Kerkbode

NG GEMEENTE PIET RETIEF

Voltyds-onbepaalde medeleraarspos
Sluitingsdatum: 28 Februarie 2019

Die kerkraad van die NG gemeente Piet Retief wag tans aansoeke in met die oog op die vul van die vakature wat aan die einde van Februarie 2019 ontstaan weens die emeritaat van een van die huidige twee leraars.

Gemeenteprofiel:
Hierdie gemeente van die Oostelike Sinode is ’n vernuwende, harmonieuse plattelandse gemeente in ’n skilderagtige oostelike hoek van Mpumalanga, ’n bosbouarea reg langs KwaZulu-Natal wat ook bekend is vir sy hoë mielie-opbrengs. Die gemeente se 752 belydende en 202 dooplidmate het ’n eweredige ouderdomsverspreiding. Die plaaslike laer- en hoërskool is van ’n baie hoë standaard.

Leraarsprofiel:
Die gemeente het die behoefte aan ’n jong, dinamiese, Geesvervulde leraar wat met passie en kreatiwiteit, maar ook skrifgetrou en met sensitiwiteit vir die gereformeerde belydenis en spiritualiteit, al die pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde kan en wil uitvoer. Die suksesvolle kandidaat sal, benewens die pastorale sorg van die helfte van die gemeentewyke, ook spesifiek vir die jeugbediening verantwoordelikheid neem.

Vergoeding:
• Die sinodale riglyne sal as uitgangspunt geneem word.
• Die gemeente beskik oor ’n ruim, moderne pastorie waarin die suksesvolle kandidaat gaan woon.

Aansoeke:
Aansoeke, gerig aan Die Voorsitter van die Pre-advieskommissie, geskied deur middel van u CV (hoogstens drie A4-bladsye) met ’n dekbrief waarin die motivering vir die aansoek uiteengesit word. Die name en kontakbesonderhede van drie referente moet ook ingesluit word. Stuur dit asseblief voor 28 Februarie 2019 per e-pos na reikop@telkomsa.net Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en die waarneem van ’n preekbeurt in die plaaslike gemeente.

Kontakpersone:
• Saakgelastigde: Mev Sirita Smit, 017 826 3687
• Medeleraar: Dr Hancke van Blerk, 079 872 4829

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie uit een van die aansoeke
’n aanstelling te maak nie.

Einde in sig vir kerkdiens wat langer as drie maande duur

Die einde is in sig vir ’n merkwaardige poging deur meer as 800 predikante, priesters en evangeliste wat mekaar al maande lank aflos sodat ’n erediens in Den Haag, Nederland permanent aanhou en sodoende asiel aan ’n Christelike Armeense gesin verleen. LEOPOLD SCHOLTZ doen verslag.


In ’n onopvallende kerkgeboutjie in ’n onopvallende straat in Den Haag is tans ’n kerkdiens aan die gang wat wêreldwyd aandag trek. Die diens duur nou al meer as drie maande, onophoudelik, 24 uur per dag, 7 dae per week.

Dit is hier waar die Protestantse Kerk in Nederland (PKN), susterskerk van die NG Kerk, asiel verleen aan die Christelike Armeense gesin Tamrazyan, om te keer dat die owerheid hulle uitlewer aan Armenië, waar vader Tamrazyan aktief in die opposisiepolitiek is. Aangesien menseregte-organisasies – die Amerikaanse Freedom House is ’n voorbeeld – Armenië as slegs “gedeeltelik vry” (met ’n punt van 45 uit 100) beskryf, word geoordeel dat Tamrazyan in akute gevaar is as hy sou teruggaan.

Hy, sy vrou, twee dogters en een seun woon al die tyd al in die kosterswoonstel bo-op die kerkie. Die Nederlandse wet bepaal dat die polisie ’n kerkgebou nie mag binnegaan terwyl ’n erediens aan die gang is nie. Om te keer dat die gesin aangehou word, los meer as 800 predikante, priesters en evangeliste mekaar af sodat die erediens permanent aanhou.

Vandeesweek breek ’n daar toe ’n wending in hierdie sage aan. Die PKN het pas aangekondig dat die voortdurende kerkdiens gestaak word en dat die gesin die kerk mag verlaat. Dit sal ’n hoofstuk vir die kerk afsluit en vir die gesin ’n nuwe een inlei. Maar wat was die dryfkrag agter hierdie mobilisasie van predikers? wonder ’n mens steeds.

Toe ek volgens afspraak onlangs op ’n yskoue wintersoggend die voordeurklokkie lui – voor enige sprake dat die gesin die kerk mag verlaat – kom maak ’n vriendelike vrywilliger oop. “Hartlik welkom,” sê hy, “kan ek jou koffie aanbied?”

Hy stap na ’n saaltjie waar drie vroue aan ’n tafel sit en gesels, en skink die koffie in. Ek sluk die koffie haastig af en loop in die gebedsruimte in, waar ’n vroulike predikant agter ’n kateder staan en preek vir ’n gemeente van twee, plus nog ’n vrou voor ’n klavier.

Die dominee preek oor God se genade en sy grenslose liefde vir elke individu. Ná ’n paar minute kom ’n man en nog twee vroue ook en luister.

Die koster kom roep my. Die kerkwoordvoerder, met wie ek die afspraak het, het aangekom.

Ons gaan sit in ’n sysaaltjie. Hy is dr Theo Hettema, voorsitter van die algemene kerkraad van die PKN in Den Haag, maar hy werk ook as beleidsmedewerker by die hoofkwartier van die PKN in Utrecht, en as dosent aan die Protestantse Universiteit in Amsterdam.

Hettema praat rustig, vra grappenderwys ekskuus dat hy ’n lesing gee. Maar die opregtheid straal uit hom uit.

Waar begin die verhaal? vra ek.

Sonder aarseling begin hy by Jakob wat wanhopig vir sy broer Esau in die woestyn vlug en dan ’n visioen van God kry. Hy noem die plek Beth-El – Huis van God – ’n plek waar jy veilig voel. Dít is ook die Bethel-kerk in Den Haag.

Hy vertel dat kerkasiel vir mense wat geen ander heenkome het nie, al sedert 1982 ’n tradisie in Nederland geword het. In 1999 is die kwessie in ’n beleidsgeskrif van die Nederlandse Raad van Kerke behandel, en toe is riglyne neergelê oor wanneer dit verantwoord is.

Aanvanklik het die Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk in die vissersdorp Katwijk aan hulle asiel verleen. Maar dié gemeente het maar 150 lede en was prakties nie in staat om dit te lank te rek nie, en dus is hulle na die Bethelkerk in Den Haag gebring.

My vrae draai om die gevaar dat die kerkasiel aan die gesin Tamarazyan bloot ’n kwessie van burgerlike ongehoorsaamheid kan wees. Hettema gee ’n breedvoerige teologiese begronding van waarom die kerk dié weg ingeslaan het.

Daar was drie oorwegings wat die deurslag gegee het.

Ten eerste was die vraag: Dien dit die veiligheid van die gesin? Die antwoord was ja – die gesin probeer al jare asiel kry en het tot twee keer toestemming by ’n regter gekry om voorlopig in die land te bly, maar op tegniese gronde is dit uiteindelik afgewys.

Hulle móés dringend beskerming kry, anders sou hulle binne ure op ’n vliegtuig na Armenië geplaas word, waar vader Tamarazyan se lewe nie seker was nie. Hiermee sou hulle ook tyd wen om met die owerheid in gesprek te gaan.

Tweedens was daar die vraag of dit nie willekeurig sou wees om dié gesin te beskerm en ander nié. Daarteenoor staan dat dié gesin ’n modelgeval is van wat tans verkeerd is aan die owerheid se asielbeleid (wat, so lees ’n mens elders in die media, deur talle mense as hardvogtig gesien word).

In die derde plek moes dit ook teologies begrond word. Verskeie Bybelse oorwegings het ’n rol gespeel:

  • In Miga 6:6-8 sê God dat hy nie offers in ’n erediens soek nie: “Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.”
  • In Matteus 25:35 sê Jesus aan sy dissipels: “Want ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My gehuisves.” Dis ’n gebod wat swaar geweeg het, vertel Hettema. In die gesin Tamarzyan word by implikasie onderdak aan Christus self gegee.
  • Nog ’n oorweging was Romeine 13:1, waar Paulus skryf: “Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God.” Deur kerkasiel aan die gesin te verskaf, sê Hettema, “eer die kerk die owerheid in die sin dat hy hom herinner aan die taak – om die welsyn van die gemeenskap te reël – wat ook in art 1 van die Nederlandse grondwet vervat is”.
  • Ten slotte: In Handelinge 5:29 sê Petrus in ’n toespraak: “’n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!”

Volgens Hettema gaan dit dus uiteindelik om ’n maatskaplik-Bybelse geluid in die rigting van die politiek. “Dis geen aksie waarmee ons ons wil wil deurdryf nie. As dit blyk ons kom nie verder in ons gesprek met die owerheid nie, moet ons ook met die kerkasiel stop, anders word die Bethelkerk ’n soort vrystaat buite die wet, en dit wil ons nie hê nie.”

Politici word weggehou. Hulle mag as gelowiges kom, maar geen politiek bedryf nie. Joernaliste word gevra om nie foto’s te neem nie en om die gesin se privaatheid te respekteer. Die kerk stel self foto’s beskikbaar.

Toe die besluit op 24 Oktober geneem is en die diens begin het, het Hettema self die eerste ure voorgegaan. Kollegas het by hom oorgeneem, maar niemand het geweet wat wag nie.

Dit was ’n geloofsaak. “Soos by Abraham en Izak was dit ’n kwessie van die Here sal voorsien.”

Ek groet.

Uiteindelik het dit ’n groot affêre geword met meer as 800 voorgangers, van wie sommige selfs uit die buiteland kom. Daar is genoeg om die volgende drie maande deur te kom. En daar is altyd mense wat die diens bywoon, al kan jy hulle soms op die vingers van jou een hand tel.

Ten slotte is dit ’n uitstekende voorbeeld van die kerk wat sy maatskaplike taak uitvoer en homself relevant in die samelewing maak.

* Twee dae nadat hierdie onderhoud gevoer is, het die Nederlandse regering ’n nuwe beleid aangekondig insake politieke asiel waarby kinders betrokke is. Dit beteken dat die gesin Tamarzyan in Nederland mag bly. Dus het die PKN aangekondig dat die voortdurende kerkdiens gestaak word en dat die gesin die kerk mag verlaat. – Red.

Jong CLF-ambassadeur dryf Bybelprojek

AMANZIMTOTI. Christelike Lektuurfonds (CLF) het onlangs ’n passievolle 13-jarige as hulle Bybel-ambassadeur aangestel en so het honderde Bybels kinders in KwaZulu-Natal in hulle moedertaal bereik.

CLF sê ’n artikel op Maroela Media van Shania-Lee Mayoss van Amanzimtoti het hulle oortuig om haar te kontak. In die artikel het sy vertel van haar droom om kinders deur ’n Bybel aan God se liefde bloot te stel. Haar passie het hulle oortuig om haar as hulle “Een miljoen Bybels”-ambassadeur aan te stel.

Volgens Thea Mayoss, Shania-Lee se ma, het sy tot dusver 259 Bybels uitgedeel. Die Bobbi Bear-sentrum vir kinders wat seksueel aangerand is, hospitale en selfs karavaanparke het reeds van haar ’n besoek ontvang.

Sedert die aanvang van die Een miljoen Bybels-projek is daar reeds 89 736 Bybels aan kinders in hulle moedertaal geskenk.

Besoek clf.co.za of skakel hulle by 021 873 6964 indien jy betrokke wil raak.

NG KERK EVANDER

Vakature vir ’n voltydse vastetermyn-leraarspos vir drie jaar
Sluitingsdatum: 31 Maart 2019.

In vaste geloof in die voorsienigheid van die Almagtige Here, nooi die kerkraad gelegitimeerde bedienaars van die Woord van die NG Kerk uit om aansoek te doen.
Die kerkraad kan ná drie jaar besluit om die termyn te verleng.

GEMEENTEPROFIEL:
Evander is ’n plattelandse gemeente in Mpumalanga op die grens van die Hoëveld Sinode, en is ongeveer 120 km van Johannesburg en die Oos-Rand af aan die N17-hoofweg. Evander is hoofsaaklik ’n woondorp met goeie skole, winkelsentrums en hospitale op ons voorstoep in ons buurdorp, Secunda.
Die gemeente het ongeveer 350 belydende en 42 dooplidmate. Die gemeente se ouderdomme wissel van jonk tot pensioenarisse.
Die gemeente funksioneer goed en ons skakel goed in by die plaaslike ring. Ons sien daarna uit om ’n leraar te kry wat entoesiasties is oor sy/haar beroep en wat ’n passie het vir die verkondiging van die Woord en wat omgee vir mense om ons nuwe herder te wees.

VERGOEDING:
• Traktament onderhandelbaar volgens die sinodale riglyn vir kerf 3-7.
• Die pakket sluit in ’n motortoelaag volgens sinodale riglyne, pensioenfonds bydraes, mediese fondssubsidie en telefoontoelaag.
• Ruim pastorie is op die terrein beskikbaar.

AANSOEKE:
Belangstellendes moet asseblief per e-pos aansoek doen as volg:
• Verskaf ’n volledige CV en die name en kontakbesonderhede van twee verwysings.
• Skryf ook n dekbrief en verduidelik hoekom u aansoek doen vir die pos.
Stuur asseblief u aansoek aan: ngkevander@telkomsa.net

SLUITINGSDATUM: 31 Maart 2019.

DIENSAANVAARDING: 1 Junie 2019.

ALGEMEEN:
Kandidate kan genooi word vir ’n onderhoud en preekbeurt.
Die kerkraad behou die reg voor om nie een van die kandidate op die kortlys aan te stel nie. Besoek gerus ons facebookblad op google by @ngevander

NAVRAE: Willie Weber, 081 428 8564. (Voorsitter van die kerkraad).

Bettysbaai: Vlamme verteer wonings, motors én kerk

Soos in die geval van Knysna, Wupperthal en soveel townships wat die afgelope tyd onder verwoestende brande deurgeloop het, neem ’n mens se emosies, nes die veld, tyd om te genees, skryf Braam Hanekom.


Suid-Afrika is die afgelope dae vir die soveelste keer getref deur ’n reeks brande wat mense verslae, getraumatiseer en in rou gedompel het as gevolg van die verliese. Brande is natuurlik niks nuuts nie en soveel van ons dorpe en townships het al deurgeloop.

Dit was my onbenydenswaardige voorreg om die afgelope naweek in die Overberg te wees. Ek was Vrydag­aand in Bettysbaai net na die padblokkade gelig is, maar terwyl van die huise steeds gebrand het. Vriende van ons se huis is reg langs die Harold Porter-natuurreservaat en toe ek hom aanvanklik bel om te hoor of hulle wel is sê hy dat hy in die padblokkade by Kleinmond vassit terwyl sy vrou met hul honde op die rotse by die see sit. Ironies genoeg in gietende reën. Die reën was genade-reën, maar dit het ’n hele ruk geneem voor dit ’n bedarende uitwerking op die brand gelaat het. Die brand het letterlik in ’n strook vanaf die berg tot teen die rotse by die see gewoed.

Só lyk die tonele van verwoesting vandeesweek op Bettysbaai, ’n kusdorp sowat 90 km buite Kaapstad. Foto’s: Braam Hanekom

In ’n ander geval het ek ’n kennis raakgeloop wat in Swaziland woon. Hy het Vrydagmiddag ’n oproep van sy vrou en klein dogtertjies gehad waar ook hulle op die rotse skuiling gesoek het terwyl hy reeds terug in Swaziland was vir werk. Ek het hom Saterdag op Bettysbaai raakgeloop. Hulle was ongeskonde maar erg getraumatiseer. Ek is seker dat mense regoor die land sulke verhale van ook ander brande kan vertel.

Die verwoesting slaan ’n mens op die krop van jou maag, wanneer jy dit aanskou. Soos in die geval van Knysna, Wupperthal, talle ander dorpe, sovele townships en plantasies wat die afgelope tyd deurgeloop het, neem jou emosies, soos die veld, tyd om te genees.

Van al die huise wat afgebrand het, was vier permanent deur lidmate van die NG Kerk bewoon. Hulle word almal nou deur medelidmate gehuisves. Volgens ds Steven Sass van die NG Kerk op Kleinmond het die kerk ook lesse tydens die Knysnabrande geleer oor hoe en waar om te help – wat ingesamel moet word en waarvan jy dalk op die ou end te veel gaan hê. Spe­sifieke oproepe vir baie spesifieke skenkings is Sondag gemaak om nie net inwoners te ondersteun nie, maar ook brandbestryders.

Tog dwing die brande ons ook om anders te dink oor ’n hele paar dinge:

  • ’n Mens word opnuut gekonfronteer met jou eie nietigheid en die verganklikheid van dinge.

Ons het almal in mindere of meerdere mate opgaarders en versamelaars geword wat vasklou aan aardse dinge. Dit kan en gaan eendag weggeneem word. Dit besef jy wanneer jy langs huise staan waarin alles in ’n oogwink vernietig is. Ons hart gaan uit na almal wat verliese gehad en intieme persoonlike besittings verloor het. Die vraag bly egter hoe ons ’n ba­lans kan vind tussen besittings wat mooi en kosbaar is en terselfdertyd al ligter kan reis.

  • Ons sal anders en meer intens oor vuur, bewaring en die kerk se rol hierin moet dink.

Wie nie besorg oor die plante en diere van God se skepping kan wees nie, gaan sukkel om ’n verskil in die wêreld te maak. Die skade wat aan die flora en fauna in die Kogelberg-bewaringsgebied aangerig is, is moeilik om te bereken. Na berigte is nagenoeg 12 800 ha se fynbos vernietig. Fynbos moet brand, maar beslis nie so dikwels soos die afgelope tyd in die Kogelberg nie. Ons moet onsself voortdurend daaraan herinner dat die Kogelberg nie sommer enige gebied is nie. Dit is in 1998 deur die Verenigde Nasies as ’n Unesco-biosfeerreservaat van wêreldbelang erken – en met goeie rede. Die gebied bevat meer as 1 600 plantspesies, een van die planeet se episentrums van biologiese verskeidenheid. Dit oortref selfs die reënwoude van Suid-Amerika in biodiversiteit, lui­dens hulle webblad, www.kbrc.org.za

Terwyl gerugte oor nalatigheid en brand­stigting tans hier die ronde doen, gaan al meer stemme internasio­naal op wat waarsku dat klimaatsverandering tesame met ’n vinnige bevolkingsgroei die risiko vir brande verhoog in enige streek waar daar ruie natuurlike plantegroei is. Voeg daarby politieke onstabiliteit en mense wat deur vuur protes aanteken en jy het moeilikheid.

Daar sal altyd iemand wees wat onverskillig met ’n oop vuur handel, of soos in die geval van Bettysbaai, onnadenkend ’n fakkel die lug in skiet. Brande gaan dus meer voorkom en dit help nie ons kla maar net daaroor of pak al die skuld op die ou wat die fakkel afgeskiet het nie. Hy moet sy straf kry en die strawwe vir brandstigting moet verhoog word.

Prof Ben du Toit van die Departement Bos- en Houtkunde aan die Universiteit Stellenbosch het myns insiens onlangs die belangrikste vraag gevra: “Wat het geword van pro-aktiewe brandbestryding?” Hy noem voor­sorg­maat­reëls soos om brandbare materiaal te verminder en buffersones te skep waar wegholbrande ge­stuit kan word. “Hierdie beleid word al dekades lank suksesvol toegepas in verskeie lande en voorheen ook in Suid-Afrika onder die destydse departement van bosbou,” sê Du Toit. “Tans word dit duidelik nie meer effektief bedryf nie.”

Skoongemaakte “brandpaaie” rondom informele nedersettings en ander kwesbare areas wat ons weet om verskeie redes vatbaar is vir brande, behoort dus deel van die strategie te wees. Dit sluit ook woongebiede soos Bettysbaai en ander sensitiewe bewa­ringsgebiede in. Die arbeid ís beskikbaar by Working on Fire, maar oënskynlik bestaan die beleidsraamwerk nie om dit voorkomend in te span nie. Dalk moet die kerk hier self inspring.

Die Sentrum vir Publieke Getuienis oorweeg tans ’n indaba waaraan almal kan deelneem om praktiese planne te formuleer. Dit behoort die owerhede, bewaringsinstansies, akademici sowel as gewone na­tuur­liefhebbers (die gewone publiek) in te sluit. Soos met soveel ander kwessies in Suid-Afrika kan die toekoms nie alleen in die staat se hande gelaat word nie. Daar is eenvoudig te veel op die spel.

  • Ons sal almal moet leer om versigtiger te lewe.

Dit is maklik om die vinger te wys na die man wat die fakkel afgeskiet het. Hy moet sy straf kry en strawwe oor brandstigting moet verhoog word. Tog is die groot les wat ons leer dat ’n onnadenkende, onsensitiewe lewe tot skrikwekkende gevolge kan lei. Die skade op die planeet word nie net deur fakkels veroorsaak nie. Ook my en jou onnadenkende handelinge kan onberekenbare skade veroorsaak Dit behoort ons almal te laat dink. Miga 6:8 sê inderdaad: Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam (nederig en versigtig) sal lewe voor jou God. Die wêreld het voller en broser geword. Ons sal moet leer om nuut te dink en te leef as ons wil oorleef op die planeet wat God aan ons geskenk het.

l Dr Braam Hanekom is direkteur van die Sentrum vir Publieke Getuienis.

Dis rof in die kerk, sê Frank oor dominee-wees

Akteur kry agting vir ‘belangrike job’

Die kerk het Frank Opperman al in sy dienspligdae “verloor”. So hoe voel dit om die rol van ’n dominee te vertolk, wou Conette le Roux by hom hoor.


Die NG Kerk het akteur Frank Opperman “in die army verloor”, vertel hy.

Maar die afgelope ruk was hy sowat 180 keer weer in ’n NG kerkgebou, en meestal aangenaam verras.

Eers vir die eenmanstuk Die klaagliedere van Dominee Tienie Benade, wat geskryf is deur sy vriend Dana Snyman. En nou is die toneelstuk ook deur Sallas de Jager tot ’n draaiboek verwerk en pryk Dominee Tienie op die grootskerm.

Beide gaan oor die storie van ds Tienie wat reeds 16 jaar dominee is van “die Moedergemeente”. Hy word skielik gekonfronteer deur dalende lidmaatgetalle en die moderne samelewing wat vinnig verander.

Sallas sê: “Die kern van die storie vir my gaan oor ’n moderne Afrikaanse man wat sy selfvertroue terugkry in ’n tyd wat die wêreld om hom teen ’n verbysterende spoed verander het.”

Frank gesels met sy rokerige stem vanuit Johannesburg oor die ervaring wat hom destyds van die NG Kerk vervreem het. “In ’n militêre basis het die NG Kerk my as jongman verloor. As ’n ou in die kerk aan die slaap geraak het, het die dominee hulle teen die kop geklap.”

Maar die afgelope paar jaar, sê hy, het “wonderlike NG dominees” oor sy pad gekom. Frank het landwyd gereis om die toneelstuk veral in NG kerke op te voer.

Hy dink terug: “Van die sinodes wat ek vir opvoe­rings besoek het, was ongelooflik. Ander was weer ’n ander religious experience met hulle eng standpunte.”

In die toneelstuk en fliek word die vraag gevra of daar nog ’n plek vir die kerk en ’n dominee in die samelewing is.

Frank dink wel so. “Dominees het ’n baie belang­rike job. Ek dink kerke en dominees is baie nodig op sosiale vlak. Dit bring mense bymekaar.”

“Die NG Kerk het my teleurgestel met die hele gay-storie. Daarom was dit vir my lekker om die waarheid te kon praat op ’n entertaining manier. Dana se briljante en sensitiewe woorde het regtig iets belangrik om te sê.”

Volgens Sallas is dit vir elke Suid-Afrikaner belang­rik om die fliek te kyk “omdat ons te dikwels probeer om ons wêreld van buite af binne toe te verander. Vir ds Tienie om te weet wie hy is en waar hy inpas in hier­die nuwe wêreldorde is dit nodig dat hy van binne af buite toe moet verander. En dit begin by homself en dan sy rol binne sy gesin en van daar af kring dit uit. Slegs dán kan hy ’n werklike, eerlike verskil probeer maak binne sy gemeenskap.”

Frank sê dominee Tienie het hóm geleer jy moet jouself oopmaak vir verandering. “Ons moet pasop want ’n eng mens gaan dikwels eng dood. Selfs ou dominee Tienie kon verander.”

Na ’n insident met ’n sterwende hawelose kom dominee Tienie voor ’n kruispad. Hy twyfel of hy nog ’n doel dien. Maar sy onsekerheid word in hoop omgeskakel en hy glo uiteindelik weer dat hy wel ge­roep is. En dat ’n gemeente hulle deure vir almal moet oopgooi.

Vir hom het die tonele saam met Henrietta Gryffenberg (wat die rol van sy vrou Ester vertolk) en Deon Lotz (dominee Johan) vir hom uitgestaan omdat hulle sulke goeie akteurs is.

Frank het nou goeie oefening op die kansel gehad. Dink hy hy sou ’n toga kon aantrek en ’n herder vir ’n gemeente kon wees?

“Dis rof! Ek besef ek sou beslis nie altyd ’n dominee wou wees nie. Jy moet geroepe wees.”
Gelukkig het hy die afgelope ruk baie ander geroe­penes ontmoet wat regtig toegerus is vir dié taak, lag Frank.


‘Red ek enige iemand?’ – Silwerdoekdominee

Rolprent: Dominee Tienie (2019)
Gebaseer op Dana Snyman se toneelstuk Klaag­liedere.
Met Frank Opperman, Deon Lotz, Henrietta Gryffenberg
Resensie deur Faani Engelbrecht

Ek het my bedenkinge gehad toe ek die eerste keer ‘Die Klaagliedere van Ds Tienie Benade’ gaan kyk het. Frank Opperman, Ouboet, in die rol van ’n dominee? Soos te verwagte het die eenmantoneelstuk die lagspiere geprikkel … en toe ewe skielik, onverwags, ratte verwissel sodat ek en die res van die gehoor ongemaklik moes rondskuif omdat jy jouself en jou gemeente, tot jou skaamte, herken het in die gesig van Ds Tienie en sý sukkelende gemeente.

Ek het dus met nóg meer bedenkinge na die fliek-weergawe, ‘Dominee Tienie’, gaan kyk. Die oorspronklike teks van Dana Snyman is meesterlik deur Sallas de Jager verwerk tot ’n draaiboek. Sallas het ook die regie behartig.

Hier is geen sprake van kerk ‘bashing’ soos wat ek eintlik te wagte was nie. Die chirurgiese mes sny wel diep en seer – maar die doel is duidelik om te genees, nie te kwets, te bespot of af te breek nie. Ek het wéér myself, my eie gebrokenheid en tekortkominge in die byna patetiese figuur van Dominee Tienie herken.

Elke dominee sal vir Thys (Regardt van der Bergh) en Trudie (Anette Engelbrecht) herken, maar selfs hulle word nie net as blote bose karakters uitgebeeld nie. Wanneer Thys se eie verwonding ontbloot word, kry jy hom jammer – jy kry nie lekker nie.

Trudie se pyn oor haar gay seun en die kerkraad se hante­ring van die gay-verhouding, mag dalk vir sommige aanstoot gee, maar die debat wat tans in die kerk woed word simpatiek uitgebeeld sonder om enige van die partye te kritiseer. Die uitbeelding van die moontlikheid van versoening tussen partye wat hieroor verskil, beeld ’n Bybelse prentjie uit van die gemeenskap van gelowiges waar eensgesindheid nie noodwendig saamstem hoef te beteken nie.

Dominee Tienie se verhouding met sy gesin, sy vrou, sy seun en dogter, die impak wat ’n predikant se bediening op sy of haar gesin het, word realisties uitgebeeld. Die dikwels onrealistiese verwagtinge wat lidmate aan ’n leraar stel om 24/7 beskikbaar te wees én die gevolge daarvan op die onderlinge verhoudinge in die pastorie, is nie uit die duim gesuig nie. Dis asof Dana Snyman ook al in ’n pastorie gewoon het! (Hy het!)

Die ontknoping van Dominee Tienie se verhaal, die genesing waarna hy smag, gebeur wanneer hy weer besef dat hy wel deur God geroep is. Dit is nie net die worsteling van ’n uitgebrande dominee nie – dit is die worsteling van elke gelowige wat soek na God se wil vir hulle lewe. “You cannot save everyone, Moruti,” sê sy vriend, Zero, vir hom. Sy hartseer snik “Yes, but am I saving anyone …?” is die midlife crisis van ’n gelowige wat wonder of sy/haar bediening enigsins ’n verskil maak aan die nood van die wêreld. Dis die kreet van elke gemeente wat soek na nuwe rigting en relevansie.

Uiteindelik, sê Dominee Tienie, lê ons hoop daarin dat ons nie sommer net mure (of palisadeheinings) rondom ons kerkgeboue sal oprig nie, maar dat ons die deure sal oopgooi en met gasvryheid die vreemdelinge, die bedelaars, die siekes, die gebrokenes sal innooi en by sy feesmaal sal laat aansit.

Kan jy jou kinders saamneem? Sal jy die fliek in die kerksaal kan wys? Daar is hier en daar gekruide taal – en veral uit die mond van ‘Mev Dominee Benade’ (gespeel deur Henrie­tta Gryffenberg) wil jy aanvanklik ongemaklik giggel daaroor – totdat jy die pyn agter haar woorde besef. Dalk kon die woorde maar uitgebly het, maar dis net in twee tonele en versteur myns insiens nie die res van die storie nie.

Dis ’n fliek wat elke lidmaat maar kan kyk. Al voel jy jy is klaar in die ‘Noord-gemeente’ – waar alles klaarblyklik goed gaan – gaan kuier by ‘Dominee Tienie’ en kweek ten minste empatie met jou eie predikant en sy of haar gesin.

l Vanaf 25 Januarie in teaters landswyd.

Ds Faani Engelbrecht is predikant by die NG Kerk Goodwoodpark en die bestuurder van Bybel-Media Musiek.

Baai laat vaar eerstejaarskampe

PORT ELIZABETH. Eerstejaarstudente van die Baai kan vanjaar hulle kamptoerusting by die huis los en eerder aktiwiteite kom bywoon.

So sê ds Rethie van Niekerk, leraar by die Somerstrand Gemeente in Port Elizabeth, oor hulle twee-weke-lange verwelkomingsprogram vir nuwe studente wat in Februarie plaasvind. Aktiwiteite sluit ’n vegan-vriendelike braai, ’n fliekaand en strandpiekniek in en op dié manier kan studente teen hulle eie tempo mekaar, die stad en omgewing leer ken.

“Tussen eredienste en selgroepe is daar kuier­ge­leent­hede, staptogte, ysskaats, ensovoorts,” ver­tel Rethie.

NG GEMEENTE MELKBOSSTRAND

Vakature: Voltydse leraar
• Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Maart 2019

GEMEENTEPROFIEL
• Die NG gemeente Melkbosstrand is ’n kultureel en spiritueel gediversifiseerde plattelandse gemeente met ongeveer 1 350 belydende en 374 dooplidmate.
• Die gemeente is in 1983 gestig en vorm deel van ’n dinamiese kusgemeenskap wat ongeveer 30 km vanaf die middestad van Kaapstad geleë is. Die gemeente vorm deel van die Ring van Kaapstad en is saamgestel uit werkende jong volwaswassenes, gesinne met voorskoolse, skoolgaande en naskoolse kinders sowel as werkende en afgetrede senior lidmate met uiteenlopende spirituele oriëntasies.

LERAARSPROFIEL
• Roepingsgedrewe geestelike leier.
• Sterk leierseienskappe.
• Skrifgetroue en geïnspireerde prediker.
• Innoverende liturg wat vernuwing en variasie in eredienste kan inisieer.
• ’n Mens-mens wat met alle generasies goeie verhoudings kan bou en handhaaf.
• In staat om kulturele en spirituele inklusiwiteit te inisieer.
• Sensitiewe pastor met ’n passie vir die geestelike versorging van oud en jonk.
• Ervaring van en ’n passie vir kleingroepbediening.
• Bereid en in staat om vars uitdrukkings van die kerk in die gemeenskap te inisieer.
• In staat om met ’n gediversifiseerde leierspan in spanverband saam te werk.

WERKSPROFIEL
• Ooreenkomstig die inhoud van Artikel 9 van die Kerkorde en die bedieningsvereistes van die gemeente.
• Behuising: Behuisingstoelaag .
• Diensaanvaarding: September 2019.

KANDIDATE
• Gelegitimeerdes van die NG Kerk verkieslik tussen 40-50 jaar oud.

VERGOEDINGSPAKKET
• Volgens Sinodale skale van die Wes-Kaap.

AANSOEKE
• ’n CV van maksimum drie bladsye met drie referente tesame met ’n bondige dek- brief wat die aansoek vergesel.
Ingesluit hierby die volgende:
• ’n Paragraaf of twee oor die volgende gedagtes:
– In die tyd waarin ons leef, heers daar ’n kultuur van …………………..
– In hierdie tyd behoort die gemeente al meer te fokus op ………………..
– Hierbinne sal ek die gemeente wil versorg en begelei deur …………….
• Rig aansoeke aan: Die Skriba, NG Kerk Melkbosstrand, 11de Laan Melbosstrand 7441.
E-pos: ngkmskriba@meb.co.za

NAVRAE
• Kerkkantoor: 021 553 2753 Dinsdag tot Donderdag (8:00-13:00) en Vrydae (08:00-12:00) of ngkmskriba@mweb.co.za
• Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Maart 2019

KANDIDATE OP KORTLYS
• Daar mag van die kandidate op die finale kortlys verwag word om ’n persoonlike onderhoud met die Pre-advieskommissie te voer en ’n erediens waar te neem.
Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak of die pos te vul nie.

Lidmaatskapdaling: ‘Nou moet tendense verstaan word’

Dit is steeds ’n geval van minder en ouer lidmate, maar die NG Kerk se jongste koppetel­ling is nie rede om “kleinserig” te wees nie, meen dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk.

’n Mens moet volgens Claassen die voortgesette afname in lidmate binne ’n “raamwerk van redes” sien.
Hy sê emigrasie en ’n dalende geboortesyfer in tra­di­sionele voedingsgemeenskappe van die NG Kerk dra daartoe by dat die aantal belydende lidmate ver­lede jaar met 20 812 afgeneem het.

Dit bring die aantal belydende lidmate op 691 050 te staan. Ook dooplidate (lidmate wat nog nie belydenis van geloof afgelê het nie) het gedaal met 1 966 vergeleke met die vorige jaar en staan nou op 189 439, volgens die jongste amptelike statistiek wat eersdaags in die Jaarboek van die NG Kerke 2019 sal verskyn.

Claassen meen die fokus verskuif nou na die verskyning later vanjaar van Kerkspieël wat na die tendense agter die data kyk.

Dié gemeente-opname word elke vier jaar gedoen en die doel is om ’n beeld van elke gemeente se huidige bedieningspatroon en situasie te kry. “Die manier hoe ons na lidmaatskap kyk, het heeltemal verander,” sê Claassen, wat volgens hom hoë eise stel aan ’n sensus wat aanvaar dat mense nie oor gemeentegrense heen beweeg nie. “(Ons weet) jongmense pendel tussen gemeentes en jy kry ’n vryvloei tussen hulle.” Claassen meen navorsing toon dat gemeentes waar “diversiteit aangespreek word, groei”. “Dis kerke wat hul eie missionaliteit ernstig opneem,” aldus Claassen.

“Ek dink vir baie mense is ‘lidmaatskap’ nie meer so (belangrik) nie,” meen ds Marlise Malherbe van NG gemeente Richardsbaai in KwaZulu-Natal. “Sommige (mense) beweeg van een event na die volgende gemeente tot waar dit vir hulle ‘lekker’ is … of dit nou musiek, die mense, die gasvryheid is.”

Malherbe, wat werk in ’n provinsie wat, tesame met Namibië, die streek met die kleinste aantal lidmate is, het gesê sy kan aan verskeie redes vir die daling in getalle dink. “Ek dink op die platteland kry mense swaar (al die vrese van grondonteiening ensovoorts is by groot dele in KZN ’n realiteit). En sommige mense verlaat dus die dorp vir die stad of trek na hulle kinders waarvan baie dan nie meer NGK lidmate is nie,” meen sy.


Ontleding: Ons moet sinvol kleiner wees

Die krimping van die kerk is ’n komplekse verskynsel wat genuanseerd benader moet word. Enkelduidige ver­­kla­rings en katastrofe­ring werk nie, skryf Danie Mouton.

Die NG Kerk se sterk historiese band met Afri­kaner-nasionalisme en Afrikaans haal die kerk nou in. As daar nie meer genoeg Afrikaners in die omgewing is nie, dink ons die gemeente is gedoem. Ons kyk die res van die gemeenskap mis, en besef nie Christus stuur ons na ons hele omgewing nie. Dit bring na­tuurlik die gebruik van Afrikaans as die taal van ons hart en diepste geloofsbelewing in gedrang. Wanneer ’n mens sien hoeveel Afri­kaans­spre­kendes deesdae in Engelse kerke aanbid, besef jy ons moet versigtig wees om Afri­kaans nie bo die evangelie te prioritiseer nie.

Die dalende lidmaattal vra van die kerk om te leer hoe om sinvol kleiner te wees en eenvoudiger te bedien. Sinvol kleiner beteken dat die amp van die gelo­wi­ge en die amp van ouderling en diaken geak­tiveer en toegerus word om die gemeente te lei. Dit geskied in ’n hele aantal Oos-Kaapse gemeentes (en elders) in vennootskap met ringsleraars. Ons sal in die toekoms meer hiervan moet sien.

Thomas Friedman is in die kol as hy sê: “People moved from being an audience to being participants”. Waar gemeentes lidmate toelaat om sinvol deel te neem aan die erediens word jongmense veel makliker ingesluit. Dit verg openheid by le­raars en die gewilligheid om meer te­rug te staan sodat ander gawes en erva­ring tydens die erediens benut kan word. ’n Krisis is dat ouer lidmate dikwels nie die jonger lede van die gemeenskap raaksien nie. Dan dink hulle daar is nie jongmense nie. Ons het heelwat voorbeelde van gemeentes wat dit regkry om jongmense sinvol in te sluit.

– Ds Danie Mouton is direkteur van die Oos-Kaaplandse Sinode.


Saam afhanklik, saam gelowig

SOWETO. Meer as 100 000 mense van 33 kerke en geloofsgroepe het in same­werking met die Motsepe-stigting op 25 November 2018 van oral oor die land saamgekom in die ENB-stadion in Johannesburg om te bid vir ons land, skryf ds Dirkie van der Spuy, waar­ne­mende voorsitter van die NG Kerk se Algemene Sinodale Moderatuur.

“Daar is ernstig ingetree vir eenheid tussen alle rasse en vrede in ons land. Gebede het gefokus op armoede, werkskepping, korrupsie, roof en diefstal. Daar is ook ingetree vir die komende verkiesing en dat die Here die land se leiers sal aanwys en lei,” het Van der Spuy by navraag aan Kerkbode oor hierdie massasaamtrek gesê.

“Selfs die reën kon nie die entoesiasme demp nie en niemand het die stadion verlaat nie. Eintlik was die reën ’n bevestiging van God se seën vir Suid-Afrika,” meen hy.

Van der Spuy het namens die NG Kerk opgetree en is glo deur die sake­reus Patrice Motsepe versoek om ook in Afrikaans te bid. “Dit was ’n voorreg om op hierdie forum te kon praat oor nuwe harte wat gereinig is en gevul is met Christus se liefde, want as dit nie ver­ander nie, sal niks in ons land blywend verander nie,” meen Van der Spuy. “Ek het so bewus geraak dat ons as blankes maar ’n klein deeltjie van die bevolking is en dat daar in die ander bevolkingsgroepe baie toegewyde gelowiges is. Elk­een was net weereens bewus dat ons eintlik so afhanklik is van die Here en dat Hy alleen die land en die toekoms kan verander.”

“U is met ‘n kleed van lig omhul”

Psalm 104 is ’n skeppingspsalm. Die digter sien die grootheid en verskeidenheid van God se handewerk raak en hy staan verwonder daaroor. Hy kan net een ding doen, en dit is om God daarvoor te prys. As gelowige en natuurliefhebber deel Neels Jackson hierdie verwondering en as fotograaf dokumenteer hy van die skoonheid in die skepping waaroor die psalmdigter eeue gelede al vir God geprys het. Deur die psalm en sy foto’s te kombineer, bring Kerkbode vanjaar vir sy lesers ’n reeks bydraes wat presies wil doen wat die Psalmis wil: om God te prys vir sy grootheid.

NGK/VGK BRITSTOWN

Vakature: Leraar (Voltydse onbepaalde termynpos)
Sluitingsdatum vir aansoeke: 21 Februarie 2019.

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord.

GEMEENTEPROFIEL:
Britstown is ’n dorp in die Noord-Kaap en val binne die Ring van Hopetown. Behalwe vir die plaaslike besigheidsektor, het die dorp en gemeente ook ’n groot kontingent veeboere. Oor die afgelope paar jaar het die NG Kerk en VG Kerk al hoe nouer begin saamwerk, en het die gemeentes ook ’n samewerkingsooreenkoms wat dit moontlik maak dat hulle ’n leraar deel. Die NG Kerk bestaan uit min of meer 80 belydende en 20 dooplidmate in vier plaas- en vier dorpswyke. Die VG Kerk bestaan uit ongeveer 315 belydende en 290 dooplidmate in 16 wyke. Die gemeentes stuur ’n paar noemenswaardige projekte. Die Vroeëkinderontwikkelingsentrum is ’n voorbeeld hiervan.

LERAARSPROFIEL:
Aangesien die leraar in beide die NG en VG Kerk werksaam sal wees, kan die volgende eienskappe in die kandidaat én gemeenskap se guns tel.
’n Gepaste kandidaat:
• Is gemaklik daarmee om oor grense te bedien.
• Omarm diversiteit.
• Is aanpasbaar in terme van bedieningstyl (tradisioneel vs meer gemaklik).
• Besef die waarde daarvan om brûe tussen mense te bou.
• Het ’n passie om daadwerklik betrokke te wees by die uitdagings van die suk- kelende plattelandse konteks.
• Kan kreatief visioneer en optree om uitkomste te skep vir unieke uitdagings.
• Besef die waarde van goeie verhoudings en tyd saam met mense spandeer.

VERGOEDING:
Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met die sinodale skaal en ander voordele en riglyne as basis. ’n Pastorie word voorsien.

AANSOEKE:
Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, sowel as die name van minstens drie referente met kontakbesonderhede.

SLUITINGSDATUM vir aansoeke: 21 Februarie 2019.
Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n proefpreek.

STUUR AANSOEKE AAN:
(Aansoeke moet die kerkkantoor nie later as 28 Februarie 2019 bereik nie).
Die Skriba: NG gemeente Britstown, me Talita Pringle, Posbus 12, Britstown 8782.
Tel: 062 544 9220. E-pos: ngkbritstown@gmail.com

Die kerkraad behou die reg voor om nie net uit die aansoeke te beroep of enigsins ’n aanstelling te maak nie.

Coligny: Bybel-Media vat die spoor van versoening

Met die vonnisoplegging van Phillip Schutte en Pieter Doorewaard wat vandeesmaand vir die moord op Matlhomola Moshoeu verwag word, is die dorp Coligny in Noordwes weer in die kollig. Kerkbode het met Nico Simpson, mede-regisseur van A Chronicle in Coligny, wat eksklusief by Kerkbode gepubliseer word, gesels.


 

Kerkbode (KB): Net eers meer teoreties, hoe sou jy in joernalistieke terme julle aanslag met hierdie produksie beskryf?

Nico Simpson (NS): Na ons drie dae in Coligny het ons besef die verhaal van die inmekaargeweefdheid van politiek, godsdiens, armoede, verwagtings, ge­weld, drome, onreg, vrese en hoop in die Suid-Afri­kaan­se sameleweling sal meer as ’n drie-minute video­greep vat om te vertel. Ons het dus besluit om kykers dieper in te nooi in al die onderstroming agter wat gebeur het in die dorp. Die kortfilmformaat het ons die speelruimte gegee om die verhale van baie van die rolspelers respekvol te vertel. Ons doel is egter nie ’n afstandige ‘feitelike’ vertelling nie, maar wel ’n getuie­nis oor watter positiewe rol die kerk in die nadraai van die trauma begin speel het.

KB: A Chronicle in Coligny is ’n same­werkingsprojek tussen Bybel-Media en Blindspot Films en daar is Engelse sub­titels wanneer van die onderhoude in Afrikaans gevoer word. Wie is julle teikengehoor met hierdie 13-minuutlange video?

NS: Stories van herstel is altyd minder dramaties as stories van bloed. Die brand van ’n gebou haal die nuus, maar die herstel van ’n verhouding nie. Die dans in die strate maak goeie koerantfoto’s maar die saamsing van gelowiges is nie nuuswaardig nie. Ons hoop dat hierdie getuienis gelowiges, wat glo dat die Gees heelmaak, sal bemoedig.

KB: Die titel sinspeel op ’n boekstawing van gebeure, maar bevat ook ’n Bybelse verwysing, nie waar nie? Hoe sou julle die spesifieke fokus van julle storie verwoord?

NS: Met die opneem van die video-materiaal was ons as span oorweldig deur al die indrukke. Almal in die dorp het seergekry. Toe ons daar was, was die gebeure nog vars in hulle geheue. Wat ons hoop gegee het, was gelowiges wat versigtig maar braaf begin het om uit te reik. Hulle het ten spyte van persoonlike seer begin om brûe te bou. Vir baie van hulle was dit ’n geloofstap.

KB: Waar en wanneer het die idee ontstaan om juis hierdie storie te gaan navors en vertel?

NS: Ds Nelis van Rensburg het Bybel-Media genader met die versoek om die verhaal op video te boekstaaf. Dit is ’n veelkantige verhaal. Die dorp dra die wonde van jare se stryd vir ruimte om te mag leef vir mense oor die hele spektrum van die Suid-Afrikaanse samelewing.

KB: Julle steun swaar op onderhou­de met kerk- en gemeenskapsleiers. Hoeveel dae moes julle agter die kamera deurbring en het dit soms armdraai gekos om met rolspelers te gesels of was hulle toeganklik?

NS: Die verrassing was dat mense graag met ons wou gesels. Tewie was natuurlik ’n ongelooflik gasheer wat baie deure oopgemaak het. Nie net het hy ons in sy eie huis en die huise van hul gemeetelede ingenooi nie, maar dit ook vir ons moontlik gemaak om die leefwê­reld van immigrante en mense in Scotland te leer ken. Ons ervaring was dat die kerkleiers in die forum, op ’n manier weer hulle profetiese en herdelike stem in die gebroke samelewing begin terugkry het.

KB: Hoe sou jy die rol wat iemand soos ds Tewie Pie­terse, predikant van die NG gemeente Coligny-Oos, beskryf?

NS: Vir ons was hy ’n geestelike leier wat sy roeping opgeneem het, al was dit hoe ongemaklik en uitdagend. Hy het mense bymekaar gekry. Hy het genetwerk met die plaaslike regering en dorpsbestuur. Hy het opleidinggeleenthede gereël vir plaaslike skoolhoof­de. Hy het verhoudings gebou oor verskillende grense. Dit was duidelik dat hy baie bewus was van hoeveel hy nog wil leer om ’n groter verskil te kan maak. Ons was ook onder die indruk van hoeveel gebed en ondersteu­ning hy eintlik nodig het.

KB: Tydens een van julle onderhoude sê eerw Paul Verryn van die Metodistekerk: “Selfs al probeer ons al jare lank afreken met ons rassisme, is daar steeds kakkerlakke in ons onderbewussyn wat ons in nede­righeid moet aanspreek.” Wat was julle indruk juis hier­oor na soveel gesprekke met so ’n wye verskeidenheid van inwoners in die dorp en boere in die distrik?

NS: As ’n mens as buitestanders die voorreg het om vir vier dae ’n dorp van verskillende kante af te mag leer ken, daag dit jou uit om na te dink oor jou eie rol in die omgewing waar jy leef en werk. Die verhaal van Co­ligny is ook die verhaal van feitlik elke ander dorp en stad in Suid-Afrika. Mense het drome en vrese. Mense het wantroue en vooroordele. Mense reik uit en stoot mekaar weg. Ek wil met meer nederigheid my oopstel om na verhale te luister, selfs al maak dit my ongemaklik en daag dit my vooroordele uit.

l Dr Nico Simpson, is die bestuurder publikasies en e-media by Bybel-Media en mede-regisseur van A Chronicle in Coligny.

NG Gemeente Makwassie

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 15 Maart 2019.

In biddende afhanklikheid van die Here, is die kerkraad van Makwassie wagtend op die aansoek ’n gelegitimeerde leraar/proponent van die NG Kerk wat geroepe voel tot die bediening in Makwassie.

Gemeenteprofiel: Makwassie is ’n klein plattelandse dorpie in die Noord-Wes. Die gemeente bestaan hoofsaaklik uit boerdery en delwerybedrywighede. Omliggend is goeie skole beskikbaar.

Pligte: Volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding: Onderhandelbaar.

Verblyf: Ruim pastorie beskikbaar.

Aansoeke: Leraars wat in die pos belangstel, word versoek om die volgende aan die kerkraad voor te lê: ’n tersaaklike CV, kontakbesonderhede van twee referente. Onderhoude mag met kandidate gevoer word.
As u aansoek per pos stuur merk koevert. – Vertroulik: Aansoek
Posadres: Posbus 20, Makwassie 2650.
E-pos: ngmakwassie@lantic.net

Sluitingsdatum: 15 Maart 2019.

Navrae: Dr Poena van der Merwe (konsulent) 082 445 3742
Wiltie van Wyk (Hoofouderling) 083 236 7467

Die kerkraad hou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

Kerkbode op 170: Statig én hups

In haar 170ste jaar is Kerkbode vanjaar steeds ’n trotse papierproduk, met getroue intekenaars wat ons logistieke span behoorlik laat myle opsit om afleweraars betyds in stede en dorpe landwyd te kry – van Wellington tot Musina, van Port Elizabeth tot Pretoria, van Richardsbaai tot so ver as Mariental en Okahandja in Namibië.

Maar ons praat ook vlot digitaal by kerkbode.co.za waar ons vanjaar hard sal werk om lesers op die hoogte te hou. Ons wil ook na die sterkpunte van daardie meer interaktiewe medium speel deur die gebruik van veral video, podcasts en intydse lesers­kommentaar om berigte aan te vul.

So wat was die groot stories van 2018, soos bepaal deur die artikels waarop digitale lesers die meeste gekliek het, mag jy wonder?

Die top drie:

  • Die NG Kerk en grondhervorming
  • NG Kerk teoloë reageer (So lui die berig se inleiding: Die gesprek in die NG Kerk oor verhou­dings tussen mense van dieselfde geslag het volgens ’n groep akademiese teoloë wat NG lidmate is, by ’n kruispad gekom. Daarom het hulle die volgende verklaring uitgereik).
  • Die Kerk se gesprek oor seksualiteit

Die “gay-debat”, wat eintlik snelskrif is vir die breër onderwerp van Skrifgebruik, weerspieël ’n verskeidenheid stand­punte waar Kerkbode, naas ’n verslaggewingsfunksie, ook ’n kuratorfunksie het, naamlik om die spektrum van lesersbydraes te boekstaaf.

Soos vele lesers uit hul eie leefwêreld – hetsy boer­dery, e-handel, bemarking of talle ander velde – sal weet, is data ’n onontbeerlike stuk besluitnemingsgereedskap. In ons geval: Wie lees wat, wan­neer en waar in die wêreld bevind die leser hom/haarself? Hierbo is ’n infografika oor Kerkbode se aanlynlesers. Watter afleidings maak ons hier in die redaksiekantoor oor hierdie syfers?

Ons wil be­troubaar wees – en werklik kerklik. Waar ons ver­al wil groei, is die reeds gesonde statistiek wat wys dat ons lesers léés … iets wat voor die hand liggend mag klink, maar in ’n era waarin daar ge-“skim” word deur berig na berig en die selfoonduime maar al te gereed is om deur te rol na die volgende brokkie, wys die data dat Kerkbode wel inhoud bied wat lesers enduit boei. Daarin lê vir ons ’n uitdaging en aanmoediging. Die bydrae wat ek by Kerkbode sou wou maak, is om ’n betroubare multiplatform (papier en digitaal) nuusdiens uit te bou wat meer lig as hitte verskaf. – Redakteur.

AMPTELIKE NUUS, 25 JANUARIE 2019

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

BEROEP: Ds JPD (Düring) Cornelius (emeritus) na Kalkrand, Namibië; ds Frans Burger van PUK-Kandelaar na Rietfontein-Noord; ds Hendri Roberts van Evander Vriendskapskerk na Joubertina; ds Ernst Jacobus Zeelie na Nigel; ds Sias Werner Burger van Elandsrand na Zastron; ds Etresia van Schalkwyk van Escombe na Mtubatuba.

AANVAAR: Ds Jan Hendrik Fourie van Vredendal na Outeniqualand; ds Dewald Vermaak van Laeveld, Duiwels­kloof na Theunissen en Theunissen-Wes.

WES-KAAPLAND

Emeritaat

Hiermee gee die ring van Stellenbosch kennis dat ‘n akte van demissie by emeritaat verleen is aan dr Chris Jones, gekoppelde leraar van NG gem Stellenbosch-Welgelegen. Die akte van emeritaat is op 21 Nov 2018 deur die ring aan dr Jones oorhandig en is geldig vanaf 1 Desember 2018. (ds Leon Cronje, Ringskriba, 20.11.2018).

Ds Coenraad Christoffel Klopper (Christo) het sy akte van demissie met emeritaat ontvang op 9 Des 2018 te Brackenfell-Wes gem. Dit is geldig vanaf 1 Januarie 2019. (Anton Roux, Ringskriba, 28.11.2018).

Dr HJ van Deventer, gekoppel aan NG gem Wellington-Oos, het op 9 Des 2018 sy emeritaat ontvang. (Ds JFW Claassen, Ringskriba, 04.12.2018).

Bevestiging

Ds Quitin Nel, voorheen van Makwassie, is beroep na NGK Heidelberg (Wes-Kaap) en het die beroep aanvaar. Sy bevestiging en intreepreek vind DV plaas op Sondag, 27 Januarie 2019, om 09:30. (Ria­na van der Merwe, Skriba, 08.01.2019).

Bevestiging

Ds Lounette Engelbrecht word op Sondag, 3 Februarie 2019, om 09:30 in die NG gem Swellendam bevestig. Sy lewer ook haar intreepreek by dieselfde geleentheid. Ds Gawie Gouws sal die bevestiging waarneem. Almal is hartlik welkom om hierdie geleentheid by te woon. (Ds Gawie Gouws, 28.01.2018).

OOS-KAAPLAND

Bevestiging

Thania (Catharina Cornelia) Botha (néé Labuschagne) voorheen van Bloemfontein is op 13 Janua­rie 2019 in die NG gem PE Hoogland bevestig. Be­vestiging deur ds Pieter Nel. (Saretta Dawson, Gemeentebestuurder, 11.01.2019).

KWAZULU-NATAL

EmeritAAT

Ds Daniel Myburgh Fourie het op Sondag, 25 November 2018, sy emeritaat ontvang in die NGK Ladismith. (Ds GJ Beyers, Ringskriba, 13.12.2018).

VRYSTAAT

Bevestiging

Ds  Jaco Thom is beroep na NGK Petrusburg en het die beroep aanvaar. Ds Jaco Thom se intreepreek sal plaasvind op 7 April 2019. (Madette Lombaard, Skriba. 11.01.2019).

GOUDLAND

EmeritAAT

Ds Jan van Heerden van die kombinasie-ge­meen­tes Elandia en Meiringspark het op 31 Des 2018 geëmeriteer. Sy afskeidspreek is op 25 Nov 2018 gelewer. (Ds Con Maritz, Skriba, 28.11.2018).

NOORDELIKE SINODE

EmeritAAT

Ds CF (Frikkie) Delport van die NG gem Pietersburg-Noord, emeriteer op 24 Februarie 2019. Sy afskeidspreek word gehou op Sondag, 24 Februarie 2019, om 09:00. Alle belangstellendes is welkom om die geleentheid by te woon. (JM Bezuidenhout, Leraar, 10.01.2019).

HOËVELD

Bevestiging

Prop Werner Smal het die beroep na NG Kemptonpark-Oos aanvaar en is op 7 Des 2018 by die gemeente bevestig. Sy intreepreek was op 9 Des 2018. (Linda Liebenberg, 22.11.2018).

OOSTELIKE SINODE

Bevestiging

Dr Roedolf Botha is na Pretoria-Oosterlig beroep en het die beroep aanvaar. Hy is op 6 Jan 2019 as leraar in die gemeente bevestig. (Rentia Bester, Bedryfshoof, 22.11.2018).