‘Queering the prophet’: Verklaring deur kuratorium

Die amptelike persverklaring wat hieronder ingesluit word, is nie 'n nuusberig deur Kerkbode nie. Die persverklaring word in sy geheel hier gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk.

Verklaring van die dagbestuur van die kuratorium van die Wes-Kaap op 18 Februarie 2022

Die konferensie Queering the prophet van die Gendereenheid by die Fakulteit Teologie op Stellenbosch is ter sake:

 1. Die dagbestuur het kennis geneem van bogenoemde konferensie en die wye gesprek wat daaroor op sosiale media en in Kerkbode plaasvind. Ons maak die volgende verklaring hieroor.
 2. Die dagbestuur het begrip vir die ontsteltenis wat daar by baie lidmate ontstaan het rakende die tema van die konferensie, “Queering the prophet”, en dit hoor as ’n provokatiewe titel. Dit is duidelik dat die begrip “queering” in akademiese kringe en by die algemene kerkpubliek verskillende betekenisse oproep. In akademiese kringe staan dit in verband met ’n poging om begrip te ontwikkel vir mense wat anders as ekself is of wat vir my vreemd oorkom. In ’n artikel in Kerkbode word dit verder verduidelik. “Queer hermeneutiek” vra dat die leser in die lees van die Bybel hierdie ander stemme innooi om saam die Bybel te lees en so die verstaan van die Bybel te verryk. Vir ’n groot deel van die kerklike publiek roep die begrip “queer hermeneutiek” en ’n tema soos “Queering the prophet” ander betekenisvelde op wat in verband staan met seksueel promiskue gedrag. Daar is tans in die kerk diep meningsverskille oor seksualiteit tot op die punt van kerkskeuring wat veroorsaak dat mense mekaar byna nie meer kan of selfs wil hoor nie.
 1. Lede van die dagbestuur het op uitnodiging ’n gesprek met die dekaan, prof Reggie Nel, en ander lede van die Fakulteit Teologie hieroor gehad. Ons is dankbaar vir die openhartige gesprek en sien hierdie as ’n geleentheid om die band met die fakulteit te verstewig. Ons erken die feit dat die kerk en fakulteit in ’n verhouding is waar ons mekaar respekteer vir elkeen se eie unieke rol. Die dagbestuur vra die fakulteit om ook die taal van die kerklike publiek in ag te neem wanneer hulle kommunikeer. Ons erken die akademiese vryheid van die fakulteit, maar vra ook vir die fakulteit om die diversiteit van standpunte in die kerk in berekening te bring. Vryheid staan nie los van verantwoordelikheid nie.
 2. Die fakulteit het aan ons verduidelik dat dit ’n akademiese konferensie van die Gendereenheid van die Beyers Naude Sentrum vir Publieke Teologie is, waar ’n diversiteit van perspektiewe ingenooi word. Die doel van die konferensie is juis om opponerende standpunte in te nooi ter wille van verheldering.
 3. Die NG Kerk is ten gunste van ’n oop en insluitende gesprek en daarom neem ons ook deel aan akademiese gesprekke waar daar uit die aard van die saak verskil van mening is. Ons wil graag deelneem aan gesprekke wat polarisering teenwerk en voorkom dat mense buite hoorafstand van mekaar kom. Die saak wat die konferensie aanspreek, naamlik om sensitiwiteit te ontwikkel om buitestanders in te nooi in gesprek, is ’n evangeliese saak.
 4. Die dagbestuur het intussen ook kennis geneem van prof Louis Jonker se brief in Kerkbode oor die konferensie, waarin hy sy bekommernis uitspreek oor die a-historiese aard van “queer hermeneutiek” en hom daarom van die konferensie distansieer. Die dagbestuur bevestig dat die lees van die Bybel in die lig van die historiese konteks waarin dit ontstaan het, sodat die tyd- en kultuurbetrokkenheid daarvan verreken kan word, in die uitleg daarvan uiters belangrik is. Om dié rede moedig die dagbestuur die kritiese gesprek tussen verskillende hermeneutiese invalshoeke op die Bybel, asook tussen diegene wat dieselfde invalshoek (onder andere Queer hermeneutiek) verskillend toepas, aan ten einde ons verstaan van die Bybel te verdiep. Ons sal met die NG Kerk se dosenteraad hieroor in gesprek tree.
 5. Ons vra ook vir die kerklike publiek om die ASM se protokol oor sosiale media te eerbiedig. Ons wil opnuut waarsku teen reaksies sonder om met die betrokke partye te praat. Sulke reaksies lei gewoonlik tot ’n wanvoorstelling van die saak. Doelbewuste vertekening en verdagmakery gaan egter nog verder en is skadelik vir die kerk en moet stopgesit word. Ons is oortuig dat dit altyd beter is om met mekaar te praat op soek na egte gesprek. Die dagbestuur bly hiertoe verbind.
Word 'n vriend van Kerkbode

8 thoughts on “‘Queering the prophet’: Verklaring deur kuratorium

 1. Alwyn du Plessis says:

  Dankie vir die plasing. As ek fondse gehad het, het die reis aangepak om die dagbestuur van die ASM te ontmoet. Ek verstaan nie wat die standpunt van die dagbestuur is nie. Moet ons met die teologiese fakulteit gaan praat? Moet ons die beoogde konferensie in totaliteit verwerp? Ondersteun die dagbestuur die konferensie ten spyte van die feit dat prof Jonker hom distansieer? Help my asseblief. Ek verkeer in duister!!!!

 2. Chris Smith says:

  Ek verwys na punt 2 van die verklaring.
  Die Dagbestuur verduidelik dat “queer hermeneutiek” slegs verwys daarna dat “ander stemme ingenooi word om saam die Bybel te lees en so die verstaan van die Bybel te verryk”
  Die konteks is dat die Gendereenheid dit gereel het en dan word “queer” in seksuele konotasie gelees en nie net “anders” nie.
  Die dagbestuur het dit tog reg dat “queer” verwys na promiskue seksuele gedrag.
  Tog kan ek dit nie indink dat dit nodig is om uit die Qumraan en Hinduisme insette te kry om die Woord beter te verstaan nie. Hierdie is ‘n aspek wat glad nie deur die dagbestuur aangespreek is nie. Is hulle gemaklik daarmee?

 3. Etienne Nolte says:

  Dieselfde wollerige verklarings wat geen definitiewe lig werp op die standpunt van die dagbestuur nie. Ons word nie meer geflous deur hierdie postmoderne alles omvattende standpunte wat niks anders as progresiewe universalisme in wording verkondig nie. Stop hierdie “religious praatjies” en erken julle ongeloof in Jesus Christus, die opgestane Here in en deur wie alles geskep is en in wie alles in hierdie tydsgewrig tot ‘n einde gaan kom, tot vervulling van die getuienis van Jesus wat die Gees van die professie is. Die begin punt van ‘n belydenis kerk is die belydenis van sonde teen God sé openbaring van Homself. Daarin is ons redding en verlossing van die “mag van Satan” wie sé enigste doel is om die Koninkryk van God te vernietig. Blessings en vrede Etienne Nolte

 4. Reuben Africa says:

  Dankie Etienne. Dit wat jy se is omtrent al wat sin maak in die bg. ‘Babelse verwarring.’ Christus se leringe en voorbeeld is en bly ons enigste maatstaf. Dis nie nodig om dit te herdefinieer om by die tye aan te pas nie. Niemand kan daarop ‘verbeter’ nie. Die hart van die mens moet verander, nie die interpretasie van die Woord nie.

 5. Stefaan de Jager says:

  Hierdie nog kant nog wal rakende verklarings laat my dink aan ‘n klomp geestelikes wat tydens hul leiersbyeenkoms sit en wonder oor wat gebeur as ‘n vlieg in die heilige water val. Is die water besmet of is die vlieg heilig?

 6. Neels de Jager says:

  Met alle respek gesê aan die dagbestuur van die kuratorium:
  Ek het al die “abstracts” gelees van al die voorhande lesings. Niks maar absoluut niks dui op wat julle probeer sê nie!
  Daar is ‘n doelbewuste poging om God se eer aan te tas in die konferensie deur Vishnu en die Quran in te sleep. Dit is ‘n tarting van God en ‘n oortreding van die eerste gebod.
  Ek vermoed dit moet darem lekker wees om soos die dagbestuur jouself aan te stel as wetgewer, polisieman en regter oor sosiale media. “Ons” sal besluit of iemand die reg het om van “ons” te verskil. Rerig? Die sogenaamde formele kerk publiseer openlik in alle media vorms en saai verwarring , links en regs. Maar wanneer ‘n teen argument op dieselfde platvorms gestel word, dan is die nie omarmend en Bybels nie.

 7. Johannes Froneman says:

  Hierdie deel van die verklaring is nogal belangrik:
  “Die dagbestuur vra die fakulteit om ook die taal van die kerklike publiek in ag te neem wanneer hulle kommunikeer. Ons erken die akademiese vryheid van die fakulteit, maar vra ook vir die fakulteit om die diversiteit van standpunte in die kerk in berekening te bring. Vryheid staan nie los van verantwoordelikheid nie.”

 8. Christo van Staden says:

  Ai, dit is tog so jammer! Ons probeer so hard om ñ ruim huis te wees waarin almal welkom is dat ons geen standpunt het om in by te neem nie!

Comments are closed.