Rethie Van Niekerk

Verby ‘Kinderbybelgeloof’

Bybel-Media se omvattende Bybelboek-reeks bevat 20 boeke wat die afgelope twee jaar uit drie skrywers se pen verskyn het. Dit is nie kritiese kommentare wat al die moontlike interpretasies wil gee nie, sê Kobus Myburgh, een van die skrywers van die reeks. “Dit is maar ’n interpretasie wat mense moet help om meer ingelig die Bybel in hulle eie omstandighede te lees. Ek hoop dit help lesers om verder te vra en wyer te lees,” sê hy. “Die ideaal is dat beide lidmate en predikante die boeke sal benut wanneer hulle persoonlike Bybelstudie doen, groep­studies doen, of preke maak. Die boeke wil gespreksge­note vir lesers wees, wat hulle onder­steun in die ontdekking van ‘so spreek die Here, Here’ in hulle eie situasie op ’n gegewe moment in hulle lewe,” voeg medeskrywer Fanie Cronjé by. Daarom kies hulle om die reeks “Interpretasies” te noem, sê skrywer Annene Mullins. “Ons interpretasies is nie die enigste manier waarop ’n mens met die verskillende Bybelboeke kan omgaan nie. My wens is dat gelowiges oor ’n wye spektrum dit sal gebruik.”

Kobus vertel hoe hy 34 jaar gelede verantwoordelik geraak het vir die Bybelstudie in Wierdapark-gemeente. Hy was diep bewus van sy roeping om hierdie gemeente te lei om verby hulle Kin­der­bybelgeloof te beweeg: “Daar was so ’n groot gaping tussen die gesprekke wat in die Bybelwetenskappe plaasvind en dit wat gemeentelede hoor. Ek wou die wonderlike ontdekkings wat ek maak met my gemeente deel. Hulle moes saam met my die verwondering beleef wat die ou tekste vir my gegee het. Die boeke het dit moontlik gemaak om hier­die belewenisse wyer as net een groe­pie mense te laat gaan.” Annene kom vra toe 29 jaar terug of sy wat hulle in die geleenthede beleef, kon neerskryf. Uit hierdie proses is die reeks gebore.

Kerkbode gesels met die skrywers

Kerkbode: Daar is so baie wat ’n mens kan sê oor elke Bybelboek! Hoe kies ’n mens wat om te sê en wat om uit te los?
Kobus: Die keuse is baie subjektief oor wat my in my persoonlike verhouding met God aanspreek. Ek is altyd dubbel besig, met die boek wat in die groep behandel word, en die volgende een waarmee ek persoonlik besig is.
Annene: Die tydsgewrig en omstandighede waarin ons ons bevind, die vrae wat die Bybelstudiegangers vra en wat ons almal saam in teenwoordigheid van die Here beleef, bepaal wat tussen ons gebeur en wat ons sê. Ons bely dat die Woord lewend is en dat ons in daardie oomblikke, deur God wat deur mense by mense teenwoordig is, hoor wat ons nodig het om te hoor. Dit is immers wat in verhoudings gebeur. ’n Mens kan nooit alles op een slag hoor of sê nie.

Kerkbode: Vertel vir ons watter rol die Bybel in jou eie lewe speel.
Kobus: Dis waar ek God die beste ontmoet.
Annene: Die Bybel is vir my die Woord van God. Meer spesifiek mense se woor­de oor God wat Hy sy Woord vir mense laat word het. Algaande het ek begin besef diens aan God gaan oor verhoudings – tussen God en mense en daar­uitspruitend tussen mense en men­se. Hieruit het die Woord ontstaan en hierdeur leer ek wat God se wens vir ons as mense is. Elke boek waarmee ons besig is, is ’n nuwe avontuur wat my opgewonde en met nuwe energie laat.
Fanie: Die Bybel is die neerslag van ten minste 3 000 jaar se kollektiewe wysheid van mense wat God eksistensieel beleef het. Hulle Gods­ervaringe vind ek beide inspi­rerend en rigting­gewend.

Kerkbode: Is daar een van die boeke wat vir jou uitstaan as jou gunsteling? Hoekom?
Kobus: Sjoe, almal is vir my na aan die hart. Ek het in Nuwe Testament gespesialiseer, maar vreemd is Prediker, Rut en Jona vir my baie spesiaal.
Annene: Elke boek is besonders omdat elke boek uit sy eie en unieke hoek vir ons iets van God vertel. Prediker was ons eerste boek wat ons self gepubli­seer het en omdat dit gaan oor die vraag na die sin van die lewe, was dit vir my baie bevry­dend.
Openbaring was tweede. Die vars en nuwe manier waarop Kobus ons begelei het om dit te verstaan, het al my bang vir wat daarin geskryf staan, uitgevee en in goeie nuus verander.
Fanie: Vir my is Openbaring ’n beson­derse interpretasie. Indien mense die kom­mentaar gebruik, sal Openbaring nie meer ’n vreemde of onverstaanbare boek vir mense wees nie.
“Ek hoop dat hierdie reeks mense sal oortuig om die Bybel kultuur-sensitief en histories te lees. En dat dit mense sal help om self bewus te word van hoe hulle op ’n gegewe moment deur die Woord aangespreek voel en nie hulle geloof deur dagstukkie-skrywers te laat vorm nie,” sê Fanie.
“Al hierdie boeke in die Bybelboek-reeks is die produk van ’n geloofsgemeenskap. My gebed is dat ander ge­loofsgemeenskappe hierby sal baat,” groet Annene.

Verskille tussen Evangelies eerlik hanteer

Geloofskatte in die Evangelies deur Adrio König
Uitgewer: CUM, 2018


Uit die gesoute pen van Adrio König kom “Geloofskatte in die Evangelies”. Soos wat ons nou al van König verwag, slaan hy ’n goeie ba­lans tussen populêr en teologies skryf. Met ’n meer populêre mark in die oog, is hierdie boek geskryf soos ’n tipiese kommentaar, met ’n baie handige on­der­werpregister agterin. Die register agterin is handig vir naslaan, maar ’n mens sou dit graag meer volledig wou hê. Jy kan dus ook kies hoe jy die boek lees: soos ’n tipiese kommentaar, teks vir teks, as naslaanbron vir spesifieke temas, as opbouende geestelike leesstof of gewoon soos ’n dagstukkieboek. Op alle vlakke slaag König goed.

Soms bied hy interessante brokkies wat die leser soos ’n lekker soetigheid kan geniet. Ander kere bied hy eenvoudige, kort dog diep en treffende teo­logiese insig, soos ’n toffie waaraan ’n mens langer kou. Af en toe glip daar ’n onverwags verrassende insig deur, selfs vir lesers wat goed geskool is in die teo­logie of Nuwe Testament. König hanteer vrae oor Israel, die uitverkiesing, Jerusalem, die sonde teen die Gees en, na­tuurlik, die doop – wat dikwels ter spra­ke kom.

Ook die tameletjies hanteer König eerlik, met kenmerkende nederigheid. Wanneer daar meer as een verstaansmoontlikheid is, gee hy erkenning aan verskillende interpretasies. So word byvoorbeeld die verskille tussen die Evangelies eerlik hanteer, sonder om oplos­sings op die teks af te forseer. Ek het dit veral geniet dat juis iemand met König se statuur soms eerlik kan sê dat hy nie weet nie. Selfs wanneer ons die Nuwe Testament met hierdie kommentaar bestudeer, help König ons om die misterie vas te hou.

’n Handige, insiggewende kommentaar vir die binnekamer- én studeerka­mer-Bybelstudent.

Ds Rethie van Niekerk is ’n predikant in Port Elizabeth.

Nuwe perspektief op onthutsende realiteite

Teaching for change: Essays on pedagogy, gender and theology in Africa deur L Juliana Claassens, Charlene van der Walt en Funlola O Olojede (reds)
Uitgewer: AFRICAN SUN MeDIA, 2019


Opvoeding is ’n kragtige transformatiewe instrument, sê die redakteurs van Teaching for change. Derhalwe hierdie bundel artikels wat nadink oor die beste pedagogiese gebruike met betrekking tot komplekse sake soos gender, ras en klas.

Die krag van hierdie boek, is die manier waarop teologie en praktyk met mekaar in gesprek gebring word. Elke artikel is prakties en relevant. Teks en konteks word treffend bo-oor mekaar geplaas. Die “teks” wissel van Bybelteks, film, dialoog tot verskillende teoloë.

Ek het veral gehou van die verrassende lig wat van die artikels op Bybelse tekste plaas, deur die Bybelse narratief op nuwe maniere oop te breek en aan vandag se realiteit te verbind. Veral Olojede (self ’n migrant) se lees van die patriarge-narratief (Gen 12 – 50) in die lig van wêreldwye migrasie vandag, het my oë op ’n nuwe manier oopgemaak vir veral vroulike migrante.

Dit is nie altyd lekker stof om te lees nie. Wanneer ons ernstig omgaan met ons konteks, veral in die lig van gender en gender-gebaseerde geweld, is die realiteite dikwels ont­stellend. Die skrywers bied egter veral narratiewe lense wat nuwe per­spektief op onthutsende realiteite bied. Soos in enige bundel soos hierdie, sal ’n mens na­tuur­lik ook nie met alle skrywers saamstem of alle argumente ewe oortuigend vind nie. Die krag lê dan in die gesprek wat ’n mens in jou binne­ste met die skrywer het.

Hierdie is ’n versameling akademiese artikels wat pedagogiese vrae vra. Enig­iemand wat ander probeer leer om betrokke te wees in hulle konteks, hetsy onderwysers, kategete of leraars, sal die bydraes interessant vind. Die lees van Bybeltekste kan predikers help om radikaal met hulle konteks in gesprek te tree. Mense wat belangstel in gender, of mense wat gewoon graag dieper wil lees, sal die bundel ook waardeer.

Vroueverhale tref diep

My mother’s mother’s mother: South African Women’s Writing from 17th century Dutch to contemporary Afrikaans deur Pieta van Beek en Annemarié van Niekerk
Uitgewer: Leiden University Press, 2019


In my soeke na goeie boeke vir Vrouedag, kom ek af op hierdie stewige werk. Hoewel die fokus nie per se Christelik is nie, is die aard van vroue se ervaring in Suid-Afrika soda­nig dat daar ’n bykans deurlopende Christelike ondertoon is.

Van Beek en Van Niekerk gee vir ons ’n heerlike versameling van meer as 70 vroueskrywers se werk. Die fokus is linguisties, naamlik om die ontwikkeling van Nederlands na Afrikaans na te speur. In die proses word natuurlik ook geskiedenis en letter­kunde toegelig. In hulle eie woorde word die leefwêreld van ons voormoeders oopgebreek. Suid-­Afrika se geskiedenis – sosiaal, polities en godsdienstig – word lewendig in die dagboeke, briewe en selfs lyste van vroue.

Die piëteit wat diep in ons wortels lê, kom veral in die vroeëre geskrifte helder deur. Die leser ontmoet vroulike pio­niers, sendelinge, predikers wat in die laat 1700’s sakramente bedien het! Be­kende sendingfamilies soos Murray, Neethling en Pauw is goed verteenwoordig.

Tog is dit die gewone lewe van gewone vroue wat diep tref. Dikwels word daar geskryf oor die dood van ’n kind. ’n Tragiese liefdesverhaal speel af op Meerendal in Durbanville. Die Groot Trek word beleef in die woorde van die vroue wat daar was.

Natuurlik spring ons nie die gebrokenheid van ons geskiedenis vry nie. “De schandelijke … vrijhijt van onser slaven … heeft … ons so seer niet verdreven als … de gelijkstelling met de Christenen … Dat het onverdraaglijk was … waarom wij dan ons liever verwij­deren,” skryf Anna Steenkamp (néé Retief), terwyl ander vroue hulle beywer vir die vrylating van slawe. Na Eva/Krotoa, is Dido die eerste vrou van kleur wie se stem gehoor word – eers op bladsy 746. Suid-Afrika se geskiedenis met kolonia­lisme, slawerny, apartheid en rassisme is, nes die piëteit, soos ’n goue draad deur­gaans teenwoordig.

Die bundel is in Engels geskryf, met telkens ’n baie interessante biografiese inleiding oor die skrywer, waarna haar teks in Nederlands/Afrikaans volg, saam met ’n Engelse vertaling. Die groot aantal skrywers, die vertalings as­ook foto’s maak die 960 bladsye maklik leesbaar. Van Eva/Krotoa, deur die Voor­trekkervroue, sendelingvroue, die feminis Marie du Toit tot moderne skry­wers soos Lina Spies, Joan Hambidge, Ronel­da Kamfer, noem maar op … hierdie is ’n heerlike boek om Vroue­dag mee te gedenk.

Huisgeloof eerder as in en deur kerke

Ons huis oefen en Ons huis vier deur Andriëtte de Ridder en Maartje van der Westhuizen (redakteurs)
Uitgewer: Bybel-Media, 2017 en 2019


Ons huis oefen en Ons huis vier is deel van Bybel-­Media se huisgeloof-reeks. Daar is ’n groeiende besef dat geloof by die huis gevorm word, eerder as in en deur kerke. Hierdie doen-boeke wil gesinne bemagtig met geloofsvorming wat fokus op kennis, verhoudings, aksie en aanbidding. Elke tema het ook vier afdelings, naamlik luister, gesels, leef en aanbid. Sodoende word verskillende ou­derdomme en verskillende spiri­­tualiteitstipes ook in ag geneem.

Ons huis oefen gebruik sport­metafore om geloofsgewoon­tes in te oefen. Geloofsgesprekke, Bybellees, bid, diens, kerk toe gaan, dankbaarheid, om ’n verskil te maak, rus en rituele word bespreek. Vir elke tema is daar ’n storie, aktiwiteit, Bybelfokus, ge­sprek, voorstelle vir aanbidding, plus nog ’n aantal bonusidees.

Ons huis vier kyk op dieselfde wyse na geloofsoomblikke, ge­leent­hede wat gesinne saam kan vier. Soos verwag word gesinne begelei deur doopherdenking, Nag­maal, verjaarsdae, ens. Dit was vir my besonders om te sien dat gesinne ook begelei word om by seerkry en swaarkry stil te staan, om dit ook te erken as ’n bepaalde geleentheid in iemand se lewe. Ook oorwinnings, oorgange en geloofsverbintenisse word ge­vier.

Hierdie is die eerste twee boeke in ’n reeks wat uiteindelik sal be­staan uit vier boeke, waarvan die laaste twee DV sal gaan oor familie­ge­woontes en kerkjaaraktiwiteite.

Ds Rethie van Niekerk is verbonde aan Somerstrand Gemeente.

Dink na oor die vrug van die Gees

Leef vir Jesus – ’n Avontuurlike ontdekking van die vrug van die Gees deur Ewald van Rensburg
Uitgewer: Christian Art Kids, 2018


Hierdie boek is ’n opvolg op Skyn vir Jesus, maar is los­staande en kan sonder die vorige boek ge­lees word.

Die spanning is groot wanneer ’n bende in Genadeville intrek. Onder hier­die uitdagende omstandighede leer Chris, Joy en hul hondjie Gracie van die vrug van die Gees. Hulle leer van liefde onder die skaduwee van boelies, van vreugde by Paulus in die tronk en van sagmoedigheid onder die geskreeu van ’n afjakking.

’n Duif wat praat, die land van Lig en tydreise maak hierdie ’n avontuurlike storie wat veral laerskoolkinders sal geniet.

Die kinders gesels direk met karakters soos Moeder Theresa, Anne Sullivan en Eric Liddell.

Agter in die boek is Bybelstudies wat kinders help om verder oor die vrug van die Gees na te dink.

Teologiese perspektiewe op hoop

In Christus is ons hoop – ’n 8 weke-saamreis­gids vir groepe
Deur Rupert de Koning en andere
Uitgewer: Bybel-Media, 2019
Resensent: Rethie van Niekerk


Nog ’n groepsgids oor hoop uit die Bybel-Media-stal. Die boek is ’n refleksie oor die Visionêre Leier­span van die Sinode van KwaZulu-Natal se vierjaar-tema. Elkeen van die agt sessies het ’n aantal vrae, saam met ’n kor­ter of langer inset oor die week se spesifieke fokus. Hoewel dit spesifiek vir groepe geskryf is, sou individue dit ook vir persoonlike oordenking kon gebruik.

Die Christologiese fokus bly deurgaans sentraal. In hierdie boek is ons hoop inderdaad in Christus. Meer teologiese perspektiewe op hoop word van verskillende kante belig, met verskillende skrywers wie se skryfstyle soms radikaal verskil.

Die diepte van die refleksie lei tot verskeie treffende insigte, soos byvoorbeeld dat hoop interaktief is: Hoewel die hoop wat Christus bring, hoofsaaklik ’n eskatologiese hoop is, werk dit reeds vandag in ons lewe en wêreld. Of die bevesti­ging dat jy jouself leer ken – wie jy werklik is en wie God bedoel het jy moet wees – in swaarkry. In hierdie gids is hoop uiteindelik nie net om uit te sien daarna dat die moeilikheid sal ophou nie, maar eerder “dat Hy jou nooit sal los nie en vir jou krag sal gee om dit wat oor jou pad kom, te hanteer; dat Hy uiteindelik die beste weet, en dat Hy vir jou die ewige heerlikheid voorberei .”

Ds Rethie van Niekerk is predikant by die NG gemeente Somer­strand in Port Elizabeth.

Van toe deure na oop vensters

Van Wanhoop na hoop (Leiersgids en gespreksgids) deur Gerrie Doyer en medewerkers
Uitgewer: Bybel-Media, 2018
Resensent: Rethie van Niekerk


Van wanhoop na hoop is een van die NG gemeente Witrivier se 40-dae-veldtogte, in vennootskap met Bybel-Media. Hierdie gids vir kleingroepe en stil­tetyd “wil jou help om jou uitkyk op die lewe na die opgestane Christus te verskuif, om deur sy oë na jouself en die wêreld rondom jou te kyk, en om God dan toe te laat om hierdie wêreld deur jou te verander.” Dit is ’n heerlike boek wat ek met die deurlees sommer dadelik in my eie stiltetyd wou begin gebruik, om dieper en langer oor die gedagtes te reflekteer.

Die kleingroepgesprekke slaag goed daarin om nie net met die deelnemers se kop te praat nie, maar om ook hulle emosies by die gesprek te betrek. Daar is deurlopend ’n uitste­kende, praktiese konneksie met die leser se konteks. ’n Mens wonder soms of die antwoorde wat in die leiersgids verskaf word, nie deur sommige leiers gebruik gaan word om die gesprek te beperk, asof net die antwoorde in die boek die regte antwoorde sou wees nie. Aan die ander kant bied dit soms sulke kosbare insigte, dat ’n mens dit beslis nie wil verloor nie!

Ses temas word behandel: Van vrees na vrede; van toe deure na oop vensters; van uitgestoot na ingesluit; lof in gebrokenheid; vyande as vreemde vriende en van onvergenoegdheid na tevredenheid. Die verbintenis tussen hierdie temas en die oorhoofse tema van hoop is nie altyd duidelik nie. Die boek is egter deel van ’n groter proses met preke en ’n lied en toerus­ting vir groepleiers. Op Bybel-Media se webtuiste is daar verdere inligting en ’n video-inleiding vir elke sessie. Wanneer hierdie bron saam met die leiersgids (en gespreksgids) gebruik word, word die verbintenis tussen die temas en die tema van hoop duidelik. Deel van die aanlynbronne is ook skyfies, ’n kinderreeks en ’n “hoop-oorsig” wat jou sal help ontdek waar en hoe jy nog meer in God se genade kan rus.

Gesprekke met Andrew Murray-wenners

Prof Amie van Wyk


Frits Gaum het aan prof Amie van Wyk, skrywer van Augustinus en wenner van die 2019 Andrew Murrayprys, gevra:

Wie is Amie van Wyk?
Hy is ’n afgetrede predikant wat nog dikwels preek. Hy is ook afstandsrektor van ’n Gereformeerde teologiese skool in die DRK. Hy is lief vir teologiese studie en die skryf van artikels en speel ook gholf.

Hy is in 1937 gebore op ’n familie­plaas in die Karoo. Hy studeer teologie, bedien drie Gereformeerde gemeentes en doseer daarna teologie in Hammans­kraal en Potchefstroom. Hy was ook redakteur van In die Skriflig asook Die Kerkblad. In 2004 ontvang hy die Totius­prys vir teologie. In 1997 het hy en drie ander ’n skuldbelydenis oor apartheid die lig laat sien.

Hy is getroud met Ria, het twee kinders en nege kleinkinders. Hy is ’n gewone mens wat lewe van die genade van God in Christus.

Wie was Augustinus?
Hy was ’n kerkvader wat in Noord-Afrika gelewe en gewerk het (354-430). Hy was een van die grootste teoloë wat ooit geleef het (sonder enige bepaalde teologiese opleiding) en wat die kerk- sowel as kultuurgeskiedenis van die Weste diepgaande beïnvloed het. As jong man het hy nogal ’n wilde lewe gehad en selfs by ’n Christelike sekte aangesluit. In 386 kom hy in Milaan tot bekering en sy lewe verander daarna radikaal. Hy keer hierna na Afrika terug, waar hy eers priester en daarna biskop word.

Wat is Augustinus se belangrikste na­la­tenskap?
Hoe vat ’n mens die teologie saam van ’n teoloog wat ongeveer 5 miljoen woor­de geskryf het? Ek noem slegs enkele van sy belangrikste bydraes:

In die periode voor Augustinus het teoloë nogal sterk klem gelê op die mens se vrye wil, maar Augustinus het Paulus ontdek en daarmee die boodskap dat die mens net uit genade en deur geloof gered word. Vandaar sy spreuk: “Gee wat U vra, en vra dan wat U wil”. Sy tweede belangrike boodskap is die beklemtoning van die eenheid van die kerk. Mens behoort nie die heiligheid van die kerk ten koste van die eenheid te beklemtoon nie. Die derde is sy fokus op die koninkryk van God, die ‘stad van God’, wat alle aardse koninkryke oorleef en uitloop op die nuwe hemel en nuwe aarde.

Wat sy etiek betref: Nederigheid was vir hom ’n sentrale tema, want hy het hoogmoed gesien as die hoofkenmerk van sonde. Christus se vernedering dien hier as groot voorbeeld. Tweedens was waarheid ook vir hom belangrik en het hy hom teen alle vorms van leuens verset. Ook ’n noodleuen is verwerp. Laastens was liefde vir hom die hoof­kenmerk van die Christelike lewe, lief­de tot God en tot die naaste. Oor self­liefde was hy skepties.

Het Augustinus in bepaalde opsigte “gedwaal”?
Ja, ek kan slegs enkeles noem: Volgens hom word die oorspronklike sonde deur die mens se lusbegeerte oorgedra en voortgeplant, met die gevolg dat seksualiteit in die huwelik gesien word as ‘vergeefbare sonde’; genade word deur die doop ingestort, sodat alle ongedoopte kinders verlore gaan; sommige meen dat volgens Augustinus niemand van sy saligheid seker kan wees nie en dat genade verliesbaar is.


Prof Jaap Durand

Rethie van Niekerk het aan prof Jaap Durand, skrywer van In awesome wonder en wenner van die 2019 Andrew Murray-Desmond Tutuprys, gevra:

Hoekom ’n boek oor geloof en twyfel? Wie is die leser wat u in gedagte gehad het en wat hoop u gebeur met die leser terwyl hulle die boek lees?
Geloof dra altyd ’n moment van twyfel: soms minder, soms meer. Vir ’n Christen kan dit soms ’n worsteling beteken wat hom of haar diep ongelukkig, selfs onrustig, maak. Ek praat uit ervaring. Daarom het ek die boek vir myself en vir ander soos ek geskryf.

Ek hoop dat die lesers van my boek gehelp kan word om nie in ’n staat van twyfel vasgevang te word nie, maar ook sal weet dat daar ’n pad uit die twyfel is, omdat God in ons twyfel steeds met ons besig is. Daarom is daar uitsig uit die donker van twyfel, omdat God ons nie in die twyfel alleen laat nie. Hy bly getrou en die boek wat ek aan myself geskryf het, is maar net ’n hulpmiddel om dit te onthou – ook vir ander mense soos ek.

Wat is die rol van geloof in Jaap Durand se lewe? En twyfel?
Ek kan nie veel byvoeg by wat ek reeds gesê het nie. Net dit: Twyfel het nie by my opgekom in krisistye (soos byvoorbeeld die kanker-dood van my vrou) nie. Dit was asof God op een of ander manier, wat net Hy weet, my geloof staande gehou het. Twy­fel pak my soms op onverwagte tye, wanneer vrae opkom wat moeilik is om te beantwoord. Dit word hopelik, miskien op ’n lompe manier, in die boek dui­delik.

Met die lees van die boek was ek deurgaans bewus daarvan dat hierdie deur­­lééfde teologie is. U verwys self ook na u eie lewensfase. Hoe help die ouderdom ’n mens om (anders?) te praat oor God, geloof en twyfel?
Inderdaad bring die ouderdom nie net meer rypheid in jou teologiese denke nie, maar ook meer vrae en die wete dat teoloë te maklik praat oor sake waarin hulle meer beskeie moet wees.

Wat beteken dit vir u om die ontvanger van ’n Andrew Murray-Desmond Tutuprys te wees?
Verras en dankbaar omdat ek, in alle opregtheid, nie daarna gestrewe het nie.

Een van die vrae wat die boek ook behandel, is: Hoe is God betrokke by lyding? Kan u vir Kerkbode se lesers ’n kort antwoord hierop gee?
Uit eie ervaring, meer as een keer, dat God juis in lyding Immanuel, God met ons, is. Dit was ook my ervaring hier by die aftree-oord waar ons bly: dat mense in tye van lyding soms getroos word op ’n wyse wat ons nie kan begryp nie. Dat God ook – en veral – in lyding die mens nie aan hom- of haarself oorlaat nie, is ’n ervaringsgetuienis wat telkens na vore kom as jy bereid is om iemand wat in nood is, te begelei – selfs woordeloos.


Siya Khumalo

Charlene van der Walt het aan Siya Khumalo, skrywer van You have to be gay to know God en wenner van die 2019 Desmond Tutu-Gerrit Brandprys, gevra:

Jou boek getuig dat ons seksualiteit nie iets is wat ons van God vervreem nie, maar juis iets is wat ons in staat stel om in ’n verhouding met God te leef. Vertel iets van jou reis wat jou tot by hierdie insig gebring het.
Ons samelewing smee dikwels ’n komplot om mense te weerhou van die beste en gesondste weergawes van hulle­self, beide as dit kom by seksua­liteit en spiri­tualiteit. Soveel leuens word in stand gehou wanneer verkrag­ting, gesins­geweld en ander vorme van geweld verdoesel word om valse pretensie te be­skerm. Ek het by ’n punt gekom waar ek gevoel het dat ek nie meer leuens in stand wil hou nie. Ek wou nie meer van God verwyder voel omdat ek nie kon voldoen aan die he­te­roseksuele huweliksmodel van verhoudings nie. Ek het tot inkeer gekom toe ek besef dat ek self nie geglo het dat ek werd is om te lewe nie, omdat ek gay is. Ek moes myself vergewe omdat ek is wie ek is. Dit was ’n skok vir my om te besef op hoeveel verskillende maniere ek myself gestraf het, bloot omdat ek bestaan. Ek het hard geveg om my weg terug te vind na myself en na die besef dat die God van ge­regtigheid nie teen­oor my ervaring van my seksualiteit staan nie, maar juis daarin teenwoordig is. My proses het my op ’n plek gebring waar ek nie my seksualiteit wil onderdruk nie, maar waar ek volkome oortuig is dat my seksualiteit deel is van my geloof in skoonheid, genade en integriteit.

Die komplekse reis na die integrasie van seksualiteit en spiritualiteit is op ’n besondere manier verbind aan ons beliggaming en tog is godsdiens dikwels so negatief oor ons lyflikheid. Deel met ons iets oor jou gedagtes en jou persoonlike reis in dié verband.
Godsdiens het inderdaad geweldige probleme met my beliggaming, beide omdat ek ’n swart man is en omdat ek gay is. Die beste ding wat ek vir myself en my eie proses kan doen, is om my weg vir eers te vind buite “die kerk”, in die eng sin van die woord. Die prys wat ek tans vir my geestesgesondheid betaal, is dat ek afgesny is van ’n gemeenskap wat my juis soveel kan leer van lewe en saam­wees en betekenis. Ek probeer eg­ter teenwoordig in my liggaam leef en probeer verantwoordelik leef in verhou­ding met mense en die aarde.

Waarom sou jy wou hê mense moet die boek lees?
My grootste begeerte is dat mense sal ontdek dat hulle verby vrees en angs die vermoë het om mense lief te hê ver bo hulle eie verwagtings.

As jy een boodskap het vir die kerk rakende gender en seksualiteit, wat sal dit wees?
Ek dink ek sou ’n vraag wou vra: Werk die huidige raamwerk van gender en seksualiteit in die kerk of is dit myle verwyder van regte mense en van die lewende Christus?

’n Boek onder die Kersboom

As jy nie van die vorige uitgawes van die Leefstyl-Bybel vir vroue het nie, dan moet jy onge­twyfeld hierdie rondte een aanskaf (Lux Verbi, 2018)! Onder redaksie van Christina Landman bied hierdie Bybel jou die teologiese insig en refleksie van mense soos Julie Claassens, Yolanda Dreyer, Stephan Joubert, Nico Koopman, Elna Mouton, Piet Naudé, Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel, Jan van der Watt – om maar net enkele van die uitmuntende bydraers te noem. Dis ’n omvattende kommentaar met ’n spesifieke fokus op vroue en hul geloofservaring. Met stewige respek vir Skrifgesag én Bybelwetenskappe, het elke Bybelboek ’n inleiding met agtergrondinligting. ’n Agtergrond-rubriek gee toeligting uit Bybelse tye. Vroueportrette belig spesifieke Bybelse vroue. Verder word daar ook gekyk na mites oor vroue, lewenskwessies en geloofswaarhede. Hierdie Bybel is onmisbaar op elke teoloog en predikant se rak. Vir gewone gelowiges breek dit die Bybel en teologie op ’n toeganklike, verstaanbare manier oop. Vroue word nuut in hul geloofsbron ingenooi. Ook mans sal hierdie teologies uitnemende, omvattende bron inspirerend en verhelderend vind.

In Uit ’n ouerhart (Christelike Uitgewersmaatskappy, 2018) deel Norma Rossouw “50 waarhede vir elke kind se lewensreis”. Die boek praat met ouers oor ’n lewe voor en met God. Op eenvoudige dog praktiese wyse word daar gefokus op waardes soos diens­baarheid, respek, selfsug, leuens, ens. Die boek is vol wyshede soos: “Rykdom is wat jy in jou hart het en nie wat in jou beursie is nie”, of “Ware liefde maak altyd ’n draai by die kruis”. Elke gedeelte begin met ’n kort oorsig, gevolg deur ’n toepassing. In die kunstig verpakte boek word daar na elke gedeelte riglyne en spasie gegee vir nadenke, toepassing met jou kind en ’n plek waar julle ’n lofgebed kan skryf. ’n Inspirerende boek wat ouers inneem op ’n reis wat bevestig: “Dit gaan nie oor hoeveel keer jy deur die Bybel is nie, maar hoeveel keer die Bybel deur jou is.”

In Lewe in sy oorwinning (heruitgawe van ’n Nuwe hemel en ’n nuwe aarde, Christelike Uitge­wers­maatskappy, 2018) neem Ewald van Rensburg die leser op ’n gemaklike, toeganklike speurtog deur die boek Openbaring. Met 365 dagstukkies word die le­ser deur die hele boek Openbaring begelei. Vir elke gedeelte is daar “speurleidrade”, Ou-Testamentiese verwysings of ander agtergrond wat die betekenis verhelder. Daarna is daar ’n “oplossing”, dikwels in die vorm van ’n storie, wat die boodskap van die gedeelte vir vandag uitlig, gevolg deur “vars spore” – iets om te doen of te oordink. Die krag van die boek is Van Rensburg se vermoë om deurgaans op die evangelie te fokus. Selfs waar daar omstredenheid oor interpretasie bestaan, word hierdie omstredenheid bloot genoem, terwyl die evangelie steeds voorop gehou word. Saam met die skrywer se vars skryfstyl, bly Openbaring deurgaans Goeie Nuus wat op ’n besondere manier oopgebreek én toegepas word vir vandag se leser.

In Die groot aanhalingsboek (Lux Verbi, 2018) vind jy “wyse woorde vir die Christelike lewe”. Temas word alfabeties gelys van aanbidding, deur fanatici (“’n Fanatikus is iemand wat nie van gedagte wil verander nie en nog minder die onderwerp wil verander” – Winston Churchill) en satan (“Waar God ’n kerk bou, bou die duiwel die konsistorie” – Martin Luther) tot by ywer. ’n Handige afdeling is die spesiale aanhalings vir spesiale geleenthede, soos verjaarsdae, romanse (“Sonder jou liefde is die graaf te swaar vir my en val die geil reëns sonder doel” – DJ Opperman) en heildronke. Daar is selfs ’n vrolike heildronk op ’n ekonoom! Danksy die afdeling “Spreuke uit verskillende lande”, weet ek nou saam met die Nederlanders dat ’n klein potjie maklik kook. Hierdie boek is ’n oulike Kersgeskenk, maar onthou: “Hulle wat Kersfees nie in die hart het nie, soek dit tevergeefs toegedraai in geskenkpapier onder ’n Kersboom,” aldus Roy L Smith.

Met pragtige, lewendige illustrasies en ’n kin­dervriendelike lettertipe vertel Cor en Letitia Uys van Oom Karoolus en Lente se ­Jesus-avonture vir kaalvoeters (Christian Art Kids, 2018). Elke storie is ’n avontuur wat Oom Karoolus gebruik om op ’n praktiese, vermaaklike manier vir Lente iets te leer van geloof. Na elke storie is daar ’n vertel-aktiwiteit, ’n nuwe woord wat kinders kan neerskryf en ’n doen-aktiwiteit, asook ’n kort gebed. Persoonlik sal dit vir my seer wees om in die pragtige boek te skryf, soos wat die aktiwiteite kinders aanmoedig! Kinders sal dit egter, saam met die stories, illustrasies en CD met liedjies, baie geniet.

Jimi le Roux se Hou vas aan die hoop (Christelike Uitgewersmaatskappy, 2018) is ’n pragtige kuns­werkie. Le Roux bied die dagstukkies binne ’n groter raamwerk van geestelike dissiplines aan en besweer so die huiwering rondom dagstukkies. Hy moedig lesers aan om dit deel te maak van ’n groter proses van Skrifmeditasie, waar Skriflesing Skrif-oordenking word – deur die hele dag heen. In ’n eenvoudige, gemaklike skryfstyl werk hy deur die Psalms, elke dag met ’n kort refleksie van net twee paragrawe. Die kunswerk van Amylee Weeks is verweef in die teks, sodat die boekie beeldskoon is. ’n Mens hoop dat die skoonheid van die blad nie die mark sal beperk nie. Hierdie is ’n aan­trek­like reis deur die Psalms en die le­we, gemik op alle gelowiges.

Diep, toeganklike teologie met poëtiese skoonheid

MOSAÏEK VAN MARIA: MIRIAM VAN NASARET, INGEWEEF IN GOD SE VERHAAL
Deur Lisel Joubert
Bybel-Media, 2018 (Koop nou – R130)
Resensie deur Rethie van Niekerk


Lisel Joubert skryf op die agterblad van Mosaïek van Maria dat sy al lankal ’n boek oor Maria wou skryf, om verskeie redes: “Sy is Jesus se ma, maar ook ’n doodgewone meisie wat deur ’n engel verras is. Sy is die vrou in die Jesusverhaal. Sy was nog altyd vir baie mense ’n ware toonbeeld van geloof. Natuurlik, omdat ek in ’n Protestantse tradisie grootgemaak is, het sy ook ’n stukkie gevaar aan haar. My ervaring is dat Maria heeltyd op die agtergrond ís, maar dat niemand oor haar praat nie … in hierdie boek gee ek jou verskeie blikke op Maria. In die proses word daar nuwe moontlikhede en vars insigte gebore. En gebore is die woord wat alle gelowiges oor die hele spektrum van geloofstradisies aan Maria sal koppel.”

Joubert spring weg met die plot van Maria se verhaal. In deel een speur sy Maria se geskiedenis na, vanaf die Bybel, regdeur die historiese ontwikkelings en interpretasies. Deel twee bespreek die subplot, die problematiek van die verskillende interpretasies. Regdeur slaag die skrywer daarin om baie tegniese punte, soos hermeneutiek, baie eenvoudig, gesels-gesels vir die leser oop te maak en uit te pak. Die boek lewer goeie, stewige teologie op ’n baie toeganklike manier.

Deel drie kyk na die alternatiewe storielyn en bied teo­logiese refleksie oor Maria vandag. Dit is veral in die bespreking van Maria van­uit die gereformeerde tra­disie dat ek gevoel het dinge begin in plek val, hier kan ek myself in die verhaal begin vind. Joubert praat van die verrassende genade van uitverkorenheid: “dat God se werk ook deur my in die wêreld tot vrug kom.” Sy sê tereg dat ’n gereformeerde lees ons help om te “besef dat daar oorgenoeg in die skrapse tekste en uitbeeldings van Maria is om ons verbeelding aan te gryp en ons weer verras te laat staan oor hoe God werk.”

Die juweel van die boek was vir my die slot – riglyne vir Bybelstudie oor roeping en liggaamlikheid. Hier kan die lesers lekker hulle tande inslaan, herkou en die verhaal van Maria met hul eie konteks in gesprek bring.

Mosaïek van Maria is dun maar diep, ’n deeglik nagevorsde, omvattende teologie oor Maria. Die diep dog toeganklike teologie is verweef met poëtiese skoonheid, tot by Nico Simpson se asemrowende doodle op die laaste bladsy.

▶ Ds Rethie van Niekerk is predikant by die NG gemeente Somerstrand in Port Elizabeth.

Gebruik die toep: YouVersion

As jy ’n slimfoon (enige selfoon met internettoegang) het, kan jy die YouVersion-toep daarop aflaai.

Met meer as ’n 1 000 Bybelvertalings kan jy bykans alle Afrikaanse vertalings daarop lees. Jy kan kies en keur uit ’n reeks uitstekende Engelse vertalings, of verskeie van ons land se ander amptelike tale soos isiXho­sa (twee vertalings!). Van sommige vertalings is daar ook ’n oudioweergawe beskikbaar.

Net soos in jou gewone Bybel kan jy teksverse onderstreep met ’n verskeidenheid kleure. Jy kan ook notas maak by die teks, ’n boekmerk insit, die gedeelte vinnig-vinnig met ander vertalings vergelyk, dit op verskeie platforms deel of ’n pragtige prent maak en dié vir jouself bêre of met ander deel.

Verder bied die toep ’n magdom leesplanne. Jy kan op meer as een manier herinner word aan dagstukkies of teksverse.

YouVersion maak Bybellees ook ’n sosiale ervaring. Jy kan met jou vriende connect soos op sosiale media. Jy en jou vriende kan, afhangende van jul privaatheid­stellings, sien watter tekste julle onderstreep, watter lees­planne julle volg en hoe julle vorder. Julle kan kommentaar lewer en ’n lekker gesprek voer, of net gewoon “hou van” mekaar se onderstreepte gedeeltes of prente.

Ons gemeente het ’n YouVersion-profiel, wat bete­ken dat ons leraars lekker stiltetyd-interaksie kan hê met die lidmate wat “vriende” is met die gemeente.