Kerkbode

NG GEMEENTE STELLENBERG, DURBANVILLE

Vakature: Jeugpredikant
Sluitingsdatum: 4 Januarie 2019.

Gemeenteprofiel:

Stellenberg-gemeente is ’n makrogemeente in die noordelike voorstede van Kaapstad en bestaan uit 4 106 belydende en 1 345 dooplidmate. Die gemeente se droom is: “Om uit te reik oor alle grense” wat deur die volgende waardes uitgeleef word: Nader aan God, nader aan mekaar, maak ’n verskil in die wêreld en vernuwe voortdurend. Die jeugbedie­ning se visie is dat “elkeen Jesus sal ken en saam ’n verskil sal maak”. Meer inligting is op aanvraag beskikbaar.

Pligte:

Die jeugpredikant is oorhoofs verantwoordelik vir alle aktiwiteite vir die jeug, studente en jongwerkendes. Dit sluit onder meer kategese, jeugdienste, musiekbediening, kampe, jeuguitreike, jeugpastoraat, jeugprojekte en verwante pligte in.

Vereiste:

  • Gelegitimeerde predikant van die NG-/VG-Kerk/NG Kerkfamilie.

Vergoeding:

  • Salaris volgens die sinodale skaal vir predikante.

Aansoeke:

Die volgende dokumente moet per e-pos aan Fritz Brand, fritz@stellenberg.co.za, ge­stuur word:

Sluitingsdatum: 4 Januarie 2019.

Diensaanvaarding: 1 April 2019.

Navrae:

Fritz Brand, Bestuurder: Administrasie, fritz@stellenberg.co.za of 021 976 4519 of 082 780 8685.

NG GEMEENTE BLOEMHEUWEL

Vakature: Deeltydse leraarspos (Vastetermynkontrak)
Sluitingsdatum: Vrydag, 11 Januarie 2019 om 12:00.

Die gemeente maak in biddende afhanklikheid bogenoemde vakature bekend wat vanaf 1 Maart 2019 gevul moet word.

Gemeenteprofiel:
Bloemheuwel gemeente is ’n randstad-gemeente in Bloemfontein, met 696 belydende en 60 dooplidmate.
Die gemiddelde ouderdom van die belydende lidmate is 70 jaar.
Daar is drie aftree-oorde binne die gemeentegrense.

Leraarsprofiel:
* Persoon moet verkieslik ’n emeritusleraar wees en verantwoordelikheid neem vir preekbeurte in oorleg met die voltydse leraar.
* Leraar met ’n passievolle uitlewing van sy/haar roeping.
* Moet bereid wees om met oorgawe huis- en siekebesoek te doen en Bybelstudies te hanteer in twee van die aftree-oorde.
* Sensitiewe pastor met ’n liefde vir die geestelike versorging van ouer lidmate.
* ’n Persoon wat in spanverband kan saamwerk met die voltydse leraar en ander bedieninge van die gemeente.

Vergoeding:
* Sal met die suksesvolle kandidaat beding word.

Aansoeke:
Aansoeke bestaande uit ’n volledige CV met besonderhede van twee referente moet per e-pos gerig word aan die NG gemeente Bloemheuwel by die volgende adres: skriba@ngbloemheuwel.co.za

Navrae kan gerig word aan oudl Piet Coetzer, voorsitter van die kerkraad, by: 082 771 3538.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 11 Januarie 2019 om 12:00.

NG GEMEENTE GOUDINI

“Medewerkers in God se wingerd”

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: Vrydag, 11 Januarie 2019 om 12:00.

Goudini is ’n plattelandse gemeente in die Breedekloof met Rawsonville as dorp; met 907 belydende en 276 dooplidmate. Ons het tans ’n vakante posisie vir ’n entoesiastiese medeleraar wat baie lief is vir Jesus Christus om ons met sy/haar gawes verder te begelei om ons missionale waardes uit te leef.

Die suksesvolle kandidaat sal:
• Artikel 9 van die kerkorde beskou as vertrekpunt.
• ’n Passie vir en sterk fokus op gesinsbediening hê.
• ’n Spanspeler wees wat gemaklik omgaan met diversiteit.
• Die vermoë hê om samekomste met goeie teologiese begronding, kontekstuele relevansie en geestelike diepte te lei.
• Lidmate toerus om hul unieke gawes te ontwikkel en dit uit te leef in die breër gemeenskap.
• Tegnologies vaardig wees, interaktief kan bedien en van deelname hou.

Stuur asb jou volledige CV aan die skriba, Cecilia le Roux, by goudini@compnet.co.za teen Vrydag 11 Januarie 2019 om 12:00. Die gemeentewaardes, asook ’n vraelys (as deel van die keuringsproses) sal vir jou gestuur word. Kortlyskandidate kan verwag om deel te neem aan psigometriese toetse asook ’n paar onderhoude.

Besoldiging is volgens die sinodale riglyne en ’n pastoriewoning mag ingesluit wees. Die beoogde intreedatum vir hierdie pos is middel April 2019.

NG GEMEENTE LEEUDORINGSTAD

In biddende afhanklikheid van die Here maak ons die pos van LERAAR vir die gemeente bekend.
Sluitingsdatum: 28 Februarie 2019.

Gemeenteprofiel:
Dit is ’n plattelandse gemeente in Noordwes met een leraarspos en een tentmakerspos. Leeudoringstad is ’n boerderygemeenskap en huisves die hoofkantoor van Suidwes Landbou (Edms) Bpk, ’n bekende landboumaatskappy. Leeudoringstad is goed geleë tussen dorpe met goeie infrastrukture. 70 km vanaf Klerksdorp, 30 km vanaf Wolmaransstad en 50 km vanaf Bothaville.

Die gemeente bestaan uit lidmate van alle ouderdomsgroepe (22% tot 25 jaar / 46% = 25-60 jaar / 32 % = 60 jaar +) waarvan 355 belydende en 76 dooplidmate is.

Die gemeente bestaan uit 18 wyke (205 besoekpunte) waarvan 6 plaaswyke is.

Leraarsprofiel:
’n Geesvervulde bedienaar van die Woord wat met dinamiese leierskap die gemeente en kerkraad kan inspireer en wat oor die volgende eienskappe beskik:
• Dinamiese en Skrifgetroue prediking.
• Hoë waarde aan huisbesoek heg.
• ’n Passie vir jeug en senior bediening.
• Op kreatiewe wyse die pligte van Art 9 van die Kerkorde kan uitvoer.

Vergoeding:
• Vergoeding volgens sinodale skaal.
• Vaste sinodale reistoelae.
• ’n Dertiende tjek.
• Huisvesting (pastorie) word ingesluit as deel van die pakket.

Aansoeke:
Alle applikante moet ’n vraelys, beskikbaar by die kerkkantoor, voltooi en tesame met ’n volledige CV indien voor/op 28 Februarie 2019. Kandidate moet bereid wees tot ’n persoonlike onderhoud en ’n moontlike preekbeurt. Aansoeke kan gerig word aan:
Die Voorsitter: Pre-Advieskommissie, Posbus 104, Leeudoringstad 2640. Of Faks na: 086 547 2761 of e-pos na: ngklds@nwet.co.za

Kontakpersone:
Kerkkantoor: Mev AJS v Breda (Ansie) 018 581 2801 (Kantoorure: 7:30 – 12:30)
Konsulent: Ds JA (Riaan) Jonker 082 063 7499.

NG KERK REITZ

Vakature: Voltyds-onbepaalde gemeenteleraar
Sluitingsdatum: 15 Januarie 2019.

Gemeenteprofiel:
• Die gemeente is ’n plattelandse gemeente geleë in die Noordoos-Vrystaat.
• Daar is ongeveer 579 belydende en 121 dooplidmate.
• Die ouderdomsverspreiding van die gemeente is oa 41 % tussen 26 en 59 jaar en 33 % is 60 jaar en ouer.
• Die gemeente is verdeel in 17 dorps- en agt plaaswyke.
• Daar is twee NG gemeentes in die dorp wat die laer- en hoërskool met koshuise en ’n tehuis van bejaardes (Huis Sorgvry) met ongeveer 100 inwoners bedien.
• Reitz is ’n dinamiese landbougebied met verskeie groot landbouverwante bedrywe.

Vergoeding:
• Die vergoedingspakket word vasgestel met die sinodale skaal as riglyn.
• Die gemeente beskik oor ’n ruim pastorie op die kerkterrein.

Leraar se profiel:
• Die gemeente het behoefte aan ’n leraar wat van harte oortuig is dat hy/sy geroep is om ’n herder en leraar in die kerk van die Here te wees en ’n person wat nie net die Woord verkondig nie, maar ook daarvolgens leef.
• Persone 55 jaar of jonger met vyf jaar ondervinding as gemeenteleraar geniet voorkeur.

Aansoekprosedure:
• Aansoekers moet ’n e-pos stuur aan Elsie Heymans (skriba) by: ngkerkreitz@gmail.com om ’n vraelys te ontvang.
• Stuur dan ’n kort CV, saam met die ingevulde vraelys na bogenoemde adres om aansoek te doen voor of op 15 Januarie 2019 vir diensaanvaarding so spoedig as moontlik met aanvang van tweede kwartaal.
• Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Navrae: Kerkkantoor: 058 863 1034 (k/u 08:00-13:00).
Murray Smith (Leierouderling): 082 559 7329.

NG GEMEENTE CRADOCK-NOORD

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 15 Januarie 2019

Gemeentelike identiteit: Om diensbaar te lewe.

Gemeenteprofiel: Cradock-Noord is ’n mediumgrootte gemeente in die Oos-Kaapse platteland, 250 km noord van Port Elizabeth. Die gemeente bestaande uit 735 lidmate (170 dooplidmate); twee plaaswyke; drie wyke in die Elizabeth Jordaan tehuis en aftree-oord. Twee skole val binne die bedieningsveld van die gemeente.

Daar is ’n goeie lidmaatverspreiding oor alle ouderdomsgroepe waarvan die grootste uit jongmense bestaan. ’n Hoë premie word geplaas op spanwerk en samewerking binne die gemeente en gemeenskap. Van tyd tot tyd verlang dit samewerking met ander plaaslike gemeentes asook skakeling met skole.

Ons het ’n hartspiritualiteit met ’n gemaklike en inklusiewe bedieningstyl. Musiek speel ’n belangrike rol by alle byeenkomste. Die gemeente maak gebruik van verskeie begeleidingsvorme, asook multimedia tydens eredienste.

Leraarsprofiel:
• Bedieningsgeleentheid volgens Art 9 van die Kerkorde.
• Duidelike roeping om hiér, op die platteland, diensbaar te kan wees; gemaklik met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewenstadiums.
• Entoesiastiese Skrifgetroue en aktuele Woordverkondiging.
• Positiewe jong spanbouer.
• Hart vir barmhartigheidsdiens en die uitreik na die gemeenskap.
• Betrokke te wees by alle gemeentelike byeenkomste.

Vergoeding:
• Onderhandelbaar volgens sinodale skaal.
• Huisvesting in pastorie.
• Reiskoste volgens sinodale skaal.
• Volgende toelae geld: telefoon en munisipale dienste.

Aansoeke en bekendstelling:
• Bekendstelling moet op ’n voorgeskrewe bekendstellingsvorm gedoen word.
Dit kan aangevra word by die Skriba, Posbus 425, Cradock 5880; tel 048 881 1350;
e-pos ngcdkn@telkomsa.net
• Sluit asb ’n CV in met minstens drie verwysings en kontakbesonderhede.
• Volledige aansoeke kan per e-pos aan ngcdkn@telkomsa.net gestuur word.
• Aansoekers wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ’n onderhoud en preekbeurt.

Sluitingsdatum: 15 Januarie 2019 en diensaanvaarding onderhandelbaar.

Navrae: Mnr Koos Moolman (Voorsitter van die kerkraad) by 048 881 3024/072 999 0780. Kerkkantoor by 048 881 1350 (Kantoorure: Ma-Vr 09:00-12:00).

NG GEMEENTE HENTIESBAAI, NAMIBIË

Onbepaalde termynpos vir leraar
Sluitingsdatum: 15 Desember 2018.

Hentiesbaai is ’n plattelandse kusdorpie 70 km noord van Swakopmund, met ongeveer 10 000 inwoners wat die Omdel-woonbuurt insluit.

Gemeenteprofiel: Hentiesbaai NG Kerk bestaan uit ongeveer 490 belydende en 27 dooplidmate. Die verspreiding tov ouderdomsgroepe behels die volgende:
• 0 – 49 is 90
• Ouer as 50 is 427

Leraarsprofiel:
Hierdie pos is vir ’n leraar met bedieningsbevoegdheid in die NG Kerk en wat die ampspligte sal nakom soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde. Dit sal van die leraar verwag word om die gemeente te kan lei tot realisering van haar visie en roeping; wat lidmate kan toerus, bou en lei om gawes te ontdek, sodat lidmate kan aanmeld vir diens in sy konink­ryk; wat verantwoordelik sal wees vir eredienste en kategese asook begrafnisse, doop en troues soos benodig. Die geskikte persoon sal bereid wees om huis-, sieke- en pastorale besoeke te doen.

Vergoedingstruktuur:
’n Vasgestelde pakket volgens sinodale skaal posgraad 8 asook ’n reistoelaag, mediese en pensioenvoordele word aangebied. Die gemeente voorsien gratis huisvesting met ander voordele onderhandelbaar.

Provisio: Die kerkraad behou die reg voor, sonder opgaaf van redes, om nie ’n beroep uit die aansoeke uit te bring nie.

Aansoeke: Alle aansoeke moet ’n volledige CV met ten minste drie verwysings met kontaknommers insluit. Leraars wat Namibiese burgerskap het; of wat bewys van permanente verbly kan toon; of wat tans elders woon, maar wat geregtig op burgerskap is op grond van eie of ouers se geboortereg in Namibië, sal voorkeur geniet.

Sluitingsdatum: 15 Desember 2018.

Diensaanvaarding: So gou moontlik.

Navrae:
Ds Christo van den Heever (Konsulent) +264 (0) 81 149 0402
Elze Erasmus (Voorsitter: Personeelkommissie) +264 (0) 81 404 8004
Corrie Theron (Gemeentebestuurder) +264 (0) 81 206 9123 / e-pos: ngkhbaai@iway.na

NG Gemeente Ottosdal

Vakature: Kontrakleraar (12 maande kontrak)
Sluitingsdatum: 9 Januarie 2019.

In biddende afhanklikheid van die Here nooi die kerkraad gelegitimeerdes, proponente en brugleraars uit om vir die kontrakpos aansoek te doen.

Gemeenteprofiel: Klein plattelandse gemeenskap met baie senior lidmate. Ons jeugbe­die­ning is belangrik. Huisbesoek en siekebesoek word nog verwag in die gemeente waarby plaashuisbesoek ingesluit is.

Leraarprofiel:
Pligte:
• ’n Persoon met ’n passie vir plattelandse mense en wat begrip toon vir elke unieke omstandighede.
• ’n Persoon wat ingestel is op persoonlike kontak, opbouende kommunikasie en verhoudinge bou.
• Die gemeente op te bou en strukture innoverend aan te pas by die plattelandse omstandighede.
• Bedien en begelei die gemeente volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding en voordele:
• Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
• Verblyf ingesluit.

Aansoek: Belangstellendes word genooi om hulle persoonlike besonderhede en volledige CV, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente aan die kerkkantoor te stuur:
E-pos: ngkottosdal@xsinet.co.za
Faks: 086 756 7162
Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n persoonlike onderhoud.

Sluitingsdatum: 9 Januarie 2019.

Diensaanvaarding: Volgens ooreenkoms.

Navrae:
• Mnr Herman Kriel, Voorsitter: Kerkraad. Sel: 083 776 7610
• Me Madelein van Heerden, Skriba (Ma-Vr 8:00 -12:30)
Tel: 018 571 0063 / ngkottosdal@xsinet.co.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

NG GEMEENTE DRIE RIVIERE-OOS

Vakature: Jeugwerker
Sluitingsdatum: 9 Januarie 2019.

Die NG gemeente Drie Riviere-Oos het die voorreg om ’n jeugwerker aan te stel om die hand van die gemeente te vat in die geestelike bediening van die jeug van ons gemeente binne hulle unieke leefwêreld.

In diepe afhanklikheid van ons Here bied die NG gemeente Drie Riviere-Oos die geleent­heid aan ’n energieke gelowige persoon wat ’n sterk roeping ervaar om met voorskoolse, laer- en hoërskool, tieners, studente en jong werkendes te werk!

VAN DIE JEUGWERKER WORD DIE VOLGENDE VERWAG:
• Om die jeug (in verskillende lewensfases) in gesinsverband kreatief te bedien.
• Om saam met die leraar ’n sterk gesinsbediening te vestig.
• Die jeug in dié gemeente moet prioriteit geniet en daarna kan die jeugwerker wyer bedien.
• Alle jeugkampe en jeugprogramme te reël.
• Om die kleuterkerk, laerskool- en hoërskoolkategese te koördineer en lesmateriaal te voorsien.
• Vrywilligers wat by die jeugaksies betrokke is te werf en toe te rus.
• Kinderpinkster saam met die leraar te reël.
• Een vakansieprogram per jaar by die gemeente aan te bied.
• Om saam met ’n jeugspan verantwoordelik te wees vir die bestuur, administrasie en ontwikkeling van die totale jeugbediening.
• Musikale vaardigheid sal ’n bate wees.
• Hanteer een tienerdiens per maand.
• Jeugwerker moet ’n lidmaat van een van die gereformeerde kerke wees.

KWALIFIKASIES EN ONDERVINDING:
Vorige ondervinding in jeugwerk en ’n gepaste graad in jeugwerk sal in jou guns tel. Aansoeke kan elektronies gerig word aan die skriba by info@ngk3ro.co.za en moet nie die kerkkantoor later as 9 Januarie 2019 bereik nie.

Aansoeke moet vergesel word van ’n kort twee tot drie bladsye CV met gepaste inligting en ten minste drie referente. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud indien versoek.

VERGOEDING:
Die totale koste van indiensneming vir die pos beloop R20 000 per maand asook ’n 13de tjek. Die suksesvolle kandidaat is self verantwoordelik vir sy eie medies en behuising.

Sluitingsdatum vir aansoek: 9 Januarie 2019.

Beoogde aanstellingsdatum: 1 Februarie 2019.

Rig navrae aan:
Ds Chris Olivier: 016 423 3130 / 082 518 0852, chrismar@mweb.co.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

Algemene Sinode 2015: ’n Baken van hoop

Dr Gerrit Engelbrecht, emeritus-leraar van die Strand, skryf:

Dit word dikwels genoem dat ons mekaar as medegelowiges in Christus moet raaksien en dienooreenkomstig met mekaar moet omgaan. Ek wil ook nie aanhou teruggaan na die verlede nie, maar die feit is dat die Algemene Sinode van 2015 op ’n besondere manier uitdrukking gegee het aan hierdie oproep.

Daarom bly dit vir my so onbegryplik dat die Algemene Sinode van 2016 hierdie besluite herroep het. Aan sekere lidmate word nou buiten hulle geloof in en navolging van Jesus Christus, ook nog ander vereistes gestel deur persone wat nie hierdie vereistes vir hulleself stel nie (soos bv om selibaat te leef).

Ek vermoed dat daar baie lidmate in die NG Kerk is wat nooit blootgestel is aan die skitterende verslag oor selfdegeslagverhoudings van die betrokke Taakspan wat deur die Sinode van 2015 goedgekeur is nie, of die Skriftuurlike uitgangspunte ten opsigte van burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag nie.

Omdat hierdie besluite anders was as die gangbare siening vir baie jare in die NG Kerk, het die Sinode van 2015 gevra dat gemeentes bemagtig en begelei word in hierdie saak deur gemeenteleiers. As gevolg van, onder andere, die skielike omkeer in 2016, het hierdie begeleiding in baie gemeentes nooit plaasgevind nie.

Die Algemene Sinode van 2015 sal vir die NG Kerk ’n baken bly van die hoop dat die evangelie konsekwent kan deurwerk in die kerk, soos in die verlede, so ook nou weer. Dis ’n moeilike pad, en gaan dikwels gepaard met selfverloëning en kruisdra.

Dit sal ook vorentoe ’n simbool bly van die omhelsing van die diversiteit in die NG Kerk, ook in sy omgaan met lidmate in selfdegeslag verhoudings. Die oproep om vir mekaar ruimte te hê, is juis ’n oproep om mekaar volledig as medegelowiges te aanvaar.

Oor hospitaalbesoek 2

Dorothy-Anne Howitson van Kimberley skryf:

Die artikel “Lesse uit die ontvangkant van hospitaalbesoek” (Kerkbode, 2 November 2018) slaan die spyker op die kop.

Prof Johan vd Merwe getuig van die werklike stortvloed “omgee” wat besoekers bring. As gevolg van polio in 1957, het ek oor die jare gereeld in die hospitaal beland. En, ek dink, hoe ouer ek word, hoe meer bewus is ek hoe irriterend menige besoeker is (al bedoel hulle dit goed?):

“Haai, hoekom het jy jou arm gebreek … jy moet meer versigtig wees” – “Nee, sien, ek het aspris uit my rolstoel gespring, want ek wou sien wat gebeur.”

“Nou wat is dié keer verkeerd? Mens, hoeveel operasies het jy al gehad … +20” – “Ek is mal oor narkose … dit laat my so lekker opgooi.”

“Ai, Irma, ek en jy sien mekaar net wanneer jy in die hospitaal is … en hoe gaan dit met jou familie … was goed om jou te sien … ons moet regtig teedrink … Tata … en ek loop nou, word tog gou gesond” – (in my gedagte dink ek, wie het vir wie kom kuier?)

“Het jy al die grap gehoor …” – “nee, ek wil ook nie … loop asb.”

Prof Van der Merwe, baie sterkte en mag sy nabyheid jou vrede bring.

En ja! Wanneer dit weer goed gaan, dan skryf u asseblief ’n boek wat elke hospitaalbesoeker verplig word om te lees.

Oor hospitaalbesoek 1

Amanda Lotz van Potchefstroom skryf:

Ek skryf na aanleiding van prof Johan van der Merwe se berig in Kerkbode, 2 November: “Lesse uit die ontvangkant van hospitaalbesoek.

Vyf-en-twintig jaar gelede het ons seun tragies gesterf aan sy eie hand. Bekendes en onbekendes het ons kom besoek en elkeen het gegee wat hy/sy gehad het om te gee. Sommige gedagtes was bietjie vreemd maar tog goed bedoel.

Talle Skrifgedeeltes wat ons ontvang het, is in my geheue ingegraveer, want die Woord van God is mos lewend en kragtig (Hebr 4:12). Ek het daaraan vasgeklou soos ’n drenkeling!

Heelparty van die troosgedagtes het ek sinvol gebruik om andere te vertroos in my boek Deur water en vuur na oorvloed, ’n troosboek vir geliefdes van mense wat tragies gesterf het.

Ons het elke besoek ten diepste waardeer, want ons het geweet dat dit baie moed geverg het van besoekers – van wie die meeste geen kennis gehad het van ons spesifieke trauma nie – maar ons nogtans kom besoek het. So was daar sekerlik ook besoekers wat baie moed bymekaar moes skraap om ’n professor (teoloog?) soos professor Van der Merwe te besoek.

Elke mens lewe net ’n bepaalde tyd op aarde. Ons besoekers het van hulle kosbare tyd – ’n stukkie van hulle lewe – vir ons gegee.

Met alles in die lewe kan ’n mens fout vind. Jesus is uitgeskel vir ’n vraat en ’n wynsuiper.

Baie dankie, Here, vir al u kinders wat U na ons gestuur het om ons leë hande en hart te vul. Hulle is die geseëndes wat U uitgesonder het in Matteus 25:40: “Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan die geringstes van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.”

“O, Here! Bewaar my van ’n kritiese gees!”

Nuwe redakteur vir Kerkbode

Le Roux Schoeman (40) is as die nuwe redakteur van Kerkbode aangestel, het die direksie van Tydskriftemaatskappy pas bekendgemaak. Hy volg Neels Jackson op wat aan die einde van November uittree.

“Ons is werklik opgewonde oor Le Roux se aanstelling. Hy is ’n jonger dog ervare joernalis wat sy spore in die digitale era verdien het. Hy is ’n visueel-geletterde digitale storie-verteller wat glo in die joernalistieke ideaal van onopgesmukte stories wat goed oorvertel word. Schoeman kommunikeer net so goed met ’n videokamera as met ’n pen,” het ds Danie Mouton voorsitter van die direksie aan Kerkbode gesê.

Schoeman het ’n BTh-graad in teologie aan die Universiteit Stellenbosch verwerf, waarna hy verder in joernalistiek studeer het. Hy was vir twee jaar verbonde aan The Church of England Newspaper in Londen. Daarna het 13 jaar by Media24 gevolg, onder meer as hoof van Netwerk24 se nasionale multimedia-afdeling.

’n Besoek aan Sirië in 2013 was vir hom ’n vormende ervaring. ’n Groep joernaliste het gaan waarneem hoe Gift of the Givers vrywilligers ’n hospitaal in die rebellegebied bystaan en toerus, sowat 25km van die veglinie met Basjar Al-Assad se troepe.

Schoeman vertel: “Dit het my nuwe waardering vir noodleniging gegee – nie net in oorloggebiede nie, maar ook die werk wat soveel duisende NG Kerkgangers daagliks in hulle gemeenskappe doen in ’n verskeidenheid van ‘loopgrawe’ in die stryd wat oral om ons gevoer word: teen verslawing, teen armoede, teen haweloosheid, ongeregtigheid en uitbuiting. Dis tot ’n groot mate die storie wat ek dink Kerkbode kan vertel.”

Le Roux Schoeman skakel in by die Cape Peninsula Reformed Church, die Engelstalige NG gemeente in die Kaapse middestad. Hy begin sy dienstermyn by Kerkbode in Januarie 2019.

Ja vir God beteken ja vir die kerk

Prof Nelus Niemandt skryf uit Princeton in die VSA:

Dit voel baie dae of enigiemand wat nog sê dat hy of sy aan die kerk behoort, netsowel ’n teiken op die rug kan plak en die skote afwag. Eintlik het baie mense die kerk afgeskryf. Jean Oosthuisen skryf n boek Die opkoms en ondergang van die NG Kerk. Kobus Kok vang iets van die tydsgees op in sy boek met die titel Ja vir God en nee vir die kerk.

Ek skryf hierdie stuk vanuit die VSA. Die politieke verdeeldheid en stryd oor selfdegeslagverhoudings het die kerk hier diep in die moeilikheid. In die ou bekende Westerse lande verloor die kerk derduisende lidmate en is daar weinig groei. Die vraag hang swaar in die lug: Gaan ons die einde van die kerk sien?

Hier in die VSA moes ek weer kyk na die werke van Lesslie Newbigin, een van die invloedryke teoloë van die vorige eeu. Hy was eintlik ’n profeet wat al baie lank terug gewaarsku het dat die kerk in die tradisionele Westerse lande baie groot uitdagings in die oë staar. Na sy sendingwerk in Indië keer hy terug na Engeland en ontdek die sendingveld het nou tuis gekom.

Newbigin is baie bewus van die kritiek teen die kerk. Hy erken dat kerklidmate deur die eeue vreeslike foute gemaak het en die Evangelie baie skade aangedoen het. Maar dit beteken nie dat mens die kerk sommer so kan afskryf nie.

Hy skryf in The open secret dat Jesus Christus baie seker gemaak het om ’n gemeenskap van mans en vroue tot stand te bring aan wie hy die goeie nuus toevertrou het. Die goeie nuus is in die eerste instansie aan die kerk toevertrou.  Jesus het niks op skrif nagelaat nie, maar wel die gemeenskap van gelowiges aan die wêreld gegee. Jesus se nuwe bedeling weerklink deur die geskiedenis in die vorm van ’n gemeenskap, nie in die vorm van ’n boek nie. Daarom word die kerk die liggaam van Christus genoem. Die lewe van die kerk verteenwoordig iets van die lewe van Jesus Christus.

Vir Newbigin is die kerk ’n teken en voorsmaak van God se koninkryk.  Jesus gee die kerk aan die wêreld  om God se geskenk van vrede te wees. Die kerk vertel nie net van die koninkryk nie. Die kerk dra iets van die koninkryk die wêreld in. Die kerk vertel die goeie nuus en ís die goeie nuus.

Ja, dit mag soms swaar gaan met die kerk. In die gewese Sowjet-Unie was dit net ou mense wat nog die Ortodokse liturgie gevier en vir byna tagtig jaar lank die tradisies en boodskap voortgedra het. In China het gelowiges vir dekades lank in die geheim en in stilte saam gebid. In beide gevalle is daar nuwe lewe en tekens van geweldige groei.

Ons het baie foute gemaak. Ek wens ek kon baie dinge anders gedoen en beter gedoen het. Ek huil oor die verdeeldheid en die stryery. Ek is saam met Kobus Kok ontsteld dat mense kan dink jy kan já sê vir God en néé sê vir die kerk. Maar die Gees van God werk steeds. Ons bely dat ons glo in die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges.

Al is ons swak en kry ons swaar, werk die lewende Here juis daar waar jy dit die minste verwag. Newbigin skryf dat die grootste oomblikke vir die Evangelie deurgebreek het waar die kerk swak en eenkant toe geskuif was. Ek dink nie ons sien die ondergang van die NG Kerk nie.  Ek dink nie mense kan glo sonder ander mense nie. Ja vir God beteken ja vir die kerk.

Wanneer sal ons mekaar wil hoor?

Marcel Vosloo, Die Strand, skryf:

Wes-Kaapse kerkrade het sopas ’n dokument gekry vir ’n gesprek oor selfdegeslagverhoudinge. Daarin lees ons op p 34 dat dit nie is “om mense te oortuig nie”. Tog is daar teenoor die sowat twee bladsy verduideliking van die tradisionele standpunt, twintig bladsye waarin die nuwe standpunt gepropageer word.

Dit maak my baie hartseer om deel te wees van ’n kerk wat skynbaar nie wil help om al die feite op die tafel te sit nie. Die uitgangspunt van die nuwe standpunt is: “Ons beskou seksuele oriëntasie as n goeie gawe uit God se hand” (p 33).

Later lees ons: “Dit is bv duidelik dat fisiologiese en genetiese kennis oor seksuele oriëntasie nie vir die Bybelskrywers beskore was nie.” (p 44) Die Assaf-verslag van 2015 word aangehaal as bewys van hierdie standpunt. Tog erken Assaf self: “science, at  present, is  unable  to  show  conclusively  what  causes  sexual orientation, or why and how both opposite and same-sex orientation comes about.”

Daar is geensins wetenskaplike klaarheid oor die oorsprong van selfdegeslag seksuele oriëntasie nie. Dit pas geensins vir kinders van die Here om iets te sê wat nie die bewese waarheid is nie.

Daar is ook ’n arrogante houding te bespeur. Daar word gesê dat daar aan die een kant diegene is wat net na die betrokke Bybelverse kyk en dan negatief staan teenoor SGV. Dan: “Aan die ander kant is daar diegene wat getuig dat hulle tot ’n aanvaardende en verwelkomende standpunt teenoor gay medegelowiges gekom het juis omdat hulle groot erns met die Bybel maak. Hulle neem egter in hulle hantering van die Skrif die ‘wêreld agter die teks’, sowel as die ‘wêreld in die teks’ en die “wêreld voor die teks” in ag.” (p34-35)

Kan daar werklik so ’n simplistiese gevolgtrekking gemaak word? Is dit nie so dat feitlik al die nuwe eksegetiese pogings juis weer afgewys is nie?

Die teenstelling word ook gebruik van “diegene wat pastoraal is”, teenoor “diegene wat daarteen is” (p 43).

Hierdie dokument kan nie as ’n gespreksdokument aangebied word nie. Dit slaag nie die toets van onbevange soekers na die Here se wil nie.

’n Persoonlike storie

Ds Johannes Mouton van die NG gem Tableview skryf:

En toe gebeur dit met ons ook. Sommer so terwyl ons braai: “Pa, ma, ek wil vir julle iets sê – ek is gay.” Ons het altyd ’n vae vermoede gehad – veral ’n ma weet mos. So, dit was nie ’n skok nie, maar niks kon my voorberei vir die ontsettende liefde en deernis wat ek in daardie oomblik vir my 17-jarige kind gevoel het nie.

“My naaste vriende weet al, want ek wil nie meer wegsteek nie.” Ek hoor die verligting in sy stem en ek weet, vanaand is ons as ’n gesin saam met jou uit die kas uit. Nooit weer sal jy hoef weg te steek nie. Ons sal jou liefhê, beskerm en ondersteun met alles wat in ons is. Want dit gaan nie altyd maklik wees nie, ironies genoeg, veral nie in die kerk nie.

Wat myself betref: Ek is dankbaar, want die Here het ons voorberei. Gelukkig is gemeentes nie die sinode nie, want hy is in ’n gemeente waar hy homself kan wees. Maar ek is van voor af kwaad oor die 2016-besluit wat sê hy mag homself nie volledig uitleef nie. Intussen hou ek aan bid dat die kerk waarvoor ek lief is, tog anders sal begin dink. 

En ek bid vir jou, my wonderlike, talentvolle, liefdevolle kind. Ek bid dat jy die onvoorwaardelik liefde en genade van Jesus al meer sal beleef. Ek bid dat jy in die toekoms gemeentes sal vind waar jy jouself volledig sal kan uitleef; dat jy ­nooit weer enigiets hoef weg te steek nie; dat jy die stampe en stote wat sal kom met humor en begrip sal hanteer.

Ek bid vir ’n lewensmaat wat vir jou sal lief wees, en wat die kinders wat jy so graag wil hê, saam met jou sal grootmaak. En ek dank die Here dat Hy jou vir ons gegee het en vir die mense in ons lewe wat vir jou onvoorwaardelik lief is.