponent wat binne die omvang van die tesis plaasvind.

Waarheen is die NG Kerk op pad met die sogenaamde “GENDERgeregtigheid” (dink LGBTQ+)? Gaan dit die pad van die liberale on-Bybelse feminis­me loop wat in ander lande geloop word? Word die volle implikasies daar­van op die kerk en die teologie volledig verreken? Daar kan uit ander lande se foute geleer word, eerder as om ’n mens se kop teen ’n klip te stamp. (Brief verkort. – Red.)

Word 'n vriend van Kerkbode

4 thoughts on “‘Waarheen is NGK op pad met gendergeregtigheid?’

 1. Jan Louw says:

  Dankie Henrietta vir jou navorsing.
  Die vyfpunt plan (en ander planne?) is ontstellend!

 2. Johannes Richter says:

  ‘Waarheen is die NG Kerk op pad met die sogenaamde “GENDERgeregtigheid”?’ vra Henrietta.

  Soos die woord aandui: op pad na groter “geregtigheid”. Wie weet, dalk beweeg ons selfs nader aan die huidige stand van GESLAGSgeregtigheid (en daar is nog werk te doen). Die sogenaamde “onbybelse” feminisme het immers die radikale idee voorgehou dat vroue volwaardige en volledige mense in eie reg is. Sou Henrietta die guns van geregtigheid met een hand aanvaar en met die ander hand van ander ontneem? Geregtigheid is nie ‘n emmertjie wat kort voor jou eie voete leegspoel nie.

  Amos 5:24 “Maar laat die reg en die geregtigheid te voorskyn kom, laat dit aanrol soos watergolwe, soos ‘n standhoudende stroom.”

 3. Gabriel Malan says:

  As daar ‘n wanvoorstelling van die man en vaderfiguur is, gaan dit gewoonlik lei na ‘n reaksie daarteen. Die liefdevolle geesvervulde man en vader bedreig niemand nie. Ek glo dat ons daarteen moet waak dat ons bloot in reaksie teen wanvoorstellings ons Bybel wil lees en ons teologie beoefen. Ons gaan begin skuif aan dinge wat nie behoort te skuif nie. Daar is perspektiewe wat aan ons gegee word van Bo en ons moet eerder ons sondes en wanvoorstellings laat skuif na God se perspektiewe. Dit sal help om die sonde te belig en deur belydenis en onderdanigheid aan die Heilige Gees sal ons beskouinge en optrede in lyn kom met God se wil. Ware herstel kom van binne. Om strukture te wil verander en die Woord aan te pas met manipulasies, skuif ons net weer die meubels rond en kan God nie ons van binne vernuwe en herstel nie.

 4. robert L barrie says:

  Terwyl ander help in die land praat die NG Kerk die heeltyd. Onrelevant in vandag se wereld en mense raak moeg om dit te hoor en daarna te luister. Party dink dat hulle pratery is belangriker as die Woord

Comments are closed.