Kerkbode

Algemene Sinode: NG Kerk uitgelewer aan liberale teoloë

Kirstein Combrink van Kaapstad skryf:

Ons staan op die vooraand van ’n algemene sinodesitting waar Nelis Janse van Rensburg, die moderator, reeds die pad vorentoe uitgespel het waartydens hy en sy uitgesoekte ondersteuners wat die NG Kerk reeds gekaap het, gereed staan om die kerk finaal te vernietig.

Afgevaardigdes na die algemene sinode word aangewys en nie verkies nie – en is dus nie verteenwoordigend van gemeentes in die land nie!

Die NG Kerk kan nie oorleef onder die huidige liberale teoloë nie want hulle:

– verkondig ’n vals eenheid
– minag die onvervalsde Woord van God om hulle eie agenda te ondersteun
– het reeds toegelaat om die gesag van die bybel te onderwerp aan die owerheid
– lei die kerk op ’n dwaalweg

Ons bid dat die Here self hierdie mense tot verantwoording en besinning sal roep!

Soli deo Gloria

Ontnugterde lidmaat

Algemene Sinode: Tafels gedek vir eerste sitting sedert hofsaak

Met 280 glasbottels om te wys hoe omgewingsbewus hulle is en 13 kg Nescafé-koffie om hulle deur die agenda se 530 bladsye te help, trek afgevaardigdes en gaste eersdaags op na die NG Kerk se 17de Algemene Sinode. 

As vergadering van die kerk se 10 sinodes, roep hierdie sitting mense van so ver as Namibië en al die Suid-Afrikaanse provinsies byeen, met Wes-Kaapland, Noordelike Sinode en Oostelike Sinode wat die grootste proporsionele verteenwoordiging geniet, soos bereken op grond van die jongste lidmaatsyfers.  

Die sitting begin Sondag by die eMseni-konferensiefasiliteit en duur tot Vrydag 11 Oktober in ’n semi-permanente koepel-struktuur ’n soortgelyke, net heelwat groter, struktuur is tydens wyle oudpresident Nelson Mandela se begrafnis gebruik om gaste te huisves. “Dis baie indrukwekkend en lyk van buite soos ’n wit ruspe,” sê Beryl Maasdorp, algemene bestuurder van eMseni. “Dit het 14 manne drie dae geneem om dit op te slaan.” 

Groot debatte?

Op die eerste aand word die moderator verkies en daarna word gewerk deur die bielie van ’n agenda. Dit bevat sessies oor temas soos missionaliteit, teologiese opleiding, grondhervorming, godsdiensvryheid, ekumene en ekologie. Maar ongeag hoeveel ander werk en onderwerpe daar op afgevaardigdes se ronde tafels is, is hierdie per slot van sake die eerste sitting van sy soort nadat ’n groep lidmate die kerk hof toe gevat het en geslaag het met ’n aansoek om die tersydestelling van die Algemene Sinode se 2016-besluit oor die huwelik en selfdegeslagverhoudings. Selfdegeslagverbintenisse sal weer bespreek word en dis onwaarskynlik dat hierdie sinodesitting die een sal wees waardeur die NGK aan ’n siniese wêreld daarbuite gaan bewys dat hy nie ’n ‘one trick pony’ is wat alewig oor homoseksualiteit debateer nie. 

“Die Algemene Sinode (6-11 Oktober 2019) moet hierdie gesprek nou vorentoe neem,” het Nelis Janse van Rensburg in ’n onlanse Kerkbode-rubriek geskyf. “Regstegniese argumente sal nie antwoorde bied op die legitieme vrae wat gevra word oor ons standpunt oor mense nie. Die minste wat ons kan doen, is om ruimte te maak vir sinodes en gemeentes wat aan alle mense die vryheid wil bied om Hom met oortuiging te dien, sonder dat hulle hulle diepste menslike identiteit hoef te ontken.” 

Sy rubriek het wyd kommentaar uitgelok wat Kerkbode onderaan die skrywe op ons kommentaarseksie publiseer. Ook briewe van besorgdes het ons bereik, soos dié van  Kirstein Combrink van Kaapstad, wat skryf: “Ons staan op die vooraand van ’n algemene sinodesitting waar Nelis Janse van Rensburg die moderator reeds die pad vorentoe uitgespel het waartydens hy en sy uitgesoekte ondersteuners wat die NG Kerk reeds gekaap het, gereed staan om die kerk finaal te vernietig.” 

Ander, soos Charles Olivier op Kerkbode se Facebookblad, was weer positief: “Mense die lewe is nie so serious nie! Wys die wêreld dit is ’n Fees om ’n kind te wees met die Gees in jou!”

Dr Wouter van Wyk, die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika (NHKA) se sekretaris het na hulle onlangse Algemene Kerkvergadering sy goeie wense oor die sinode uitgespreek: “Ek bid dat die NG Kerk se Algemene Sinode kreatiewe oplossings kan vind vir die uitdagings van gemeentes wat met hart en siel in ons land die evangelie van Jesus Christus met woord en daad wil bly uitdra. Ek glo dat ons oplossings vind wanneer ons in afhanklikheid na die Woord van God luister, wanneer ons mekaar se opregte hoop en strewe hoor, en wanneer ons saamwerk (selfs as ons steeds oor sommige aspekte van mekaar verskil).”

Reuse-voedingstaak

Altesaam 280 gaste moet daagliks gevoed word. Dit sluit 200 afgevaardigdes, 29 waarnemers en 51 persone waaronder media, logistieke persone en uitstallers, sê Ester Steyn, projekkoördineerder van die Algemene Sinode. Naas staatmakers soos maalvleislasagne, word ’n Hollandse fyngebak-sjef ook ingespan om elke oggend met teetyd versnaperinge te verskaf, vertel Maasdorp. 

Steyn en Maasdorp beplan reeds die afgelope jaar aan die ses dag-sinode. “Om flinke diens te verseker sal 36 personeellede op die eMseni-terrein woon tydens die sinode. Jy kan ons nie mis nie, ons is in swart en rooi geklee,” aldus Maasdorp.

Kerkbode se span ervare medewerkers sal regstreeks vanaf die sitting verslag doen by www.kerkbode.co.za en via die Kerkbode-app

Is die Bybel ’n gevaarlike boek?

Prof Thomas Römer is ’n Duitse Ou Testamentikus wat verbonde is aan die Universiteit van Lausanne in Switserland, en rektor is van die Collége de France, ’n prestigeryke navorsingsentrum in Parys. Hy is ook ’n gasdosent by die Universiteit van Pretoria waar hy onlangs op uitnodiging van die rektor ’n openbare lesing gelewer het oor die vraag of die Bybel ’n gevaarlike boek is. Neels Jackson doen verslag.

Die Bybel is nie bo tyd verhewe nie. ’n Mens moet die omstandighede waarbinne dit ontstaan het, sowel as die omstandighede waarin ons leef in ag neem by die lees daarvan. Doen jy dit nie, word die Bybel gevaarlik, het Römer gesê.

Hy het verskeie voorbeelde genoem van hoe die Bybel in die verlede op skadelike wyse gebruik is. So is die verhaal van Adam en Eva en die verbode vrug gebruik om manlike baasskap oor vroue te regverdig. Die vloek oor Gam se nageslag in die Noagverhaal is gebruik om slawerny te regverdig. En die skeiding tussen God se uitverkore volk en ander volke in Deuteronomium is gebruik om apartheid te regverdig.

Volgens Römer is die beste manier om moeilike tekste in die Ou Testament te hanteer, nie om dit te ignoreer of om die Nuwe Testament te gebruik om dit te troef nie. Die God van die Nuwe Testament is dieselfde God as die God van die Ou Testament.

’n Mens moet die moeilike teskte ernstig opneem en hulle probeer verstaan.

As voorbeeld het hy na die verhaal van Kaïn en Abel in Genesis 4 gekyk om die oorsprong van geweld in die Ou Testament te verstaan. Hy het gesê die teks gee geen aanduiding waarom God Kaïn se offer nie aanvaar het nie. Hy konfronteer Kaïn egter met die ervaring dat die lewe nie altyd regverdig is nie. Dit is iets wat elke dag met mense gebeur. Dit begin al in die kleuterskool.

God verwerp egter nie vir Kaïn nie. Hy maan hom om hom nie deur sonde te laat beheer nie.

Nadat Kaïn vir Abel vermoor het, besef hy dat hy ’n spiraal van geweld begin het. God doen egter twee dinge om dié spiraal te verbreek. Hy belowe dat enigeen wat Kaïn vermoor, sewe maal gestraf sal word en hy gee vir Kaïn ’n teken dat niemand hom sal vermoor nie.

Römer wys daarop dat Kaïn ’n stad gebou het en dat beskawing by hom begin het. Sy nageslag het hierop voortgebou en musikante en metaalwerkers opgelewer. Dis eers sewe geslagte later dat Lameg weer die spiraal van geweld laat herleef.

Volgens Römer is geweld volgens Genesis 4 deel van menswees. Dit is nie vir God iets vreemds nie. God wil, egter hê dat mense moet leer om dit te hanteer pleks daarvan om dit te laat eskaleer.

Nog moeilike tekste is die wraakpsalms, soos Psalm 137 wat eindig met die uitspraak: “Gelukkig is hy wat jou babatjies gryp en teen ’n klip verbrysel.”

In die Joodse en Christelike tradisies is daar groepe wat hierdie gedeelte eenvoudig weglaat as hulle die psalm lees. Römer het dit egter nie as ’n goeie opsie beskou nie.

Hy het gesê ’n mens moet verstaan dat dit in die antieke tyd deel van oorlogsprakyk was om die vyand se kinders uit te wis.

Daarby moet ’n mens die psalm lees as ’n uitdrukking van intense ontwrigting. Dit kom van Jode in ballingskap wat geen manier het om in opstand te kom nie. Dit kan nie verstaan word as ’n politiek gebalanseerde of eties korrekte uitroep nie.

Dis ’n uiting van hoop dat die onderdrukking sal verdwyn. Dit kan egter misbruik word.

Römer het gesê ’n mens het die reg en die plig om soms te verskil van Bybelse tekste. Dit gebeur ook dat verskillende Bybelse tekste soms teenoorgestelde dinge sê. So skryf Paulus op een plek dat ’n vrou moet stilbly in die samekomste van gelowiges, maar op ’n ander plek skryf hy dat daar in Christus geen verskil is tussen man en vrou nie.

Hy het daarop gewys dat daar ook Bybeltekste is wat wraak ontmoedig. Een daarvan is die opdrag in Levitikus 19:18: “Jy mag nie wraak neem of ’n grief koester teen ’n volksgenoot nie.”

Daarby het Römer na die Noagverhaal verwys en gesê God het aanvanklik op die geweld van die mense gereageer met die geweld van die vloed. Maar dan neem God self die moontlikheid weg dat Hy dit ooit weer sal doen. Hy belowe dat Hy nooit weer so ’n ramp sal laat plaasvind nie.

Hierdie teks beklemtoon die voorrang wat deernis bo geweld moet geniet. Dit relativeer alle ander tekste wat God gewelddadig en wraaksugtig laat lyk.

Römer het ook na die verhaal oor Israel se inname van Kanaän en na tekste oor geslagsongelykheid gekyk om aan te toon hoe ’n goeie interpretasie van hierdie tekste ’n mens kan help om nie van die Bybvel ’n gevaarlike boek te maak nie.

Dit is tyd vir aanbeweeg

Die NG Kerk is stroomop, teen die wêreldkultuur in waarin flink mure gebou en mense met eng definisies afgesluit word van mekaar. Ons is ’n insluitende, meesleurende beweging, waarin elke mens ’n ruimte kan vind om te blom. Ons is oop kanale van God se genade vir alle mense. By die nagmaaltafels van ons kerk rig ons ’n ongekwalifiseerde uitnodiging  aan almal wat glo in Christus as Here om te kom aansit, om saam die brood en die wyn te kom eet en drink, met dankbaarheid en verwondering. Christus het immers kinders en grootmense, vroue en mans, oud en jonk, Jood en Griek, besny en onbesny, “in” en “uit”-mense ingesluit in sy gemeenskap van vriende by wie Hy aan tafel gegaan het. Hy droom van geloofsgemeenskappe wat mense van die strate af innooi na die maaltyd waarvoor baie gesiene mense nie genoeg tyd of aptyt gehad het nie. So droom ons saam met Hom.

Die NG Kerk het die afgelope jare baie tyd spandeer om te dink oor mense met ’n selfdegeslag oriëntasie. Gewoonlik, wanneer kerkmense verskil oor kwessies soos hierdie besluit sinodes om nog navorsing te doen- oor die betrokke verskynsel, oor die Bybel, oor die teologie. Ons hét dit gedoen. Ons kan nie nog navorsing doen nie.

Ons is nou op die punt waar ons nie meer kan toelaat dat mense die slagoffers bly van ons oneindige meningsverskille en teologiese onsekerhede nie. Ons lang gesprek het immers nie in ’n afgeslote laboratorium plaasgevind nie. Mense buite en binne die kerk was pynlik bewus van ons geworstel. Terwyl ons onsself die belangrike geleentheid veroorloof het van teologiese diskussie, het mense binne en buite die kerk die gesprek gehoor. Baie het seergekry. Hulle diepste identiteit was die onderwerp van bespreking. Hulle menswees en karakter is ontleed en ontken asof hulle gewoon nie-vleeslike objekte is. Die gesprekke het dikwels nie rekening gehou met talle gay-gelowiges wie se sogenaamde keuses, toewyding, moraliteit en geloof bevraagteken is nie. Dit gebeur trouens steeds wanneer mense vrae vra soos, ‘kan ’n gay-persoon gelowig wees en die Here dien?’ Die kort en die lank hiervan is dat hierdie debat die lewe in en buite die kerk vir duisende en duisende medegelowiges, insluitende die families en vriende van gay-mense, bitter onaangenaam gemaak het. Die uiteindelike uitkoms van hierdie teologiese gesprek kȧn nie wees dat dit by verstek die lewe van mense met ’n bepaalde seksuele oriëntasie vir altyd misrabel maak nie. Ons kan veel eerder vir mense van alle seksuele oriëntasies ’n lewewyse en lewensruimtes bedink waarin hulle met ’n skoon gewete voor God kan leef. En laat ek maar dadelik sê, die sogenaamde “humanisme” is nie die onderliggende uitgangspunt van hierdie standpunt nie.

Die Bybel vertel immers van Jesus wat al in sy hantering van die skrifgeleerdes se vrae oor die huwelik die diversiteit van mense erken het. “Sommige is so gebore, ander is so gemaak en ander het gekies om so te wees”- dit is nou die wat Hy sê nie kan trou nie (Matteus 19). Watter kategorieë van mense Hy in gedagte het, weet ons nie. Dat Hy duidelik  daaroor is dat alle mense nie inpas in die kategorie vir die “een man, een vrou” bedeling van die huwelik nie, is egter helder. Dit is dieselfde Jesus wat vir hetroseksuele mense sê dat die sonde van seksuele begeertes nie net in hulle dade gesetel is nie, maar in hulle gedagtes. Laat ons die Bybel en dus vir Jesus ernstig neem. Jesus het meer begrip vir die aard van seksualiteit en diversiteit as wat dikwels aan Hom toegedig word.

Lees ook: Jare se besware bekyk 

Daar is ook ander ingeligde afleidings gemaak oor die gesprek binne die kerk oor seksualiteit. Is hierdie mense ernstig oor die Godgegewe menswaardigheid van alle mense? Is dit dan nie die Bybel wat skryf (kontra-kultureel) oor die wederkerige gelyke verhouding tussen man en vrou nie? (1 Kor 7). Is dit dan nie so dat die Bybel praat van een nuwe mensheid van gelowiges in Christus wat ontstaan wat die binêre (tweedelende) skeiding tussen besny en onbesny, ryk en arm, man en vrou te bowe gaan nie (Gal 3). Natuurlik bestaan al hierdie kategorieë van menswees voort, maar in Christus word dit te bowe gegaan. In Christus is almal een, gelykwaardig, nuut, vry.

So leer die Bybel.  

Die Algemene Sinode (6-11 Oktober 2019) moet hierdie gesprek nou vorentoe neem. Regstegniese argumente sal nie antwoorde bied op die legitieme vrae wat gevra word oor ons standpunt oor mense nie. Die minste wat ons kan doen, is om ruimte  te maak vir sinodes en gemeentes wat aan alle mense die vryheid wil bied om Hom met oortuiging te dien, sonder dat hulle hulle diepste menslike identiteit hoef te ontken.

Die NG Kerk het ’n reuse rol om te speel in ons land waar mense se menswaardigheid  ingrypend misken word. Die misbruik van, en geweld teen vroue en kinders, armoede, opleiding van mense en die beliggaming van die evangelie van verlossing behoort binne die helder fokus te val van hierdie mooi kerk om ’n lewegewende verskil in Suid-Afrika te maak. – Ds Nelis Janse van Rensburg is voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen.

Oor Luther en die huwelik

Dr Nadia Marais doen presies waarteen prof Louis Jonker ons in sy jongste boek (Herinnering & verlange) waarsku, naamlik ’n direkte verbandtrekking tussen die “vertelde tyd” en ons eie werklikheid. So word die Hervormer Martin Luther se woorde deur Marais se eie ideologiese posisie gekaap en laat sy die kerkhervormer buikspreek om haar eie vooropgestelde opinie oor die huwelik aan die hedendaagse konteks en die kerklike publiek oor te dra.

Die probleem met Marais se opiniestuk oor die huwelik, wat as instelling moontlik ’n geheime sakrament in die NG Kerk geword het, begin reeds by ’n verkeerde vertaling en kontekslose interpretasie van die oorspronklike teks. Sy vertaal Luther se openingswoorde in sy Traktaat oor die huwelik van 1522 verkeerd en dit skep ongelukkig die indruk dat haar eie relativering van die huwelik vir vandag se tyd in ooreenstemming sal wees met wat Luther in sy latere lewe oor die huwelik te sê gehad het.

Volgens Marais sou Luther gesê het: “Hoe sien ek nie op daarteen om oor die huwelik te preek nie.” Maar dit is nie wat Luther in sy Von ehelichen Leben (1522) ter aanvang geskryf het nie. Korrek uit die Duits in Afrikaans vertaal, staan daar: “Ek is bang en ek preek nie graag oor die egtelike lewe nie, daarom, terwyl ek vrees: waar ek dit eenmaal regtig aanroer, word daar aan my en aan ander baie werk gegee.”

Die konteks waarbinne Luther sy woorde uiter is ook heel anders as wat Marais wil hê dit moet wees. So werk sy met ’n teks buite konteks en volg sy die weg van ’n kontekslose interpretasie – juis dit waarteen Jonker ons waarsku.

Lees ook: DIE HUWELIK – GEHEIME SAKRAMENT?

Luther gee in sy inleiding self aan ons die konteks vir sy preek oor die huwelik, naamlik die skandelike verwarring wat deur die pouslike wet veroorsaak is en die nalatige handhawing van die geestelike en wêreldlike swaardmag wat aaklige misbruike en foutiewe sake tot gevolg het. Indien Marais, soos Jonker voorstel, die analogiese model van interpretasie gebruik het en erns gemaak het met die seggingskrag van Luther se woorde in hulle konteks van oorsprong, sou sy by presies die teenoorgestelde beskouing oor die huwelik in die hedendaagse konteks uitgekom het.

Dit is opvallend dat Marais die drie hoofpunte van Luther se preek oor die huwelik verswyg het. Dit is juis die dinge wat sy nie self oor die huwelik wil hoor nie. Dit verswak haar eie ideologiese posisie as dit by die huwelik in die huidige Suid-Afrikaanse konteks kom. Wat is, opgesom, Luther se drie hoofpunte oor die huwelik:

 • Volgens Genesis 1 het God die mens in twee dele (zwei Teile) geskep: man en vrou, of hy en sy. God was so gelukkig hiermee dat Hy dit self ’n goeie skeppingswerk genoem het. Ons moet elkeen die liggaam aanvaar wat God aan ons gegee het – ’n man kan homself nie ’n vrou maak nie, en ’n vrou kan haarself nie ’n man maak nie. God wil hê dat ons sy goeie skeppingswerk moet eer en nie verag nie. Dit is nie ’n man of vrou se vrye keuse of besluit nie, maar ’n natuurlike en noodsaaklike ding, dat ’n man ’n vrou moet hê en ’n vrou ’n man. God beveel niemand om ’n man of ’n vrou te wees nie. Hy het ons geskep om man of vrou te wees. God beveel nie die mens om te vermeerder nie. Hy het ons geskep sodat ons vermeerder. Waar die mens ook poog om dit te weerstaan, het dit ontug, owerspel en geheime sondes tot gevolg. Ingevolge God se skeppingsordening is daar drie uitsonderings, soos Matteus 19 dit uitspel: eunugs wat so gebore word, eunugs wat deur mense so gemaak is en eunugs wat hulleself so gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele. Diegene wat nie in een van hierdie drie groepe val nie, kan niks anders oorweeg as die huwelik nie – anders kan jy nie regverdig bly nie; dit is onmoontlik.
 • Daar is drie, moontlik vier gronde vir egskeiding: waar iemand weens liggaamlike of natuurlike gebreke nie gemaak is vir die huwelik nie; waar egbreuk gepleeg is; waar die een die ander huweliksregte ontneem; waar man en vrou weens ondraaglike wangedrag nie met mekaar oor die weg kan kom nie, waarna man en vrou ongetroud moet bly of weer moet versoen.
 • Die huwelik mag nie deur die mens in onguns gebring word nie. Daar is diegene wat weens hulle eie onvermoë of mislukking ander ontmoedig om in die huwelik te tree – wat aan hulle kinders gemaksrus vir die liggaam en hel vir die siel aanbied deur hulle priesters of nonne te laat word. Diegene wat die huwelik erken is hulle wat ferm daarin glo dat God self die huwelik ingestel het, man en vrou daarvoor bymekaar bring en dit verorden het dat hulle kinders sal voortbring vir wie hulle moet sorg. Die huwelik dra nie net by tot die voordeel van liggaam, eer en siel van ’n individu nie, maar ook tot die voordeel van die stad en die land as geheel. Dit hou die oordeel van God weg. Wie weier om te trou, moet in immoraliteit verval. Slegs met spesiale genade kan iemand ongetroud bly. Wat die huwelik die moeite werd maak, is dat God aan huweliksgenote kinders gee wat grootgemaak word om Hom te aanbid en te dien. Die huwelik is God se werk en Hy beskerm die huwelik.

Marais se a-historiese en kontekslose interpretasie van Luther se sakraments- en huweliksbeskouing bring haar verkeerdelik daarby uit dat die huwelik nie heilig is en nie deur God ingestel is nie. Prof Johan Buitendag, wat ’n kenner van Luther se teologie is, het in ’n artikel in Hervormde Teologiese Studies 63(2) 2007 die volgende samevatting gegee: “Marriage, according to Martin Luther, is an institution both secular and sacred. It is secular because it is an order of this earthly life. But its institution goes back to the beginning of the human race and that makes marriage sacred, a divine and holy order. It does not – like the sacraments – nourish and strengthen faith or prepare people for the life to come; but it is a secular order in which people can prove faith and love, even though they are apt to fail without the help of the Word and the sacraments.”

Xenofobie: Gebruik die veilige ruimtes van julle dienste só, vra SARK

“Ons soek nie na ’n passiewe vrede nie, maar ’n aktiewe vrede wat homself bemoei met die uitdagings wat almal beleef.” 

Só het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) in ’n verklaring gesê waarin leiers ook vrees uitspreek dat Suid-Afrikaanse burgers in ander Afrika-lande geteiken mag word as wraak vir die xenofobiese aanvalle wat die afgelope paar dae in en rondom stede soos Pretoria en Johannesburg gepleeg is. 

“South African churches like the Zion Christian Church, the Methodist Church and others, have no borders, they are in all neighbouring countries. South African church members will be bussed to other countries for their conventions. Are we ready for a trans-border conflict? We think not! That, is a no win conflict,” luidens die verklaring wat in die eerste week van September in die naam van Biskop Malusi Mpumlwana uitgereik is. 

Kerke is goed geplaas om ’n positiewe rol in die konflik te speel, meen SARK-leiers. Suid-Afrikaners en nie-Suid-Afrikaners aanbid immers saam in ons kerke, het Mpumlwana gesê. SARK-leiers het voorts ’n beroep gedoen op gelowiges om juis hierdie ruimtes te gebruik as luisterposte en plekke waar kreatiewe oplossings vir die probleem van vreemdelinghaat gevind kan word.

Mpumlwana het ook daarop gewys dat ’n baie groot aantal van die buitelanders wat in Suid-Afrika is, op wettige wyse hier woon en werk; ook as asielsoekers of politieke vlugtelinge, “iets wat Suid-Afrikaners maar al te goed ken,” meen hy.

Moreleta oor drie opsies

“Ons gee erkenning daaraan dat die NG Kerk oor baie dekades heen ’n groot rol gespeel het in die vestiging en uitbou van die Christelike geloof in die land. Daar is egter tans tendense en besluite in die NG Kerk tov van Skrifgesag en -interpretasie wat vir ons kommerwekkend is, en ons laat besin oor die rol en posisie van MPG binne die NG Kerkverband.”

Só lui ’n uittreksel uit die jongste verklaring wat Moreletapark Gemeente in Pretoria teen einde Mei op sy webwerf publiseer het. ’n Kerkraadvergadering vind nou op 13 Junie plaas ná ’n aantal ontmoetings met kerkleiers – ook op streeksinodale vlak – reeds gehou is. Kerkbode publiseer hier ’n uittreksel uit die verklaring soos die makrogemeente van die opsies vir die pad vorentoe aan hul webgebruikers verduidelik:

“Die Kerkregdiensgroep het MPG adviseer dat hierdie aangeleentheid binne die kerkverband op die volgende drie moontlike maniere hanteer moet word:

 1. Die eerste is om uit die NG Kerk te tree. Kerkordelik kan ’n gemeente dit egter nie as gemeente doen nie. Die Leraars sal moet bedank uit die NG Kerk waarna ’n nuwe onafhanklike gemeente gestig sal moet word met die lidmate wat ook dieselfde proses volg. In dié geval is die leraars se bevoegdheid, MPG se geboue en die bankrekening in gedrang. Laasgenoemde twee bly binne die NG Kerk terwyl die leraars hulle bevoegdheid binne die NG Kerkverband verloor en nie verder binne die NG Kerk aansoek kan doen vir ander poste nie.
 2. Die tweede is waar ons as gemeente doleer. Dit beteken dat MPG binne die NG Kerk bly, maar in ’n staat van treur gaan oor wat in die NG Kerk aan die gebeur is en daarmee ’n dispuut verklaar. Formele gesprekke word aan die gang gesit waarin ons die sake wat ons bekommer, aanspreek. Die NG Kerk moet dan aandui of hulle daaraan aandag gaan gee of nie. Die besluit of ons uit die NG Kerk tree kan dan later geneem word. In dié geval kan ander gemeentes, wat met ons saamstem, by ons aansluit en saam met ons doleer.
 3. Derdens kan ’n buitengewone Oostelike Sinode Sitting geroep word waartydens slegs hierdie een saak in camera hanteer word. Al die gemeentes in die Oostelike Sinode se verteenwoordigers word dan uitgenooi om die Sitting by te woon. In dié geval kan die Oostelike Sinode een van drie besluite neem nl:
  1. Hulle hoor MPG maar stem nie saam nie en gaan aan soos wat hulle tans doen. MPG gaan dan voort om onafhanklik van die ander gemeentes binne die sinode ’n besluit te neem oor die gemeente se toekoms.
  2. Die Oostelike Sinode kan besluit om te doleer. Hierdie situasie sal meer gewig dra in verdere gesprekke as wanneer net een gemeente doleer.
  3. Die Oostelike Sinode kan besluit om uit die NG Kerk te bedank en die hele Oostelike Sinode en die gemeentes onder hulle skuif dan uit die NG Kerkverband uit. In die laaste twee gevalle kan die gemeentes wat nie met die Oostelike Sinode saamstem nie, by ander Sinodes aansluit, indien hulle sou verkies, aangesien die hele proses op ’n meerderheidstem-basis werk. Hierdie proses kan lank neem en is ons onseker teen wanneer dit afgehandel sou kon wees. Ons gaan egter nie afsien van ons bekommernisse nie en die pad stap om by ’n oplossing te kom, wat uiteindelik sou kon beteken dat ons die NG Kerkverband verlaat.”

Hier volg die volledige verklaring.

Waardering vir Moreletapark

Marcel Vosloo van Strand, skryf:

Ek is baie dankbaar oor Moreletapark se besluit. Dit het keusetyd in die NG kerk geword. Deesdae word die begrip ‘die NG Kerk is ’n ruim huis’ algemeen gebruik by leerverskille. Dis opvallend dat daar nie verwys word na Bybelse riglyne oor kerklike optrede jeens standpunte wat lynreg indruis teen die openbaring van die Woord nie. Nee, ten alle koste moet ons net onder een dak bly.

Die Christelike geloof staan of val by ons belydenis aangaande Wie Jesus is en wat Sy leiding aan die kerk is. Wanneer die mens / teoloë slimmer as Jesus wil wees, gaan die rooi ligte aan – ja, dan is daar klaar ’n tree te ver gegee.

Jesus se maagdelike geboorte is duidelik volgens Mt 1:18-25 en Luk 1:26-38. Wanneer dit bevraagteken word, word die Skrif en Jesus se gesag en Sy versoeningswerk ondermyn.

Daar word gesê dat  Jesus se woorde moet met ‘n knippie sout geneem word, want Hy het maar net die beperkte insigte van Sy tyd gehad. Die bewysgrond vir hierdie standpunt  is Mt 13:32 waar Jesus sê die mosterdsaad “… is die kleinste van al die soort saad…” en Mk 4:31 “…Dit is soos die mosterdsaadjie wat, wanneer dit in die grond gesaai word, kleiner is as al die soorte op die land.”

As Christene bely ons dat Jesus Ons hemelse Vader aan ons kom bekend stel het. Hy het vir ons die gordyne van die Goddelike en die hemelse kom ooptrek. Jesus  sê aan die Fariseërs in Joh 8:28 “… (dan) sal julle begryp dat Ek is wat Ek is, en dat Ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader My geleer het.” En Joh 8:38 “Ek praat oor wat Ek by my Vader gesien het…”

Byvoorbeeld: Jesus se leiding oor die huwelik – Mt 19:4, en oor satan – Joh 8:44, behoort bepalend vir die kerk te wees. Tog is Sy woorde  skynbaar nie beslissend nie.

Dit blyk dat Jesus se vraag aan Nikodemus in Joh 3:12 vandag weer nodig is “Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle glo as Ek vir julle van die hemelse vertel?”

“Weerligte u dienaars”

Soms staan ’n mens verstom oor die kragte van die natuur: winde, storms, weerlig – soos op dié foto van ’n storm in Limpopo. ’n Mens kan verstom staan van vrees as hierdie kragte dreig om jou te oorweldig, of ’n mens kan verstom staan van verwondering as jy dié skouspel op ’n veilige afstand kan gade slaan. Hoe ook al, die digter van Psalm 104 het ook na die natuurkragte gekyk. Dit gaan oor in ’n belydenis van God se grootheid: “Dit is U … wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind, U wat die winde u boodskappers maak, die weerligte u dienaars …” Dié belydenis van God se grootheid bó sy skepping is iets wat gelowiges vandag nog deel. Veral in landbougemeenskappe, waar mense se lot verstrengel is met wat in die natuur gebeur – droogte of reën, storms of sonskyn – is dit ’n belydenis wat dikwels opklink: Die natuurkragte is u dienaars. Uiteindelik is dit U wat bepaal wat gebeur. Foto en teks: Neels Jackson

Gesoek: Beter teologie en ‘radikale stuff’

Die Bybel is wysheid van 2 000 jaar, sê Piet Naudé. En dominees se werk is om dit te interpreteer, aldus dié teoloog wat deesdae aan die Universiteit Stellenbosch se Bestuurskool verbonde is. Maar het die kerk genoeg kundigheid oor kapitaal-vorming, belasting, beurse en die stelsels wat die radikale verdeling van rykdom in Suid-Afrika instandhou? Hy het aan Le Roux Schoeman gesê:


Die kerk is oor die algemeen baie goed om sigbare, onmiddellike nood te verlig. Soos ’n ambulansdiens. ’n Plek brand af en die kerk kom gee kos. Daar is straatkinders en die kerk neem hulle in die middae in vir skool. Maar die kerk is nie so goed om die strukture in die ekonomie aan te spreek wat die oorsaak van baie van die armoede is nie. En dit is ’n komplekse ding. Ek neem die kerk nie kwalik nie. Jy moet iets weet van ekonomie, jy moet iets weet van sosiale ontwikkeling om regtig ’n bydra te maak.

Die Duitse kerk, byvoorbeeld, of die Amerikaan­se Katolieke biskoppe maak aktief gebruik van hoogs ge­skoolde kundiges in die ekonomie voordat hulle aan­be­velings maak – oor die bankkrisis of digitale gaping. Hulle is baie, baie goed ingelig maar ook nog gerug­steun met goeie teologie. In Suid-Afrika, in ons teologiese opleiding, lê ons swaar klem op filosofiese en taal­kundige kundigheid. Maar ons is byna analfabeties as dit kom by ekonomiese kundigheid. En die oomblik as jy by ongelykheidsdebatte kom, is jy uit jou diepte. Wat die kerk moet aanleer is om die kundigheid wat in ons eie of net buite ons eie geledere beskikbaar is, in te koop om ons te help om beter daaroor te dink. Ons is swak om daardie netwerke te bou wat be­te­ken ons kapasiteit om die strukture aan te spreek is baie swakker as ons kapasiteit om op die oog af vinnig te help … wat nie sleg is nie, maar dit het nie ’n langtermyn effek nie.

Die geheim is jy moet teologiestudente oplei om die Bybel te lees en die konteks te lees. Jy moet jou eie tradisie verstaan. Vakke soos Nuwe Testament, Ou Tes­tament, Kerkgeskiedenis … absoluut crucial … maar dan moet jy kyk hoe die konteks om jou skuif. En in vandag se samelewing is daar twee goed wat, as jy dit nie verstaan nie, jy gaan sukkel om teologies te interpreteer wat aangaan. Die een is ekonomie of ekonomiese stelsels. Die tweede is die totale kommunikasierevolusie wat plaasvind rondom sosiale media, die internet … Daar is net nie ’n manier hoe jy volwaardige kontekstuele teologie kan doen as jy daardie twee goed nie verstaan nie.

Ons leef in ’n kennis-ekonomie. Jy gaan nie ’n impak op die groter wêreld maak met entoesiasme alleen nie. Jy gaan mense emosioneel opsweep. Jy gaan hulle miskien ’n goeie show gee op ’n Sondagaand met jou orkes, maar jy gaan nie regtig skuiwe in die samele­wing (bewerkstellig) nie, want jy het eenvoudig nie die intellektuele geloofwaardigheid om dit te doen nie.

Die probleem (van armoede-opheffing) is ’n teologiese een. In die kerk, wat tot nou toe nog in die familie van NG Kerke nie herenig het nie, kry jy gedurig ’n identiteitsteologie. Met ander woorde jy bevestig die kulturele identiteit van mense. So die NGK of VGK is ’n veilige hawe vir mense wat soort-soek-soort bymekaarkom. Ten spyte daarvan dat jou getalle al hoe meer afneem en daar nie jongmense bykom nie, bly jy daar. Want jy kry bevrediging uit die godsdienstige bevestiging van jou eie identiteit. Waarom kry pinksterkerke dit reg om by ’n ou gebou waar die NG Kerk toegemaak het, in te gaan en binne ’n jaar is daar 5 000 mense op ’n Sondag – met slegte teologie? Want hulle bedryf nie identiteitspolitiek nie … Hulle verstaan ten minste dit. Dat die evangelie nie in die eerste plek daar is om my te bevestig in wie ek is in my taal en my kultuur nie … dit is ’n ou NG Kerk-ding. Dit is ’n univer­sele verskynsel. Religie is dikwels sosiologies ge­sproke nie daar om jou te help om God beter te dien nie, maar om jou te help om jou eie sosiale posisie te bevestig. En daai kanker lê diep in ons tradisie ingebed. En voor ons nie daar gaan uitbreek nie, gaan ons al hoe kleiner word en daarom beteken dit ons gaan al hoe minder middele tot ons beskikking hê en as ons dan wil help, sal ons sê kom ons help maar eers ons eie mense.

Ons moet ook darem nie so negatief wees nie. Daar is fantastiese stories van individuele gemeentes wat dit reggekry het om, onder die genade van die Here en goeie teologie, uit (die raampie van die eie) te klim.

Veral die Ou Testament is duidelik dat as jy nie die struktuur van die ekonomie aanspreek nie, gaan jy nie ’n langtermyneffek hê nie. Kyk maar na goed soos die jubeljaar of sabbatsjaar. Elke sewende jaar moet die land lê. Die land moet rus. Elke sewende maal sewe jaar word alle skuld afgeskryf, die grond wat jy verloor het, word aan jou teruggegee sodat jy weer die samelewing kan herstel. Dit is radikale stuff daai. Dit hang saam met hoe kapitaal belas word, hoe eiendom belas word, hoe digitale transaksies op die wêreld se beurse belas word.

Prof Piet Naudé is die direkteur van die Universiteit ­Stellenbosch se Bestuurskool.

Droogte én danksegging

CALVINIA. Om presies 06:30 op die eerste dag van 2019 het ’n groepie gelowiges op ’n plaas sowat 40 km buite Calvinia in die Noord-Kaap saamgetrek vir veldkerk. Hierdie tradisie is 121 jaar oud, vertel Adriaan van Wyk, die boer op wie se plaas die byeenkoms gehou word en waar ’n eenvoudige witgekalkte kansel in die Karooveld leegstaan vir elk van die jaar se ander 355 dae. Hier is dankbaarheid volop ondanks skaars reën. Die doel van die diens? “Ons is net ’n klomp gelowige boere wat die Here baie nodig het,” het Van Wyk gesê.

Sielkundevereniging reageer op “wanvoorstellings”

Die Sielkundige Vereniging van Suid-Afrika se Afdeling vir Seksualiteit en Gender het in ’n omvattende verklaring gereageer op stellings van dr Chris van Wyk, lid van die moderatur van die Algemene Sinode van die NG Kerk, oor pedofilie.

Van Wyk het in ’n ope brief aan ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die moderatuur, gereageer op die rubriek in Kerkbode waarin Janse van Rensburg geskryf het dat hy self nie met die NG Kerk se 2016-besluit oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag saamstem nie.

Kerkbode het die plasing van die brief van die hand gewys en toe Van Wyk dit as kommentaar op Kerkbode se facebookblad geplaas het, is dit verwyder. Hy is ingelig dat sy stellings op haatspraak kan neerkom. Van Wyk het die brief op sy eie facebookblad geplaas waarvandaan dit verder versprei is.

Hy skryf daarin onder meer dat sielkundiges pedofilie as ’n seskuele oriëntasie beskou. Hy voer ook aan dat as Janse van Rensburg seksuele oriëntasie as ’n gawe uit die hand van God aanvaar, dan moet hy pedofilie ook so aanvaar.

Luidens ’n berig in Rapport het Van Wyk gesê dieselfde argument kan ook oor bestialiteit gevoer word. Die Sielkundige Vereniging se Afdeling vir Seksualiteit en Gender verwys onder meer na Wyk se stellings as “apparent wilful misrepresentation”,  “a thinly disguised act of homophobia”, “false assertions” en “hate speech”.

Die verklaring lui:


An Open Statement by the Psychological Society of South Africa’s Sexuality and Gender Division:

Debates in the Dutch Reformed Church re Sexual Orientation and Misrepresentation of Pedophilic Disorder as Comparable to Same-sex Sexual Orientation

Introduction

The Psychological Society of South Africa’s (PsySSA) Sexuality and Gender Division (SGD1) welcomed the Dutch Reformed Church Synod’s decision in 2015 to embrace gay and lesbian Ministers/ Reverends, ordain them in their calling as Ministers/ Reverends, and acknowledge and bless gay and lesbian congregants’ unions by conducting and officiating their marriages under the Civil Union Act. This decision of the Church accords with PsySSA’s own affirmative stance iro sexual and gender diversity2. Accordingly, we were dismayed when these actions were reversed by the Leaders of the Church at a special Synod in 2016. In particular, given our focus on mental health and psychological well-being, the retraumatisation, disillusionment and hurt inflicted by these actions of Leaders of the Church on many church members have been most disconcerting. For these reasons, we followed with interest the eleven members of the Dutch Reformed Church who recently argued in court that the Church did not follow their own internal procedures by setting aside the decision of the 2015 Synod and by doing so, unfairly discriminated against a minority and vulnerable group of their Church. The assertion by the members’ advocate, Jeremy Gauntlett, that the Church’s actions were against the Constitution of South Africa and, especially, Section 9, indeed, struck a chord with PsySSA’s SGD.

The subsequent letter by Rev Nelis Janse van Rensburg, Moderator of the Dutch Reformed Church, published in the Kerkbode, where he states that diverse sexualities need to be seen as equal to one another, was, therefore, deemed promising, as were the resultant renewed debates within the Dutch Reformed Church regarding sexuality and sexual orientation. However, considerable red flags have been raised by the apparent wilful misrepresentation by Dr Chris van Wyk of Psychology’s views on pedophilia. This, in fact, appears to be a thinly disguised act of homophobia. It is our understanding that Dr van Wyk occupies one of the top six positions in the Dutch Reformed Church. Given his reach and position of influence, the utterly disaffirming false assertions and associated hurtful- and harmfulness may, indeed, be challenged in a court of law as hate speech.

Therefore, it is incumbent on PsySSA’s SGD, as representatives of organised psychology and leaders in the field of mental health and well-being, to issue a statement, as follows:

We strongly reject Dr Van Wyk’s statement that homosexuality and pedophilic disorder3 are related; sexual orientation and sexual interest are not the same or even comparable. His bringing bestiality into the debate, as well, reminds of what the courts recently found in terms of Jon Qwelane’s homophobic hate speech which similarly reflected comparisons to bestiality. Instead of leading the way in promoting neighbourly love and acceptance in accordance with Biblical principles, especially in respect of those who are on the margins of society and subsequently may be vulnerable to hate, abuse and discrimination, Dr Van Wyk and his allies appear to, themselves, be propagating hate and division.

While concurring with objections raised to date by many others, PsySSA’s SGD also wishes to comment on the mental health and well-being implications of these false assertions.

We can confidently say that the definition of sexual orientation has been substantially documented in psychological literature4, both nationally and internationally. This statement, among others, offers one such definition, as well as a discussion on the psychological effects of discrimination based on sexual orientation.

Related psychological understandings

1) Homosexuality, as Heterosexuality, is a sexual orientation:

Sexual orientation refers to a person’s emotional, affectional, romantic and sexual attraction to a person. It can also refer to a person’s core sense of identity based on those attractions, related behaviours, and membership in a community of others who share those attractions. Research and clinical experience further conclude that for most people sexual orientation is not ‘a choice’ or ‘voluntary’. The core aspects of sexual orientation, whether heterosexual, homosexual or bisexual, typically emerge by early adolescence, even though the individual may not yet have become sexually active.

Research indicates a significant potential biological basis for the development of sexual orientation. There is no empirical evidence indicating that sexual orientation may be acquired through contact with sexually and gender-diverse people, including the otherwise powerful mechanism of peer pressure. There is no reliable evidence that sexual orientation is subject to redirection, ‘conversion’ or any significant influence from efforts by psychological or other interventions. Research and clinical experience conclude that homosexual or bisexual orientations are naturally occurring minority variations of normal human sexuality. They are also documented widely throughout nature.

Importantly, there are international instances where use of the term, sexual orientation, is to be found, such as the recent move by the International Union of Psychological Sciences (IUPsyS) an umbrella organisation for psychology internationally, to endorse a change to its statutes that explicitly calls for the inclusion of sexual orientation as a ‘protected’ category in policies on the universality of science and the free circulation of scientists (see www.iupsys.net for more information).

2) Pedophilic disorder

Psychology does not see pedophilic disorder as a sexual orientation. Neither is pedophilic disorder seen as something good, but, rather, as inherently negative. Pedophilic attraction is towards children who are unable to consent to engage in sexual acts. The child, as a victim of the pedophile’s actions, is often psychologically scarred. Pedophilic disorder, although a condition that needs treatment, when acted upon, also holds legal consequences and criminal prosecution.

A common manifestation of prejudice against homosexual people has been the allegation that gay men in particular pose a danger to children. Yet, all available reliable research data and clinical experience concludes that gay men are not more likely than heterosexual men to sexually exploit and abuse children. Claims to the contrary seriously mischaracterise the research and rely on suspect sources. The presumption that homosexual men are pedophiles also is not supported by respected, peer reviewed research.

3) Gender and gender diversity

Van Wyk asserts that according to the Bible God created humans as either male or female. This binary view of gender has been upheld by certain groups within the religious community and gender diversity has been ignored. People that have been born intersex has been forced into this gender binary. This gender binary also problematises people that are transgender and excludes people that are gender diverse. Gender identity is a person’s private sense of being male, female, both or another gender. This may or may not match the biological sex that a person was assigned at birth.

Intersexuality on the other hand refers to a variety of conditions (genetic, physiological or anatomical) in which a person’s sexual and/or reproductive features and organs do not conform to dominant and typical definitions of ‘female’ or ‘male’. Such diversity in sex characteristics is also referred to as ‘biological variance’.

4) Consequences and risks of homophobia

PsySSA acknowledges that people experience the negative impact of stigmatisation and victimisation due to patriarchal, heteronormative and cisnormative societies. Both international and South African research has found significant negative effects of exclusion and other forms of discrimination based on sexual orientation. Sexual orientation-based discrimination presents the same risks of psychological and other harms as discrimination on the basis of race, religion or gender. Notably, among youth who identify as homosexual or bisexual or who think they may be, research concludes that family rejection and exclusion, as well as bullying by peers, correlates highly with a range of high risk behaviours and outcomes ranging from truancy to substance abuse to attempts at suicide.

Much evidence points to this stigmatisation leading to deep-seated and widespread prejudice, discrimination and violence in Africa toward those who are not heterosexual. Furthermore, many gay and lesbian people suffer from minority stress due to the ill treatment by a homophobic society and confronted with religious condemnation.

Hate speech can lead to grave psychological, but also social consequences, as hate speech carries strong elements of humiliation and degradation. Furthermore, hate speech leads to the polarisation of society as people unconsciously absorb the hidden agenda that intends to show the intended group as inferior that ought to be hated and detested. Directly or indirectly referring to gay and lesbian people as pedophiles can be seen as hate speech.

Invitation

PsySSA’ SGD invites other organisations and professionals dedicated to mental health and well-being to join us in speaking out in opposition to sexual orientation and gender-based discrimination and/ or hatred.

Furthermore, Leaders of the Dutch Reformed Church, and others, are invited to make use of PsySSA as a resource to turn to when issues arise for which it may be uniquely qualified to provide counsel, such as in this instance where greater understanding of the concept ‘sexual orientation’ is sought.

For more information, please contact

Prof Juan A. Nel
Registered Clinical and Research Psychologist
Vice Chair PsySSA SGD
Member of PsySSA Council
+27(0)83 282 0791
nelja@unisa.ac.za

Rev Chris McLachlan
Registered Clinical Psychologist
Member of the PsySSA SGD Executive Committee
MSocSc Clinical Psychology (UKZN); MTh Practical Theology (UNISA);
MA New Testament (RAU); BA Hons Psychology (U.P.);
BA Hons Theology (RAU); BA (UP)
+27(0)827743727
doinghopeweddings@gmail.com

‘Ek smag na ’n NG Kerk waar almal welkom is’

Daar word dikwels met my generasie (die millennials) gespot omdat ons grootgemaak is om te glo dat “almal wenners is” en dat ons “enige en alle drome kan bereik”. Ek, soos meeste van my skoolmaats, is geleer dat ons die potensiaal het om “die wêreld te verander”.

So het ek op skool keer op keer wanneer iemand sou vra: “Wat wil jy eendag doen?” myself – en ander in my portuurgroep – hoor antwoord: “Ek wil ’n verskil maak in die wêreld.” Wat daardie verskil was, hoe ons dit sou doen en waarom, dink ek nie enige van ons het werklik geweet nie, maar dat dit ons lot was, was seker.

Vir sommige mag dit dalk na ’n naïewe lewensuitkyk klink. Ander beskou ons generasie as eiegeregtig en ongeduldig. Ek dink dit is waarskynlik juis daardie eiegeregtigheid en ongeduld wat veroorsaak dat ons nie sommer tevrede is met die status quo nie; dat ons werklik glo dat ons verandering teweeg kan bring en enigiets kan bereik waaroor ons droom.

Terselfdertyd is ons ook die generasie wat grootgeword het in – wat toe bekend gestaan het as – “die nuwe Suid-Afrika”, ’n land waarin almal (veronderstel was om) gelyke regte (te) geniet.

Ons is vertel dat ons die toekoms van hierdie land (en die kerk) is; die kinders van die reënboognasie. My lewe lank word ek geleer by die skool, die huis en die kerk dat diskriminasie en uitsluiting verkeerd is en dat ons die weg van integrasie, insluiting en omarming volg – die weg van Jesus.

En tog, wanneer ek vandag nog by meeste NG kerke instap, vind ek daar die mees homogene groepe mense bymekaar. Terwyl alles van my opvoeding tot die evangelie waarin ek glo, tot my diepste hartsverlange vir my sê dat dit nie is hoe dit veronderstel is om te wees nie.

Ek smag na ’n NG Kerk waarin enige en alle liggame welkom voel. Ek droom van ’n NG Kerk waarin mense van ’n verskeidenheid rasse en kulture, maar verder ook seksuele oriëntasies, genders en liggaamlike vermoëns waarlik deel vóél; ’n NG Kerk wat nie net sê “almal is welkom” of ’n “seisoen van menswaardigheid” aankondig nie, maar waarin dit ’n werklikheid is – in amptelike besluite en strukture, sowel as die lewe en werk van die kerk.

Ek verlang na ’n NG Kerk waarin ek kan Bybel lees, aanbid en dien saam met mense wat totaal anders is as ek, juis omdat ek glo dit is waar en hoe ek die meeste van God leer.

Miskien is dit juis die eiegeregtige, ongeduldige, naïewe millennial in my wat glo dat dit moontlik is; wat tog geseën is met “genoeg dwaasheid om te glo dat (ons) ’n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat (ons) dinge kan doen wat ander glo nie gedoen kan word nie.”

Miskien is dit juis waarom ek kan aanhou droom oor, glo in en myself beywer vir so ’n kerk.

Ds Bianca Botha is verbonde aan die NG gemeente Kaapstad en lid van die Jong Volwasse Leergemeenskap van die Wes-Kaapse Sinode.

Eerlike antwoorde asseblief

Pieter Coetzee van Pinelands skryf in ’n brief:

As onigeligte en dalk dom, maak ek graag ’n paar stellings rondom die vraagstuk wat ek hoop eerlik beantwoord sal kan word.

Waarom word die probleem voor die deur van die NG Kerk gelê, terwyl ander Christelike kerke en gelowe soos die Jode, Moslems en self Boediste nie aangeval word nie? Die aanslag is baie eensydig en beslis nie die gevoel van ‘n meerderheid nie, maar wel ’n paar wat die Bybel wil herskryf.

Ek verwys na ’n paar Bybelverse: Genesis 1: 27 noem dat God die mens geskep het en hul man en vrou genoem het. In Levitikus 18:22 en 1 Timoteus 1:9 word geskryf dat gay vehoudings sonde is en ook op ander plekke in die Bybel.

Nêrens word gesê ons moet diesulkes veroordeel of verneder nie. Dit is belangrik, hoewel die daad verkeerd is en ons nie die Bybel se letters mag verander nie. Ek voel jammer vir gay mense, want maklik is die probleem nie, maar die wat hulle veroordeel is egter ook skuldig, want ons almal is Sy kinders.

Onregverdig is dit dalk, maar wat moet die blinde, kreupele en minder aansienlike wat nie kan trou nie dan sê? Ongelukkig ook het gay vehoudings mode en dus sonde geword. Kyk maar na die filmsterre en ander wat in sulke verhoudings betrokke raak net omdat hulle kan en nie gay is nie. Daar is net geen skaamte meer nie en te veel aanslae teen Die Woord van God, want ons weet beter.

Sulke verhoudings moet diskreet beoefen word en gay predikante in verhoudings kan nie op die preekstoel toegelaat word nie. Ek glo hulle kan uitstekende bedienaars van Die Woord wees, maar nie terwyl hul strydig met God se Woord optree nie.

Ek veroordeel niemand, maar weet ook wat die Woord van ons verwag en diesulkes wat sulke huwelike en verhoudings wil goedkeer is nie in lyn met wat God verwag nie. Hartseer dalk, maar waar.

Weereens vra ek hoekom wil sekere mense die Christelike Kerk veroordeel, maar nie ander godsdienste wat ook teen sulke huwelike en verhoudings is nie? Die feit dat ander groepe dit ook veroordeel is ‘n bewys van geestelike waardes wat die meeste mense in die wêreld beoefen en respekteer. Godsdiens is ’n werklikheid net soos morele waardes, en die wat nie daarmee wil saamstem nie moet dan maar hulle eie kerk stig en ander uitlos wat probeer om God se waardes uit te leef.

Niemand is volmaak of sonder sondes nie. As gelowiges moet ons die gesag van Die Woord uitleef!

NG Gemeente Cedarville-Matatiele

VAKATURE: Twee jaar Kontrakpos

Opsie van nog 1 jaar met wedersydse goedkeuring

SLUITINGSDATUM: 11 Augustus 2017 

GEMEENTEPROFIEL:

Die NG Gemeente Cedarville-Matatiele is suid-oos van Lesotho naby die skilderagtige suidelike Drakensberge geleë, 70 km vanaf Kokstad. Dit is ’n landbou- en dorp omgewing.  Sowat 120 belydende lidmate en 25 dooplidmate is deel van die gemeente.

LERAARSPROFIEL:

Gelegitimeerde emeritus leraar van die NG Kerk.

Aangesien die gemeente oor twee / drie jaar weer ’n voltydse leraar wil beroep, word van die kanditaat verwag om die gemeente te begelei tot ’n volhoubare toekomsbediening.

VERGOEDING:

Salaris gelykstaande aan kerf 1 sonder medies en pensioen.

HUISVESTING: Gratis gemeubileerde huisvesting word op Matatiele verskaf.

Die gemeente beskik oor ’n gemeentevoertuig vir amptelike gebruik.

BESKIKBAARSTELLING:

Emeritus leraars wat in die pos belangstel, word versoek om die volgende aan die kerkraad voor te lê: ’n Tersaaklike CV, en kontakbesonderhede van 2 referente. Onderhoude mag met kandidate gevoer word, asook ’n preekbeurt.

POSADRES: Pre-Advies, e-pos: ngkerk@mtnloaded.co.za

NAVRAE: Voorsitter van die Kerkraad: Oudl Arno Smith, 083 278 8157

Admin en Finansies: Oudl Hendrik Botha, 083 305 4726 of 087 151 1809

SLUITINGSDATUM: 11 Augustus 2017 

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak uit leraars wat hulle op bogenoemde wyse beskikbaar stel nie.

NG Gemeente Hertzogville

VAKATURE: VOLTYDSE LERAARPOS

Sluitingsdatum: 31 Augustus 2017

GEMEENTEPROFIEL:

Hierdie gemeente is geleë  binne in ‘n boerderygemeenskap in die Noord Wes Vrystaat en ongeveer 140 km vanaf Bloemfontein. Ons is ’n behoudende gemeenskap. Daar is 298 belydende lidmate, 78 dooplidmate en bestaan uit ses plaaswyke en vyf dorpswyke. Hertzogville het ’n baie goeie laerskool en het ook ’n Bejaarde Dienssentrum vir selfversorgende bejaardes.

LERAARSPROFIEL:

 • Gereformeerde en evangeliese prediker wat die gesag van die skrif aanvaar.
 • Leraar wat sal aanpas in plattelandse gemeenskap.
 • Leraar se vrou moet betrokke wees.
 • ’n Herder wat in spanverband kan saamwerk en met ‘n visie vir geestelike vernuwing – nie net suiwer verandering nie.
 • ‘n Kreatiewe dinamiese persoon wat nie net oor tegnologiese vaardighede beskik nie, maar wat ook bestuursvernuftig is.
 • ’n Energieke persoon met ‘n passie vir mense.
 • Kontak deur middel van huisbesoek is baie belangrik
 • Iemand wat met entoesiasme leiding, motivering en samewerking kan bewerkstellig en die Lewende Woord in alle omstandighede suiwer bedien.

WERKSPROFIEL:

 • Ampspligte: Ingevolge Artikel 9 van die Kerkorde.
 • Vergoeding: Totale vergoedingspakket – onderhandelbaar “binne Sinodale riglyne”. Die gemeente bied ‘n gerieflike, ruim en netjiese pastorie vir inwoning.

AANSOEKE:

 • Gee ’n duidelike uiteensetting van hoe u, u rol as leraar sien, ’n CV, met drie referente, moet u aansoek vergesel.
 • Rig u aansoek en CV per e-pos aan, nghzvl@gmail.com

Sluitingsdatum: Aansoeke sluit  31 Augustus 2017

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2018

Vir enige verdere navrae, kontak vir

 • Martie de Koker (skriba) by 053 421 9112 (k), of vir
 • ds Francois du Plooy (konsulent), by 082 737 1792, of vir
 • Johan van Rensburg (Voorsitter van die Kerkraad) by 082 374 7898.

DIE KERKRAAD BEHOU HOM DIE REG VOOR OM NIEMAND UIT DIE BELANGSTELLENDES TE BEROEP NIE.