Om jouself deur ander te ken

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

In die Grieks-Romeinse wêreld is oor eeue nagedink oor die aard van die mens.

Een van die vrae waaroor nagedink is, was waaruit “die self” saamgestel is wat een persoon van ’n ander onderskei.

Lees ook: Alle Dinkstof-bydraes van 2021

Die vraag word weerspieël in die bekende spreekwoord “Ken jouself” wat in die tempel van Apollo in Delphi aangebring is.

Die proses om jouself te leer ken in die wêreld van die Nuwe Testament was nie soos tans gebaseer op individuele refleksie nie.

Dit het geskied deur interaksie met ander lede van jou gemeenskap. So is Jesus se vrae “wie sê die mense is Ek?” en “wie sê julle is Ek?” aanduidings van hoe sy selfverstaan deur ander gevorm is.

Lees ook: Gelykenis wys verantwoordelikheid wat ons vermoëns meebring

Die belangrikste vraag was egter watter groepering werklik verstaan het wie Hy is. Die “ander mense” of die “dissipels”? Die gemeenskap waarvan jy deel was het jou identiteit bepaal en nie buitestanders nie.

Om dié rede was dit belangrik om deel te wees van ’n deugsame gemeenskap, een wat waardes uitgeleef het wat alle lede daarvan laat floreer het. Verskillende groeperinge het gevolglik lyste van die deugde gemaak wat hulle aard as gemeenskap bepaal het.

Ons vind dan ook van die lyste in die Nuwe Testament (byvoorbeeld Gal 5:16-26) wat omskryf hoe Christene as ’n gemeenskap moes leef. Volgens Paulus byvoorbeeld moet die kerk, as ’n gemeenskap wat deur die Gees van God bepaal word en nie die begeertes van die vlees nie, een wees waarin persone mekaar nie uittart nie, of jaloers of verwaand is nie (Gal 5:26).

Lees ook | Missionaliteit: Hoe maak en preek gemeentes wat grense oorsteek?

In die moderne wêreld waarin mense se identiteit toenemend bepaal word deur anonieme invloede, of internet-“vriende” met wie hulle beswaarlik ’n band het, is dit nodig vir gelowiges om opnuut te vra of hulle werklik deur dié invloede omskryf wil word. Die antieke wysheid, wat die Nuwe Testament bevestig, is dat jou identiteit eerder deur die mees deugsame groep waaraan jy behoort, bepaal behoort te word.

Almal het ’n gemeenskap nodig wat hulle kan begelei om hulleself te ontdek en daarom is dit belangrik om die gemeenskap noukeurig te kies. Volgens die Nuwe Testament behoort elke gemeente ’n gemeenskap te wees wat deugde, soos dié van Romeine 12:9-21, beliggaam en wat hulle lede help om nuut oor hulleself te dink.

Prof Marius Nel doseer Nuwe Testament aan die Universiteit Stellenbosch.

Word 'n vriend van Kerkbode

2 thoughts on “Om jouself deur ander te ken

 1. Die aanduiding van Prof. Nel dat Jesus se selfbeeld deur ander gevorm is, bots met sy Goddelike natuur. Hiierdie vermensliking van Jesus was een van die strydpunte in die Du Plessisstryd van laat 20er jare van die vorige eeu, wat op n hofsaak uitgeloop het. Prof. du Plessis was uiteindelik sy leerstoel kwyt aan die Kweekskool te Stellenbosch.

 2. Chris Smith says:

  Hy skryf: “So is Jesus se vrae “wie sê die mense is Ek?” en “wie sê julle is Ek?” aanduidings van hoe sy selfverstaan deur ander gevorm is”
  Ek wil die stelling bevraagteken en wonder of Jesus se selfverstaan nie eerder gevorm was deur:
  a. Dit wat God deur die engel aan Maria gedeel is, en sy sekerlik ook aan Hom gedeel het toe Hy groter geword het.
  b. Sy eie stil word voor die Vader en met die Woord
  c. Dit wat die Vader gesê het by Sy doop: “Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”

  Net so glo ek ook dat ons identiteit, nie in die eerste plek gevorm behoort te word deur die samelewing of groepe nie, maar deur dit wat God van ons se in Sy Woord.

Comments are closed.