#slypskool2021: Taakspan sit data neer voor storievertellers

“Navorsing is ’n instrument vir dieper gesprek,” sê prof Kobus ­Schoeman.

Dr Cobus van Wyngaard som dit weer so op: “Ons vra, wat is die persepsie en kom ons toets dit.” Dr Lourens Bosman weeg via ’n storie in: Wat hom opval wanneer hy oor die Tweede Wêreldoorlog oplees, is hoe deeglik daar rekord gehou is, vertel hy. “Hulle het alles opgeskryf – natuurlik later tot die Nazi’s se groot spyt!”

LEES OOK: #slypskool2021: Pandemie verbreek kerk se selfisolasie

Schoeman, Van Wyngaard en Bosman is nie drie dominees wat lukraak die lof van akademies geloofwaardige navorsing in die kerkomgewing besing nie. Hulle is 75% van die Algemene Sinode se Taakspan Navorsing. Tesame met dr Pieter van der Walt is hierdie span – met sy bande aan die Universiteit van die Vrystaat, Unisa, Universiteit Stellenbosch en die Algemene Sinode, waar Bosman die algemene bestuurder is, se werk om betroubare kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing te verrig en te publiseer.

Waar vele met vrae oor ’n aktuele kwessie mag rondloop, soos “hoe vaar gemeentes se geldsake te midde van Covid-19?”, is dit danksy hierdie span se navorsingsverslae dat ’n mens in Mei vanjaar kon hoor dat 43,8% van gemeentes in ’n ewekansige steekproef laat weet het: “Ons inkomste het min of meer dieselfde gebly”. Bykans 22% het meer geld in die bepaalde boekjaar ontvang … Dis nogal nuus!

Wat ’n mens juis bring by die vraag: Wat word van hierdie data en die insigte waartoe dit die kerk kan lei? Is die gebaande weë genoeg? Dit is nou die sinodale nuusbriewe, Kerkbode se nuusblaaie en die Algemene Sinode se eie kommunikasie aan leraars en lidmate?

LEES OOK: #slypskool2021: ‘Die olifant in die kamer’ is nie só groot

Onder leiding van die taakspan en in samewerking met Kerkbode het sowat 19 persone – hoofsaaklik dominees – vir drie dae in Junie op Wellington saamgetrek vir ’n leergeleentheid waar nuuskierige storievertellers op betroubare data “losgelaat word” met die hoop om hierdie gebaande kommunikasiekanale so ’n bietjie aan te vul en uit te brei.

Die 2021 Slypskool vir Skrywers het by die Andrew Murray Sentrum vir Spiri­tualiteit plaasgevind en deelnemers van reg oor Suid-Afrika asook Namibië gelok.

LEES OOK: #slypskool2021: Jong predikante wys hulle raak ook maar sat vir skerms

Die skrywers kon tussendeur tyd by die sentrum se drie daaglikse kapeldiens­te en rondom die Stil Ontbyt-tafel hulleself begewe in Excel-tabelle en ander verwerkte datastelle op soek na stories wat hulle verbeelding aangryp. (Tydens een van die kapeldienste waarby slypskoolgangers deurgaans betrek is, verwys die kapelmeester prof Elna Mouton na ’n aanhaling wat sê dat ’n oomblik van verwondering enige kreatiwiteit voorafgaan).

Enersyds was die samekoms “bloot” ’n leergeleentheid vir die deelnemers wat daar kon wees. Maar die groter “probleem” wat Kerkbode deur haar deelname probeer aanspreek, is tweeledig:

  • Om ’n groter netwerk van medewerkers te bou.
  • Om ’n sinvolle datakomponent te behou in verslaggewing oor onder­werpe wat dikwels tot emosionele gesprek lei.

LEES OOK: #slypskool2021: Bestaan die NG Kerk nog oor 20 jaar? Data wys: ‘Ja, maar …’

Tydens die Algemene Sinodale Moderamen se sitting in Mei vanjaar, kon afgevaardigdes verdere uitslae van die taakspan se navorsing wat hierbo genoem word te siene kry. Dit is nou uitkomste van die sogenaamde Predikantepaneel. Daar is onder meer gekyk na die Algemene Sinode se 2019-besluit oor selfdegeslagverbintenisse om ook ’n datagebaseerde bydrae tot hierdie soms emosionele gesprek te maak. Respondente, wat voltydse leraars, tentmakers en termynposte insluit, is gevra om te reageer op die stelling: Ek verwelkom die beginsel van die 2019-besluite dat die NG Kerk ruimte skep vir verskillende standpunte oor etiese sake. Sowat 23,5% van deelnemers het verskil van hierdie stelling (6,3% “stem nie saam nie” en 17,2% “stem beslis nie saam nie”.)

Sowat 67,2% van respondente het saamgestem met die stelling, met 9,4% wat neutraal of “onseker” gekies het as opsie. Ook diegene wat saamstem met die stelling kon kies om te sê hulle stem “beslis” saam (35,9%) of gewoon dat hulle saamstem (31,3%).

Tussen daardie desimale en persentasiepunte lê daar, vanuit ’n joerna­listieke hoek gesien, baie stories – baie verstaanwerk! Ons hoop van die stories deur 2021 se slypskoolgangers sal Kerkbode en die kerk hiermee help – oor daardie onderwerp maar ook die baie ander aktuele onderwerpe wat soms in die skadu van “Debat” gestel word.


Hierdie artikel is gelewer as deel van ’n Slypskool vir skrywers wat van 1-3 Junie 2021 in samewerking met Kerkbode op Wellington aangebied is.

Word 'n vriend van Kerkbode