Ons sien uit na gesprek met die Sinode van Namibië – Nelis

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter: Algemene Sinodale Moderamen, skryf: Die brief “Oor Namibië se ‘ultimatum’” verwys. Die Algemene Sinodale Moderamen en Algemene Kuratorium het by verskeie geleenthede lidmate, kerkrade, ringe en sinodes genooi om oor teologiese opleiding met konkrete besware of voorstelle na die Algemene Kuratorium te kom of om hulle kommer oor die teologiese opleiding van ons studente toe te lig.

Ons het veral gehoor dat daar kommer bestaan dat die studente blootgestel word aan ’n sogenaamde liberale teologie. Maar ons het gevra dat die beweringe gesubstansieer word sodat dit opgevolg kan word.

Lees ook: Namibië roep Algemene Sinode ‘tot inkeer’

Ons het ook die Kairos Netwerk, waarvan Henrietta Klaasing die segspersoon was oor teologiese opleiding tydens ons ontmoeting, genooi om met die Algemene Kuratorium te ontmoet en saam met die Algemene Kuratorium te kyk na die kurrikulums wat gedoseer word by die fakulteite, of om spesifieke gevalle waar daar, soos hulle beweer het, valse leerstellings aan studente geleer word, uit te wys. Die KN het tot op hede nie op die uitnodigings tot deelname aan gesprekke met die Algemene Kuratorium gereageer nie. Die drie kuratoria van die drie geakkrediteerde teologiese fakulteite waar die NG Kerk se studente opgelei word, kan nie met algemene beweringe iets doen nie, maar kan baie vermag in verhouding met die ander kerke en die onderskeie fakulteite om verbeterings en regstellings te doen, waar nodig.

In die gesprek tussen ds Dubois du Toit en dr Frederick Marais waarna Henrietta Klaasing verwys, het dr Marais uitgebreid verduidelik hoe die kerk se verhouding met die fakulteite werk en watter remedies daar is vir die kerk wanneer daar ontevredenheid is oor dit wat by die fakulteite aangebied word. Dr Marais het ook verduidelik wat die NG Kerk se seminariums doen om aanvullende opleiding te verskaf, asook begeleiding en geloofsvorming te doen. Uit die videos het dit duidelik geblyk dat dit nodig was om hierdie toeligting te gee. Niemand ontken egter dat dat daar nie kommer en agterdog oor die teologiese opleiding bestaan nie. Die Algemene Kuratorium kan egter nie op beweringe in videos reageer as hulle nie bedien word met die nodige ondersteunende inligting sodat hulle verantwoordelik daarop kan reageer nie.

Lees ook | Podsending: Johan Cloete en die gemeente sonder ’n dominee

By die laaste ASM-vergadering van 2021 is almal, na ’n lang en deeglike bespreking oor teologiese opleiding, weer genooi om hulle besware met die Algemene Kuratorium te bespreek op ’n wyse wat dit moontlik maak om verantwoordelik en waar nodig regstellend daarop te reageer. Ds Du Toit was deel van die Namibiese afvaardiging by daardie vergadering. Daar was daarna egter slegs een lid van die moderamen uit ’n ander sinode wat die kuratorium genader het met toegeligte besware. Die besware word tans hanteer en ons hoop dat daar spoedig ’n bevredigende uitkoms sal wees.

Die Algemene Sinode was ook in gesprek met die Goudlandse Sinode oor hulle besware oor teologiese opleiding. Ook hierdie besware was algemeen van aard. Die sinode is genooi om verdere toeligting te verskaf. Die gesprekke met die Goudland Sinode was konstruktief en duur voort.

Die Algemene Kuratorium is tans besig met ’n proses om die formaat van die teologiese opleiding van ons studente te hersien. Dit is ’n deursigtige proses waarin die deelnemende sinodes genooi is om insette te maak ten opsigte van die voorstelle wat tans op die tafel is.

Ons sien uit na die gesprek met die Sinode van Namibië en glo dat dit konstruktief en verrykend sal wees.

Word 'n vriend van Kerkbode

4 thoughts on “Ons sien uit na gesprek met die Sinode van Namibië – Nelis

 1. Muller Oosthuizen says:

  Dit sal werklik baie help wanneer begronde en konkrete aspekte na gesprekke gebring word – dis ‘n enorme leemte in die huidige situasie waar die teologiese klimaat binne die NG Kerk verdag gemaak word

 2. Henrietta Klaasing says:

  In Kairos Netwerk se gesprek met ‘n uitgebreide Dagbestuur van die ASM wat hierbo deur ds Nelis Janse van Rensburg gemeld word, is hierdie memorandum aan hulle voorgehou. Dit is nie bloot “algemene bewerings nie” : https://www.glodiebybel.co.za/memorandum-oor-ng-kerk-teologiese-fakulteite-2021-04-08/
  Kyk gerus ook hierna: https://www.glodiebybel.co.za/transformasie-by-ng-kerk-teologiese-fakulteite-noodsaak-koersverandering-2021-11/

 3. Johann Ernst says:

  Ek het as lid van die Kuratorium Pretoria ‘n saak wat deur die leraar van Marble Hall onder my aandag gebring is, direk met die Kuratorium opgeneem. Dit het gegaan oor ‘n dame wat haar studies gestaak het, nadat veral die dosent in Ou Testament haar geloof in die klas afgekraak het. Dit is aan die kerkeie predikant vir teologiese opleiding, wat vandag ‘n uitvoerende pos in algemene sinodale verband bekleë, opgedra om haar en haar ouers te besoek, aan die kuratorium terug te rapporteer, wat dan die saak verder met die dosenteraad sou opneem. Nodeloos om te sê dat daar niks gebeur het nie. Nadat die dosente van UP ‘n verklaring oor selfdegesagverhouding in 2016 uitgereik het waarin Calvyn se siening oor die algemene openbaring erg verdraai is, het ek eers met ‘n leier dosent, daarna met al die dosente persoonlik en toe met die kuratorium die saak opgeneem. Weer het niks gebeur nie en het ek later net kennis ontvang dat van die saak afgestap is. Dan het ek persoonlik my teologiese besware teen die 2015 besluit oor sgv’s by wyse van ‘n gravamen aan die AS gestuur wat tot vandag toenog nie hanteer is nie. Nelis J van R se opmerking dat daar slegs ‘n gebrom en algemene besware is, is nie waar nie. Sulke ongekontroleerde uitsprake bring net groter verwydering, omdat integriteit, eerbaarheid en geloofwaardigheid daarmee in gedrang kom.

 4. Johann Ernst says:

  Ds Nelis J van Rensburg behoort baie goed te weet dat die Algemene Sinode en gevolglik Algemene Kuratorium GEEN sê het oor wat by die onderskeie kuratoria en gevolglik opleidingsentra gebeur nie. Die toepaslike kerkorde artikel en reglement is duidelik dat die AS slegs beleid bepaal en sentra aanwys. Ek het persoonlik by minstens 3 geleenthede konkrete besware direk onder aandag van UP se kuratorium gebring waarvan absoluut niks gekom het nie. Die opmerking dat daar net ‘n gebrom en algemene besware geopper word, is onjuis. Dit versterk net die mening dat die groot probleem tans ongeloofwaardigheid, oneerlikheid en ‘n gebrek aan integriteit is.

Comments are closed.