Kerkbode

NG GEMEENTE PETRUSBURG

Vakature: Leraar – Voltydse pos
Sluitingsdatum: 19 Oktober 2018.

Gemeenteprofiel:

Die NG gemeente Petrusburg is ’n plattelandse gemeente in die suid-wes-Vrystaat, sowat 80 km vanaf Bloemfontein en Kimberley. Die gemeente het 314 belydende en 50 dooplidmate wat ’n bejaardesorgsentrum met 75 inwoners insluit. Daar is 68 plaasbesoekpunte wat deel vorm van die totale 167 besoekpunte van die gemeente.

Gemeentevisie:

Deur God se genade ’n biddende gemeente wat mekaar in liefde dien en uitreik na die wêreld.

Leraarsprofiel:

Ons is op soek na ’n dinamiese en Geesvervulde leraar wat:

• ’n Toegewyde gelowige is wat die Here liefhet en dien;

• Geroepe is vir bediening in ’n plattelandse gemeente;

• Leierseienskappe besit met goeie menseverhoudinge wat na lidmate op alle sosiale vlakke en ouderdomme kan uitreik;

• Verdere pligte soos omskryf in Artikel 9 van die kerkorde kan verrig en

• ’n Gelegitimeerde leraar van die NG Kerk is.

Vergoeding:

• Vry inwoning in die pastorie. (Leraar verantwoordelik vir eie munisipale dienste)

• Salaris en toelaes binne sinodale riglyne.

Aansoeke:

• Aansoeke per e-pos moet vergesel word van ’n CV met verwysings.

• Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en moontlike preekbeurt.

• E-posaansoeke na: deodewilson@gmail.com

• Navrae: Konsulent, dr Christo Herbst: 083 273 5067.

• Leierouderling Deodé Wilson: 082 430 7097.

Sluitingsdatum: 19 Oktober 2018.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik volgens ooreenkoms.

Die kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

NG Gemeentes Theunissen- en Theunissen-Wes

Vakature: Voltydse gekombineerde leraarspos
Sluitingsdatum: 7 Oktober 2018.

Die leraarsposte van die NG gemeentes in Theunissen het gelyktydig vakant geraak.

Die gemeentes wil graag die dienste van ’n daartoe geroepe leraar bekom vir die gelyktydige bediening van beide gemeentes.

Gemeenteprofiele:

Theunissen is ’n goedgevestigde, plattelandse boeregemeenskap, in die Vrystaat, geleë aan die R30, 100 km noord van Bloemfontein en 60 km suid van Welkom.

Theunissen-gemeente

Theunissengemeente bestaan uit 277 belydende en 58 dooplidmate en is in 1910 gestig. Die gemeente is verdeel in 14 wyke, waarvan vyf plaaswyke is.

Theunissen-Wes-gemeente

In 1962 is besluit dat Theunissen-Wes-gemeente gaan afstig van Theunissen-gemeente as gevolg van hoë lidmaatgetalle. Theunissen-Wes het in 2012 sy 50-jarige bestaan ge­vier. Die gemeente bestaan tans uit 223 belydende en 49 dooplidmate.

Die gemeente bestaan uit 10 wyke, waarvan vier plaaswyke is.

Die tehuis vir bejaardes, Huis Moria, vorm ook deel van albei gemeentes.

Leraarsprofiel:

Die volgende is vir die kerkrade van belang in geskikte aansoeke:

• Aansoeker moet ’n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wees.

• ’n Sterk gereformeerde teologiese uitkyk met besondere klem op die suiwerheid van die leer soos verwoord in die belydenisskrifte.

• Leraarsverpligtinge moet volgens Art 9 van die kerkorde nagekom word.

• Entoesiasme vir die opbou van die gemeente deur persoonlike kontak met lidmate, pastoraat en huisbesoek.

• Die kandidaat moet geroepe voel vir die bediening in Theunissen.

• Opregte liefde vir Jesus Christus, sy gemeente en sy koninkryk moet uitgestraal word.

• Belange en werksaamhede van die gemeentes moet onderhou en uitgebou word.

Vergoeding:

Vergoeding is onderhandelbaar met sinodale skaal as riglyn. Ruim pastorie word ingesluit.

Aansoeke:

Aansoekvorm is beskikbaar by: ngktheunissen@absamail.co.za

Kantoornommer: 057 733 0164. Faks: 086 218 8924.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 7 Oktober 2018.

Navrae:

Andries Kriek Theunissengemeente: nkriek@vodamail.co.za Sel: 082 829 4277

Johan Stander Theunissen-Wes: johan.stander@hinterland.co.za Sel: 083 576 6239.

NG KROONSTAD-NOORD

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Vrydag, 5 Oktober 2018

Gemeentelike visie: “Ons is hier vir God, mekaar en die wêreld”

Kroonstad, ’n groot Noord-Vrystaatse dorp, is geleë aan die oewers van die Valsrivier sowat 200 km van Johannesburg en Bloemfontein en sowat 120 km vanaf Potchefstroom. Die dorp beskik oor goeie skole, kollege, sakesentrum, nywerhede, hospitale, versorgings­oorde vir bejaardes en gestremdes en sterk boere­gemeenskap.

Gemeenteprofiel: Die gemeente maak deel uit van die Valsrivierring en het ’n ryk geskiedenis van 90 jaar. Die sandsteengebou is een van Gerhard Moerdyk se mooiste ontwerpe en beskik oor ’n unieke klokkespel en besonderse orrel. Die gemeente bestaan uit meer as 400 lidmate met ’n ouderdomsverspreiding van 14% onder 20 jaar, 45% tussen 20 en 60 jaar en 41% bo 60 jaar. Ons het ’n sterk barmhartigheidsgrondslag en sien onsself as ’n groot omgeefamilie in Christus. ENGO se kantore vir gesinsorg en jeugsorg is op ons perseel geleë en sluit aan by ons strategiese objektief om met barmhartigheid diensbaar te wees in ons gemeenskap en siele te wen vir die koninkryk.

Leraarsprofiel:

• Bedieningsgeleentheid volgens Art 9 van die kerkorde.

• Duidelike roeping om hier diensbaar te wees.

• Entoesiastiese Skrifgetroue en aktuele Woordverkondiging.

• Positiewe, jong tot middeljarige spanbouer en leier met liefde vir gemeentesang.

• Bereid om gemeente asook jeugbediening uit te bou en op te bou.

• Op platteland te kan aanpas, gemaklik te wees met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewenstadiums.

• Hart vir barmhartigheidsdiens en die uitreik na die gemeenskap.

• Saam met gade betrokke te wees by alle gemeentelike byeenkomste.

Vergoeding:

• Onderhandelbaar met sinodale skaal as riglyn.

• Huisvesting in moderne pastorie.

• Reiskoste volgens sinodale skaal.

• Telefoon-, internet- en alarmtoelaag.

Aansoeke:

• Sluit asb CV in met minstens drie verwysings met kontaknommers.

• Aansoeke per e-pos aan: ngnoord@telkomsa.net

• Aansoekers wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ʼn onderhoud. Ons verwelkom ook graag u gade by ’n moontlike preekgeleentheid.

Sluitingsdatum: Vrydag, 5 Oktober 2018 en diensaanvaarding onderhandelbaar.

Navrae: Mnr Owen Keeve (Voorsitter van die kerkraad) by 082 569 2410, of die kerkkantoor by 056 212 4632 (Kantoorure Ma-Vr 09:00-13:00).

NG GEMEENTE SMITHFIELD

Vakature: Vastetermynpos vir twee jaar
Sluitingsdatum: 2 November 2018.

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van leraar.

GEMEENTEPROFIEL:

Die NG gemeente Smithfield is ’n plattelandse gemeente geleë in die Suid-Vrystaat, ongeveer 130 km vanaf Bloemfontein op die N6. Die gemeente bestaan uit 238 belydende en 65 dooplidmate wat verdeel is in vyf plaaswyke en vier dorpswyke.

LERAARSPROFIEL:

Daar word gesoek na ’n persoon wat verkieslik nie ouer as 35 jaar is nie, wat:

• ’n Entoesiastiese verhouding met die Here het.

• Met deernis na mense omsien.

• In ’n span kan saamwerk asook in die breë gemeenskapslewe betrokke sal wees.

• Getroud is, maar nie noodwendig.

(NOTA: Finalejaar teologiese studente is ook welkom om aansoek te doen, aangesien die aanstelling van leraar eers na legitimasie van studente sal plaasvind.)

VERGOEDING: Skaal 1 volgens sinodale riglyne.

AANSOEKE:

Aansoeke moet vergesel word van volledige CV en kontakbesonderhede van ten minste twee verwysings.

Rig aansoeke aan: Posadres: Die Pre-advieskommissie, Posbus 198, Smithfield 9966

E-pos: ngsmithfield@zipplink.co.za

Faks: 051 683 0220

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud en preekbeurt.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

SLUITINGSDATUM: 2 NOVEMBER 2018.

DIENSAANVAARDING: 2 Desember 2018.

NAVRAE: Voorsitter: Marco Heymans 082 780 0697

Leierouderling: Kosie du Plessis 082 931 5463

Leierdiaken: Scott Brown 082 444 6933.

NG KERK WATERKLOOF (PRETORIA)

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 26 September 2018 (17:00).

In biddende afhanklikheid van die Here, nooi die NG gemeente Waterkloof, alle gelegitimeerdes om aansoek te doen vir ’n medeleraarspos met ’n primêre fokus op jeugbediening (ouderdom 6-25 jaar).

Waterkloof-gemeente is 60 jaar oud en het ongeveer 1 050 lidmate en kinders. Die gemeente se tradisionele woongebiede is Nieuw Muckleneuk, Waterkloofrif en Waterkloof. Waterkloof is ’n geloofsgemeenskap binne die NG Kerkfamilie en is in die Ring van Pretoria-Oos. ’n Opsomming van ons kernwaardes kan op ons webwerf gevind word: www.waterkloofkerk.co.za

Persoonsprofiel:

• ’n Passie vir die Here, sy Koninkryk en kerk met spesifieke fokus op die jeug- en gesinsbediening.

• Aanwending van sy/haar gawes om die bestaande jeugbediening te begelei en uit te brei.

• Toepaslike kennis en vaardighede om die jeug te inspireer, te mobiliseer en toe te rus.

• Kreatiewe en innoverende denke en ’n persoon van integriteit.

• Vermoë om netwerke te vestig en huidige sosiale media kommunikasie en platforms uit te brei.

• Goeie interpersoonlike verhoudings.

Werksprofiel:

• Die heelhartige ondersteuning van die kernwaardes van die gemeente.

• Verantwoordelikheid vir die jeug- en gesinsbediening van die gemeente.

• Ander verantwoordelikhede sluit in: algemene bediening van belydende lidmate, bera­ding en ander kerklike sake.

• Dinamiese en aktuele prediking.

• Betrokkenheid by skole in die omgewing.

Ooreenkoms en vergoeding: Een jaar-kontrak met die vooruitsig tot die oorskakeling na ’n vastetermynaanstelling. Sinodale aanbeveling vir salaris en byvoordele sal as riglyn gebruik word.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2019.

Aansoeke en navrae:

• CV met gepaardgaande kort motivering en twee verwysings, moet gerig word aan:

Die Voorsitter van die Kerkraad NG Waterkloof.

• Aansoeke kan elektronies gestuur word aan die kerkkantoor by: ngkwater@yebo.co.za

• Vir navrae kontak Estelle van der Vyver, 012 460 3913.

Sluitingsdatum: 26 September 2018 (17:00)

Kandidate moet tot ’n onderhoud bereid wees, indien so versoek word. Indien u nie binne 14 dae na die sluitingsdatum terugvoer ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

NG GEMEENTE STELLASTRAAT (SUIDOOS-Pretoria)

Vakature: Leraar
Sluitingsdatum: 5 Oktober 2018.

Die kerkraad van die NG gemeente Stellastraat (Suidoos-Pretoria) wag aansoeke in vir die pos van predikant.

Gemeenteprofiel: Stellastraat is ’n voorstedelike gemeente met sowat 2 600 lidmate en vier predikantsposte. ’n Volledige gemeenteprofiel kan aangevra word by: admin@stellastraat.co.za

Leraarsprofiel:

• Die kandidaat moet gemaklik met en lojaal wees aan die gereformeerde teologie.

• Die kandidaat moet instaat wees om met huidige jonger generasies te identifiseer en te kommunikeer.

• Die kandidaat moet bereid wees om leiding te neem in die gemeente se uitreikaksies.

• Die kandidaat moet bekend wees dat hy of sy in ’n span (predikante) kan funksioneer.

’n Volledige profiel van die geskikte kandidaat kan aangevra word by: admin@stellastraat.co.za

Vergoeding:

• Onderhandelbaar met sinodale skaal as riglyn.

Aansoek moet volledige CV bevat en gerig word aan admin@stellastraat.co.za

Sluitingsdatum: 5 Oktober 2018.

Diensaanvaarding: Vroeg 2019.

Navrae: Dr James Kirkpatrick, 082 852 7947, james@stellastraat.co.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

NG Gemeente Heidelberg (Kaap)

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 11 Oktober 2018 om 12:00.

In biddende afhanklikheid van die Here, stel die kerkraad die bogenoemde vakature bekend.

Gemeenteprofiel:

’n Plattelandse gemeente in die Suid-Kaap met ± 831 belydende en 182 dooplidmate. Die gemeente is 163 jaar oud. Daar is twee preekpunte in die gemeente nl Witsand en Heidelberg wat elke Sondag bedien word. Daar is agt plaaswyke in die gemeente waar hoofsaaklik met graan en vee geboer word. Binne die gemeente is daar ’n hoërskool wat ’n laerskool insluit asook ’n ouetehuis. Die gemeente word bedien deur twee leraars.

Die leraar:

Ons bid en vertrou dat die Here vir ons ’n leraar sal stuur met ’n passie en liefde vir God se werk en omdat verhoudings vir ons belangrik is, moet die leraar verantwoordelikheid aanvaar vir die bediening aan alle gemeentelede met die klem op jongmense. Pastorale besoeke wat onder andere insluit huisbesoek, siekebesoek en ander besoeke na gelang van die gemeente se behoeftes, moet met entoesiasme gedoen word.

Leraarsprofiel:

(1) ’n Gelegitimeerde in die NG Kerk.

(2) Artikel 9 van die Kerkorde dien as basis van die dienskontrak, met spesifieke ver- antwoordelikheid vir gesins- en jeugbediening.

(3) Skrifgetroue dinamiese en aktuele prediking wat die gemeente sal lei tot geestelike verdieping.

(4) Waardering vir sowel die gevestigde bediening in die gemeente as die vermoë om eietydse uitdagings van die bediening aan kinders en jongmense aan te spreek.

(5) Verkieslik nie ouer as 35 jaar nie.

Vergoeding: ’n Pakket met die sinodale vergoeding as riglyn, asook ’n pastorie.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2019.

Navrae: Ds Heinie Vermeulen Pieter Uys
Tel: 076 608 1792 Tel: 082 945 7547
E-pos: heinz@mighty.co.za E-pos: takkies@wispernet.co.za

Sluitingsdatum: 11 Oktober 2018 om 12:00. Aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV, nie langer as drie bladsye en kontakbesonderhede van minstens twee referente.Aansoeke kan gerig word aan: Die Voorsitter, Pre-advieskomitee, Posbus 13, Heidelberg 6665.

’n Kortlys sal saamgestel word en daar sal van leraars op die kortlys verwag word om, op die gemeente se koste, beskikbaar te wees vir ’n onderhoud met die Pre-advieskomitee en om ’n preekbeurt in die gemeente waar te neem.

Die kerkraad behou die reg voor om nie uit die aansoeke te beroep of enigsins ’n aanstelling te maak nie.

Vakante pos: Dosent in Teologie

Sluitingsdatum: 15 Oktober 2018.

Vennote in Getuienis in vennootskap met die UV Fakulteit Teologie en Religie en die Reformed Church in Zambia

Vakante pos: Dosent in Teologie, Justo Mwale Universiteit, Lusaka, Zambië

Kandidate word uitgenooi om aansoek te doen vir ’n kontraktuele pos van drie jaar as dosent in Teologie (verkieslik Praktiese Teologie en Missiologie) aan Justu Mwale Universiteit, Zambië.

Pligte en verantwoordelikhede:

 • Onderrig van voor- en nagraadse modules.
 • Kurrikulumontwikkeling en administrasie.
 • Studiebegeleiding van nagraadse studente.
 • Hoëvlak navorsingsprojekte en -uitsette.
 • Skakeling met en verhoudingsbou tussen vennote.
 • Kerklike en gemeenskapsbetrokkenheid.

Aanbevelings:

 • Doktorsgraad in Teologie, verkieslik Praktiese Teologie of Missiologie.
 • Geroepenheid/aanpasbaarheid vir en ervaring van werk in Suider-Afrikaanse konteks.
 • Geordende leraar binne NG Kerkfamilie.

Voordele:

 • Salarisskaal met byvoordele (medies, verlof, ens) soos in riglyne van NG Kerk Algemene Sinode.
 • Gratis huisvesting op JMU-kampus.

Algemeen: Die reg word voorbehou om die pos nie te vul nie.

Stuur volledige aansoeke voor 15 Oktober 2018 aan:

Neem tog standpunt in

Martin Heyns van Stilbaai skryf:

Ek ondersteun graag die bydraes van dr Johan van den Heever, ds Johannes Mouton; die respons van die 12 op die moderatuur se verklaring oor die hofsaak mbt selfdegeslaghuwelike in die NG Kerk, en Johan van der Merwe se “Terug na die Toekoms“-rubriek van 7 September, met my hele hart.

Die strekking van die bydraes is ten diepste een van hart en sin! Ek doen saam met hierdie spesifieke skrywers ʼn beroep op die moderatuur om ’n slag standpunt in te neem al kos dit ook wat. 

Dr Van den Heever verwys tereg na Johan Heyns wat as moderator vreesloos kon waag om ’n “al kos dit ook wat”-standpunt in te neem. Dit het op ʼn wrede manier sy lewe gekos.  Ons kan dit “missionaal” of profeties noem, maak nie saak nie – maar dit is hoe geroepe voorgangers veronderstel is om missionaal/profeties voor te gaan. Dit dwing onwillekeurig respek af en gee koers …

NG KROONSTAD-NOORD

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Vrydag, 5 Oktober 2018.

Gemeentelike visie: “Ons is hier vir God, mekaar en die wêreld”

Kroonstad, ’n groot Noord-Vrystaatse dorp, is geleë aan die oewers van die Valsrivier sowat 200 km van Johannesburg en Bloemfontein en sowat 120 km vanaf Potchefstroom. Die dorp beskik oor goeie skole, kollege, sakesentrum, industrieë, hospitale, versorgingsoorde vir bejaardes en gestremdes en sterk boere­gemeenskap.

Gemeenteprofiel: Die gemeente maak deel uit van die Valsrivierring en het ’n ryk geskiedenis van 90 jaar. Die sandsteengebou is een van Gerhard Moerdyk se mooiste ontwerpe en beskik oor ’n unieke klokkespel en besonderse orrel. Die gemeente bestaan uit meer as 400 lidmate met ’n ouderdomsverspreiding van 14% onder 20 jaar, 45% tussen 20 en 60 jaar en 41% bo 60 jaar. Ons het ’n sterk barmhartigheidsgrondslag en sien onsself as ’n groot omgeefamilie in Christus. ENGO se kantore vir gesinsorg en jeugsorg is op ons perseel geleë en sluit aan by ons strategiese objektief om met barmhartigheid diensbaar te wees in ons gemeenskap en siele te wen vir die koninkryk.

Leraarsprofiel:

• Bedieningsgeleentheid volgens Art 9 van die Kerkorde.

• Duidelike roeping om hier diensbaar te wees.

• Entoesiastiese Skrifgetroue en aktuele Woordverkondiging.

• Positiewe, jong tot middeljarige spanbouer- en leier met liefde vir gemeentesang.

• Bereid om gemeente asook jeugbediening uit te bou en op te bou.

• Op platteland te kan aanpas, gemaklik te wees met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewensstadiums.

• Hart vir barmhartigheidsdiens en die uitreik na die gemeenskap.

• Saam met gade betrokke te wees by alle gemeentelike byeenkomste.

Vergoeding:

• Onderhandelbaar met sinodale skaal as riglyn.

• Huisvesting in moderne pastorie.

• Reiskoste volgens sinodale skaal.

• Telefoon-, internet- en alarmtoelaag.

Aansoeke:

• Sluit asb CV in met minstens drie verwysings met kontaknommers.

• Aansoeke per e-pos aan: ngnoord@telkomsa.net

• Aansoekers wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ’n onderhoud. Ons verwelkom ook graag u gade by ’n moontlike preekgeleentheid.

Sluitingsdatum: Vrydag, 5 Oktober 2018, en diensaanvaarding onderhandelbaar.

Navrae: Mnr Owen Keeve (Voorsitter van die kerkraad) op 082 569 2410, of die kerkkantoor op 056 212 4632 (Kantoorure Ma-Vr 09:00-13:00).

Die hekklokkie en Marmite-broodjies

Ons hekklokkie lui gedurig. Iemand soek ’n broodjie. By die meeste verkeersligte in Bloem­fontein staan daar iemand op soek na werk, kos, donasies of kleingeld. “God bless.”

Padlangs het iemand van Noag se sop gedrink en dreig-dreig om voor die aankomende verkeer ’n tree op die teer te gee. Hy mis ’n Isuzu net-net.

Op die lamppaal skree Juju vir grond, hulpbronne brand, ’n paartjie trou 120 m bo die grond en die Daily Sun berig dat Satan skool toe gaan. Jip. Wie weet, dalk help dit?

As jong leraar besef ek dat dit ’n uitdagende taak is om teks en konteks by mekaar uit te bring. ’n ­Goeie dominee is tog ’n dominee wat met die koerant in die een hand staan en die Bybel in die ander. Maar die wêreld is oorweldigend. Vir almal.

Ons kort meer. Enigiets. Om sin te maak.

In Johannes 6 vermeerder Jesus die brood en die vissies. 5 000 mans word gevoed asook hul vrouens en kinders. En daar bly oor.

Te midde van hierdie teks van oorvloed, vra die skare vir Jesus nóg, méér. Die arrogansie van die skare in die teks val my telkens op. Jesus sê hulle moet net glo. Maar dit is nie voldoende nie. Hulle soek nóg ’n wonderwerk.

Jesus ontken nie hierdie mense se fisiese behoeftes nie. Inteendeel. Hy gee vir hulle kos en voed hul behoef­tes. Hy gee vir hulle wat hulle op daardie stadium nodig gehad het. En dit was genoeg. Of so sou ’n mens dink.

As jong leraar moet ek glo dat dit wat God gedoen het aan die kruis en in die graf genoeg is. As jong le­raar moet ek glo dat wie Hy is voldoende is en meer as genoeg sal wees vir hierdie lewe, Suid-Afrika en ons roeping in die land.

Hy is genoeg in ’n tyd van rooi berets, genoeg in ’n tyd van onsekerheid, genoeg in ’n tyd van nood. Genoeg vir sy kerk om moed te hou en ’n verskil te maak. Genoeg vir my en jou om elke Sondag in afhanklikheid op die kansel te kan klim en ’n God te verkondig wat teenwoordig is. Genoeg sodat ons nie oorweldig raak deur die wêreld nie, maar dat ons opnuut geleent­hede sal raaksien waar die Gees werk – en dat ons sal join!

Sy genade is vir ons genoeg.

So, wanneer die hekklokkie lui, smeer ek graag ’n Marmite-broodjie!

Ds Anneri du Toit is predikant van die NG gemeente Hugenoot in Bloemfontein.

Missionaliteit is meer

Ons praat in ons tyd graag van “missionale kerkwees”. Enersyds is dit ’n gesonde reg­stelling. Dat ons as kerk deel van God se sen­ding na die wêreld is, ontbreek immers in ons belydenisse – met Belhar as ’n uitsondering. Ons gestuurdheid word ook nie beskou as een van die drie kenmerke of van die vier eienskappe van die kerk nie terwyl Jesus Christus ons juis roep om lig en sout in die wêreld te wees.

Om van “missionale kerkwees” te praat, kan ons help om hierdie wesenlike dimensie van kerkwees weer behoorlik te respekteer. Byna soos in belydenis­vorming word een aspek ter wille van die ge­loof­waardigheid van die evangelie en die regstelling van ons diepste identiteit beklemtoon.

Andersyds dra die uitdrukking “missionale kerkwees” die kiem van verskraling. ’n Belydenissituasie is soos die nies van ’n kerk, het David Bosch verduidelik. Die liggaam moet van onsuiwerhede ontslae raak maar as die liggaam met die drukking, waarmee ’n nies gepaardgaan, sou volhou, is dit dodelik.

’n Mens sou byvoorbeeld simpatiek kan wees dat in ’n volkskerksituasie sommige begin praat het van “wedergebore Christen” of “ware Christene”. Woorde onderskei egter nie net nie maar gereelde gebruik skep ook. Die soort byvoeglike naamwoorde het gevolglik die dwaling van twee klasse Christene bevorder.

Die persepsie bestaan dat missionale kerkwees op barmhartigheid fokus wat veral deur gemeente­projekte gedoen word. Dit word die toetssteen vir ware kerkwees. By ringsittings word gevra: “Versorg julle gemeente al ’n kleuterskool of plakkers­kamp?” Ongelukkig is daar geen navrae oor lidmate as leiers van maatskappye se roeping of oor hoe ons sosiale geregtigheid kweek nie.

Barmhartigheid is beslis ’n Bybelse opdrag maar wanneer ons die opdragte oor geregtigheid vermy, word barmhartigheid die regverdiging vir ’n ernstige verskraling. Soos ons vroeër met ’n sendingbewussyn probeer kompenseer het vir die gebrek aan ’n behoorlike Bybelse kerkbegrip en deur koninkryksbelange ons volksbelange probeer vermom het.

Ongelukkig lyk dit nie of ons uit ons veelbewoë geskiedenis leer nie. Is ons onderontwikkelde sin vir geregtigheid deel van ons DNS? Onlangs is twee keer besluit om nie eens ’n ruimte te gun aan NG Kerklidmate en -kerkrade wat ’n geregtigheidsywer vir die Belharbelydenis en vir lidmate met selfdegeslagverhoudinge het nie.

Sendingwetenskaplikes Hans-Werner Gensichen en David Bosch help ons met die formule: “Alles in die kerk het ’n sendingdimensie maar nie ’n sendingintensie nie.” Hierdie onderskeiding is gegrond op vroeë gemeentes se werkswyse wat eerder missionarisch (boodskap deur aanvaarding en voorbeeld) as missionerend (eksplisiete verkondiging) bestempel word.

Dit is goed wanneer dominees en lidmate opspraakwekkende barmhartigheidsprojekte aanpak. Gelowiges wat hulle egter beywer vir billike hofbeslissinge, veilige brûe, aanbidding in die ere­diens, versorging van bejaardes, vorming van kinders se geloof (en wiskunde), natuurbewaring én – terwyl hulle saam met CEO’s golf speel – oor die beste praktyke van onderwys-ondersteuning wonder, is beslis nie missionaal-apaties en tweede­klas-Chris­tene nie!

Dr André van Niekerk is predikant van die NG gemeente Waterkloof.

Charlotte het aanhou dans

“Waarom hou ons ’n Vrouedagtee?” vra Bessie Keun op 18 Augustus in NG gemeente Skuilkrans se kerksaal.

“Dit bemagtig vroue om ’n verskil te maak en oor kultuur­grense heen te beweeg,” antwoord sy self. Bessie haal Mahatma Gandhi aan: “We must be the change we want to see.”

Vanjaar is die 17de jaar wat die VisiePlustak van Die Dameskring ’n tee vir vroue in samewerking met Skuilkrans aanbied.

Unith Warries lees uit Habakuk 3:17-19: “… nogtans sal ek jubel … sal ek juig in God, my Redder.” Dié Skrifgedeelte sluit aan by die tema van die dag: “Dans ondanks …”

Die spreker, Charlotte Sibanyoni, het feitlik onmiddellik die dames in die holte van haar hand. Sy is ’n teologiestudent wat haar gemeentejaar by die Lux Mundi-gemeente doen.

Charlotte lag as sy vertel dat sy matriek deurge­skraap het en tog haar graad met lof behaal het. Sy het ook ’n meestersgraad in die Ou Testament gedoen, en werk tans aan haar doktorsgraad in Hebreeus. Sy gee klas in Hebreeus vir eerstejaars aan die Universiteit van Pretoria (UP).

Marena Lotriet, wat in ’n stadium terugvoering aan die departement oor een van haar klasse moes gee, vertel dat dit ’n openbaring was om te sien hoe sy met die oorwegend manlike wit Afrikaner-studente ge­werk het.

Charlotte se storie is een van verlies en seerkry. En tog het sy by vergifnis uitgekom. Sy dans ondanks …

Sy het as klein kindjie saam met haar ma in ’n bedien­dekamer gebly. In ’n stadium het haar ma die toneel verlaat. (Hulle het intussen vrede gemaak en bly op die oomblik saam).

Sy het verskeie kere by blanke gesinne geland waar sy soos een van die gesin geword het. Sy vertel dat sy uit plastieksakke geleef het en dat plastieksakke steeds vir haar ’n onaangename konnotasie het.

Totdat sy by haar mentor en sy gesin uitgekom het: ds Johan van Niekerk van die NG gemeente Concordia. Hy het haar saam op huisbesoek geneem en later saam met haar gebid dat haar droom om teologie te studeer, bewaarheid sou word.

Hy het vir haar soos die vader geword wat haar afwesige pa nooit kon wees nie. Dit is hy wat vir haar gesê het sy moet met haar pa kontak maak. Sy het drie keer gegaan en is drie keer verwerp. Maar tog het sy bly dans.

Die manier waarop Johan van Niekerk met mense omgegaan het, het haar aangespoor om teologie te studeer. En die wonderwerk gebeur toe dat Jacaranda Good Morning Angels R80 000 skenk sodat sy met haar studies aan die UP kon begin. ’n Anonieme persoon het ook later vir haar doktorsgraad betaal. Ds Van Niekerk is intussen oorlede.

“Laat haat gaan,” sê Charlotte. “Vergewe. Sodat die Here met jou kan werk.”

Die Bybel – wat is kern- en wat is randsake?

In hierdie aflewering van die Algemene Taakspan vir Leer en Aktuele Sake se reeks oor die NG Kerk se vertolking van die Skrif, kyk DR PIETER VAN DER WALT, in oorleg met die taakspan se lede, na die “skopus” (of kern) en “periferie” (of randsake) van die Skrif.


Die Bybel is aan ons gegee “om ons wys te maak tot saligheid, sodat die mens van God vol­ko­me kan wees, volmaak toegerus vir elke goeie werk” (2 Tim 3:16, 1953-vertaling). Die doel van die Bybel is dus nie om akkurate informasie oor die breë spektrum van kennis te verskaf nie, maar om die le­wende God se beoordeling en redding van die wêreld te vertel en te verkondig.

Die Algemene Sinode beklemtoon daarom deurgaans dat die Bybel ’n “religieuse skopus of doel” het. Daarmee word nie ontken dat álles wat in die Skrif verkondig word, betroubaar is nie. Die onderskeid tussen “skopus” en “periferie” beteken eerder dat alles wat in die Skrif verkondig word in verband gebring moet word met die doel waarvoor die Skrif aan ons gegee is. Daar is ’n samehang tussen die tekste van die Bybel, wat te make het met die getuienis en bekendmaking van God se liefde.

Ons hoef met ander woorde nie elke teksgedeelte in die Bybel volgens moderne rasio­na­liteit as waar of vals te beoordeel nie. Elke teks, elke berig, verhaal, gedig of brief in die Bybel beantwoord aan die bedoeling van God daarmee. Die lewende God Self gee deur sy Gees, die eintlike Outeur en Begeleier, betekenis aan die Skrifteks wanneer gelowige mense dit lees en ontvang.

As daar dus onderskei word tussen die hart van die boodskap van die Skrif en sake wat meer op die rand, is dit nié om dit van mekaar los te maak nie. Hart en rand kom saam as God se Woord na ons toe. Die onderskeid maak wel duidelik dat die gesag van die Skrif nie setel in geïsoleerde Skrifgedeeltes op hulle eie, los van die geheel nie.

Die kortste samevatting van die geheel van God se Woord is Triniteit. Ons leer ken God in die geheel van die Bybel as onskeibare Vader, Seun en Gees. ’n Mens sou kon sê die Ou Testament handel veral oor God die Vader as Skepper en Verbondsgod, die Evangelies oor God die Seun as Versoener en Verlosser, en Handelinge en die Briewe oor God die Heilige Gees as Tolk en Trooster. Elk van die dele kan egter slegs verstaan word in die lig van die geheel. En die geheel kan slegs verstaan word in die lig van die dele.

Die God van die Bybel is nie ’n afstandelike en onkenbare Godheid waaroor filosowe spekuleer nie. God is betrokke. God spreek ons aan. God luister. Die God van die Bybel as geheel is die God van Abraham, Isak en Jakob wat in die Persoon van Jesus van Nasaret en deur sy Gees tot mense kom en ons in ons menslikheid ontmoet.

Dit help om te bly by die eenvoudige stelreël van die Reformasie dat die Skrif sy eie uitlegger is. Die gesag van die Bybel word bepaal deur die Bybel self en ten diepste deur die drie-enige God self. Ons mag dus nie alles op biblisistiese wyse in die Skrif gelykmaak en Skrifwoorde willekeurig en selektief, direk en sonder vertolking op mense van die hede van toepassing maak nie. Ons mag ook nie die Skrif by voorbaat aan ons eie moderne verstaan onderwerp nie.

Indien die doel van die Skrif is om “ons wys te maak tot saligheid”, word ons verhoed om op vernuftige wyses na geheime leringe en kreatiewe insigte oor God daarin te soek. God se doel met die Woord wat tot ons kom, is om God nuut te verstaan en ons verbeelding te transformeer in die lig van die spesiale gebeure van Jesus Christus. Ons tref hierdie verhaal aan in die “hart” of die “skopus” van die Skrif. Hierdie Woord bring ons tot nuwe ingesteldhede, nuwe gewaarwordinge, nuwe houdings en nuwe maniere om onsself, ander en die wêreld te sien en te waardeer. Soms keer dit die maniere waarop ons hieroor gedink het onderstebo.

Dit is belangrik om in die geloofsgemeenskap in gesprek te bly met mekaar oor die hart van die Skrif. Die 2004-verslag van die Algemene Sinode het daarop gewys dat sommige die nodige vernuwing van byvoorbeeld ons siening van die vrou in dieselfde mandjie gooi as afwykende sienings soos dat Jesus se kruis geen heilsbetekenis het nie en dat Hy nie opgestaan het nie. Wat ons nodig het is verantwoordelike interpretasie, wat in afhanklikheid van die Gees steeds erns maak met die hart van die Skrif as geheel.

Bonhoeffer is kontekstueel én tydloos

THE COST OF DISCIPLESHIP
Deur Dietrich Bonhoeffer
Resensie deur James Kirkpatrick


By die Johan Heyns-gedenklesing van 2018 het dr Allan Boesak oor teologiese integriteit gepraat en dit nodig gevind om die werk van Dietrich Bon­hoeffer aan te haal.

Dit is ’n goeie aanduiding van hoe relevant Bonhoeffer steeds is. Daar is nie baie teologiese boeke wat in 1937 geskryf is waarvan ek sou sê “Die boek moet jy lees!” nie.

Teologie word altyd vir ’n bepaalde tyd geskryf. Trouens, dit was Bonhoeffer se pleidooi dat die evangelie vir sy eie tyd relevant verkondig moet word. Sy bydrae moet dan ook verstaan word teen die agtergrond van die opkomende Hitler en is egte kontekstuele teologie.

Maar tog is The cost of discipleship in baie opsigte tyd­loos. Veral vir mense wat in ’n kerk met ’n gereformeerde identiteit werk.

Bonhoeffer is bekend daarvoor dat hy aangrypend oor die radikaliteit van genade gedink en geskryf het. Genade en dissipelskap was vir hom onlosmaaklik verbind. Die titel van die oorspronlike Duitse uitgawe sê dit in een woord: Nachfolge. Genade is verniet, maar dit kos jou jou lewe.

Bekend is sy opmerking “When Christ calls a man, he bids him come and die.” Wat in sy geval ’n profetiese woord was.

Net die hoofstukke se opskrifte in die eerste deel van die boek dwing jou om met aandag te lees. Temas soos “costly grace” en “single-minded obedience” is relevanter as ooit.

Ons het onlangs verhuis en ek moes noodgedwonge my boekery kleiner maak. Daar was baie ou boeke wat stof vergader het en maklik die herwinningshouer gehaal het. Maar toe ek twee weke gelede begin voorberei vir ’n reeks oor die bergrede uit Matteus, kon ek steeds die bykans 100 bladsye uit deel II van die tydlose The cost of discipleship met groot vrug lees en gebruik.

Oorweeg dit sterk om dié “ou” boek (weer) te lees!

▶ Dr James Kirkpatrick is predikant van die NG gemeente Stellastraat in Pretoria.

Koos noop jou om saam na te dink

SIELSKOS: STORIES OOR VERLANGE EN HOOP
Deur Koos van der Merwe

Uitgewer: Lux Verbi
Resensie deur Stephan Bothma


Koos van der Merwe vervul sy lewens­roeping deur te woeker met woorde. Of hy sing, preek, pastorale gesprekke voer, vertaal of skryf. Interessant, dus, as juis hy sê “Woorde is goed. Dit kan ’n mens help om te leef. Om te glo. Maar soms is woorde net goed as hulle swig voor die krag van die stilte.” As woorde egter so vinding­ryk ingespan word soos wat Koos dit doen in die bundel Sielskos, sou ons tog armer gewees het daarsonder.

Koos het aanvanklik vir sy musiek bekend ge­raak as deel van die groep Prophet en sy treffer “Houtkruis”. Meer onlangs het hy Leonard Cohen en Bob Dylan in Afrikaans vertaal en gesing. Maar hy is ook ’n predikant en natuurlik ’n skrywer. Hier­die bundel is saamgestel uit 15 jaar se rubrieke in die tydskrif Sarie. Die temas is waarnemings van en besinnings oor die alledaagse, dikwels uit ’n ongewone hoek en met ’n stewige skeut humor. Telkens loop dit uit op een of ander praktiese ge­loofs­waarheid.

Vars, kreatiewe woordgebruik maak die boek ’n plesier om te lees. Hy skryf: “Ek ry gewoonlik stadiger as almal wat ek ken, maar op Sondae nog stadiger. ’n Bedevaart vanaf Heroldsbaai na George. Teen die spoed van toewyding.” Of sy simpatieke humor: “Sy was nou nie eintlik ’n klein vroutjie nie. Vroulik, ja, maar as sy naby was, was daar genoeg van haar in die omgewing.” 

In talle van die titels kan mens jou totaal ver­kneukel. Wie sal dit dan kan weerstaan om ’n stuk met die naam “Grys gebede se heilige klanke” onmiddellik te wil lees! Na my mening was hierdie stuk ook een van die bestes. In die algemeen het ek gevoel die sterker rubrieke is dié wat minder neig om sentimenteel te wees en waar die “boodskap” minder uitgesproke is.

Koos se bepeinsings lei hom dikwels tot insigte wat jou noop om saam na te dink. Insigte soos: “Mag ons met die waarheid wandel, maar nooit nét met die waarheid nie. Want waarheid wat alleen loop, raak donker.”

▶ Stephan Bothma is ’n oud-SAUK-joernalis wat hom nou meer voltyds daarmee besig hou om grense te probeer oorsteek en die barista in Greyton op haar tone te hou.